o2-levy
o2-pravy.jpg
lgkabat-990x100.jpgsparta-permanentky-750x100.jpg
ramazzotti-160x600.giftri-sestrykrystof2-160x600

Návštěvní řád

1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Provozním a Návštěvním řádem. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do arény.

2. Vstup a pobyt v O2 areně je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů O2 areny, především Provozního řádu O2 areny. Tento Provozní řád je k dispozici ve všech pokladnách O2 areny, na inforecepci v severním foyer a dále na adrese www.O2arena.cz.

3. Každá osoba vstupující do O2 areny je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování O2 areny či jejího vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

4. Do O2 areny vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

5. Provozovatel O2 areny si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, tj. Provoznímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům Pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

6. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "tr.zák.") nebo přestupku bude z O2 areny vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo:

a. úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 180 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu), 
b. nabízí Návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 tr. zák.),
c. svádí Návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188 a) tr. zák.),
d. šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 tr. zák.),
e. užije násilí proti skupině Návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 196 tr. zák.)
f. veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 198 tr. zák.),
g. veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 198a),
h. veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
i. dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu Návštěvníků apod. ( § 202 tr. zák.),
j. způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 224 tr. zák.),
k. užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 tr. zák.),
l. zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v O2 areně a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou ( § 257 tr. zák.)

7. Do O2 areny bude povolen vstup imobilním osobám (vozíčkářům) pokud, druh a charakter Akce nevyřadí z provozu 1. NP - patro, tj. nebude možné využít platformy vyhrazené pro vozíčkáře, a nebo to Pořadatel akce z určitých důvodu neumožní.

8. Na požádání Pověřené osoby je Návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu O2 areny založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor arény a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do O2 areny platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do O2 areny, pokud není povolen, po dohodě Pořadatele akce s Provozovatelem opakovaný vstup.

9. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v O2 areně závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Pověřené osobě.

10. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele arény. Provozovatel O2 areny nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

11. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob v O2 areně. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do O2 areny.

12. Do O2 areny není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály (do VIP prostor je možno vnášet reklamní materiály po předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, notebooky(mimo VIP pater), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy arény při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spraji - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pověřené osoby při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak O2 areny, tak Pořadateli akce a Návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel O2 areny nebo Pořadatel akce.

13. Pořadatel akce může po dohodě s Provozovatelem dále stanovit, které konkrétní předměty na určitou Akci se nesmí do O2 areny vnášet. Rozhodnutí Pořadatele akce vždy bude takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení Provozního řádu O2 areny. Práva a povinnosti upravují smlouvy uzavřené na každou jednotlivou Akci.

14. V O2 areně je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v aréně, a to pouze na vyhrazených místech, při některých Akcích je vnášení jídla a pití do prostoru hlediště a plochy zcela zakázáno.

15. V O2 areně platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu a do hlediště.

16. Do O2 areny je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.

17. V O2 areně je zakázáno kouření mimo vyhrazených prostor. Ty jsou označeny v rámci informačního systému O2 areny. V O2 areně je zakázáno používat otevřený oheň.

18. Do O2 areny bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li Provozovatelem po dohodě s Pořadatelem akce stanoveno jinak. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce Akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu Akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v O2 areně, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele O2 areny a Pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky O2 areny je zakázáno. V O2 areně je zakázáno zapojovat se bez předchozího souhlasu Provozovatele do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit.

19. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti s O2 arenou, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).

20. Povinností každé osoby vstupující do O2 areny je odevzdat předměty nalezené v O2 areně Provozovateli, Pověřené osobě nebo Pořadateli akce.

21. Náhrada veškerých škod způsobených Návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.

22. Provozovatel O2 areny a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel O2 areny nebo Pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny).

23. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt O2 areny i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

24. V případě evakuace objektu O2 areny je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

25. Každá osoba je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků. 

26. V prostorách O2 areny je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky (bod 17.), alkoholem (bod 14) a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů.

a. Omezená dostupnost tabákových výrobků 
V prostorách O2 areny je zakázáno prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. Akce na které jsou prodávány dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte).

b. Zákaz kouření
V prostorách O2 areny je zakázáno kouřit s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor vyhrazených pro kuřáky a označených zjevně viditelným nápisem jako prostor vyhrazený pro kouření, kde je zajištěno dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právními předpisy. Jedná se o vyhrazené:

  • stavebně oddělené veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům z jižního vestibulu „červeného ringu“ na 1. NP O2 areny;
  • stavebně oddělené veřejné prostory restaurace Lokomotivka přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence na úrovni ledové plochy 0,00; a
  • stavebně oddělené neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, kde je kouření povolenou pouze po skončení konání Akce.

    Nedodržuje-li návštěvník v O2 areně zákaz kouření, a to ani po výzvě Provozovatele O2 areny, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je Provozovatel O2 areny oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

    c. Omezená dostupnost alkoholických nápojů
    O2 arena je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 areny povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 areny je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí promotér Akce v Pokynech pořadatele, nebo Akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75 % vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte). Alkoholické nápoje, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, je v O2 areně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních Akcí. Za veřejné sportovní Akce se považují takové Akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní Akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.
← →

Akce & vstupenky

Aréna

Pronájem

Skyboxy & klubovky

Informace & novinky

Kontakty