o2-levy
o2-slevy-700x130
cmi-17-990x100olympic-990x100tvar-nove-990x100
cmi-17-160x600zimmer-2017-160x600queen17-160x600

Návštěvní řád

1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Provozním řádem, Návštěvním řádem a Pokyny pořadatele a zavázal se jimi při návštěvě O2 areny řídit.

2. Vstup a pobyt v O2 areně je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů O2 areny, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici ve všech pokladnách O2 areny, na inforecepci v severním foyer a dále na webové adrese www.o2arena.cz.

3. Každá osoba vstupující do O2 areny je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování O2 areny, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v aréně a jejím okolí. Návštěvníci arény jsou povinni při svém pobytu v O2 areně respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost

4. Do O2 areny vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

5. Provozovatel O2 areny si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, které se na jeho pobyt v aréně vztahují, tj. zejména Provoznímu řádu, Návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům a dále Pokynům Pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším Návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných Návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do O2 areny nebo bude případně vyvedena z prostor O2 areny bez náhrady.

6. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/209 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "tr.zák.") nebo přestupku, bude z O2 areny vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo zejména:

a) úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 272 nebo 273 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li Návštěvníkům nebezpečí velkého rozsahu),

b) nabízí Návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 283 tr. zák.),

c) svádí Návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 287 tr. zák.),

d) šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 152 a 153 tr. zák.),

e) užije násilí proti skupině Návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 352 tr. zák.)

f) veřejně hanobí některý národ, jazyk etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 355 tr.  zák.),

g) veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 356 tr. zák.),

h) veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 357 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),

i) dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu Návštěvníků apod. ( § 358 tr. zák.),

j) způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 147 tr. zák.),

k) užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 173 tr. zák.),

l) zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v O2 areně a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou (§ 228 tr. zák.)

7. Do O2 areny bude povolen vstup imobilním osobám (vozíčkářům) pokud, druh a charakter Akce nevyřadí z provozu 1. NP - patro, tj. nebude možné využít platformy vyhrazené pro vozíčkáře anebo to Pořadatel akce z určitých důvodů neumožní.

8. Každý Návštěvník je povinen pro vstup do O2 areny předložit ke kontrole vstupenku, je-li jeho pobyt v prostorách objektu O2 areny založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky; každý divák je povinen mít vlastní vstupenku, neurčí-li Pořadatel akce jinak. Vstupenka do O2 areny platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené. Návštěvník není oprávněn sledovat Akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do O2 areny, nestanoví-li Pořadatel akce jinak. Po opuštění O2 areny pozbývá vstupenka platnosti. Návštěvník je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v O2 areně a je povinen se na výzvu příslušné Pověřené osoby prokázat takovou platnou vstupenkou, jinak může být vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup. Kontrola vstupenky může probíhat zejména při vstupu do O2 areny u turniketů, při vstupu do hlediště v oknech, v hledišti apod. Kontrola vstupu je prováděna automatickým turniketovým systémem (nebo mobilní čtečkou) nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držitel takové vstupenky oprávněn vstupenku reklamovat v reklamačním místě O2 areny (infostánek nebo pokladny Prodejce vstupenek). O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol, ledaže reklamující osoba nesdělí jinak. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka. Reklamace vstupenek řeší zejména Prodejce vstupenek a Pořadatel akce.

9. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

10. Vstupenky mohou být (i) tištěné s kontrolním ústřižkem (běžná vstupenka), (ii) tištěné ve formě tzv. „hometicketu“, tj. papír ve formátu A4 bez kontrolního útržku nebo (iii) ve formě QR kódu v telefonním zařízení, případně (iv) v jiné formě, pokud to umožňuje dohoda Pořadatele akce, Provozovatele a Prodejce vstupenek. V případě vstupenky ad (i) musí vstupenka být kompletní, tedy vč. kontrolního ústřižku a řádně vydaná oprávněným Prodejcem vstupenek. V případě vstupenky ad (ii) a (iv) musí vstupenka splňovat podmínky uvedené při koupi takové vstupenky (v případě ad (ii) musí být např. vytištěna na papíru formátu A4 apod.). V případě vstupenky ad (iii) musí být QR kód vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do O2 areny je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě vstupenky ad (iii) je Návštěvník povinen zajistit, že příslušné zařízení s QR vstupenkou bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat po celou dobu pobytu držitele vstupenky v místě konání Akce; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční (např. nebude dostatečně nabité), může být takový Návštěvník vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.

11. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele O2 areny a Pořadatele akce nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky nebo jiné osoby či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí.

12. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení Akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel akce. V případě zrušení Akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů Pořadatele akce. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

13. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v O2 areně závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Pověřené osobě.

14. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele arény. Provozovatel O2 areny nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

15. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel, a to i s využitím techniky, s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob v O2 areně. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do O2 areny.

16. Do O2 areny není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály (do VIP prostor je možno vnášet reklamní materiály po předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, notebooky, tablety a podobné přístroje (mimo VIP pater), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla Pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy arény při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pověřené osoby při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak O2 areny, tak Pořadateli akce a Návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel O2 areny nebo Pořadatel akce.

17. Pořadatel akce může po dohodě s Provozovatelem O2 areny dále stanovit, které konkrétní předměty na určitou Akci se nesmí do O2 areny vnášet. Rozhodnutí Pořadatele akce vždy bude takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení Provozního řádu O2 areny.

18. V O2 areně je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v aréně, a to pouze na vyhrazených místech, při některých Akcích je vnášení jídla a pití do prostoru hlediště a plochy zcela zakázáno.

19. V O2 areně platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu a do hlediště.

20. Do O2 areny je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.

21. V O2 areně je zakázáno kouření mimo vyhrazených prostor. Ty jsou označeny v rámci informačního systému O2 areny. V případě porušení zákazu kouření může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil, z prostor O2 areny bez náhrady.

22. V O2 areně je zakázáno používat otevřený oheň.

23. Do O2 areny bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li Provozovatelem po dohodě s Pořadatelem akce stanoveno jinak. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce Akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu Akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v O2 areně, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele O2 areny a Pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky O2 areny je zakázáno. V O2 areně je zakázáno pořádat a podílet se na pořádání jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit bez předchozího souhlasu Provozovatele.

24. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti s O2 arenou, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).

25. Povinností každé osoby vstupující do O2 areny je odevzdat předměty nalezené v O2 areně Provozovateli, Pověřené osobě nebo Pořadateli akce.

26. Náhrada veškerých škod způsobených Návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.

27. Provozovatel O2 areny a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel O2 areny nebo Pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny či depozitum).

28. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt O2 areny i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do O2 areny, resp. na území okolo O2 areny vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.

29. V případě evakuace objektu O2 areny je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

30. Každá osoba vstupující do O2 areny, resp. na území okolo O2 areny, je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků.

31. V prostorách O2 areny je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky (bod 17.), alkoholem (bod 14) a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů.

32. V prostorách O2 areny je zakázáno prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. Akce na které jsou prodávány dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte).

33. V prostorách O2 areny je zakázáno kouřit s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor vyhrazených pro kuřáky a označených zjevně viditelným nápisem jako prostor vyhrazený pro kouření, kde je zajištěno dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právními předpisy. Jedná se o vyhrazené:

a) stavebně oddělené veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům z jižního vestibulu „červeného ringu“ na 1. NP O2 areny;

b) stavebně oddělené veřejné prostory restaurace Lokomotivka přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence na úrovni ledové plochy 0,00 a

c) stavebně oddělené neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, kde je kouření povolenou pouze po skončení konání Akce.

34. Nedodržuje-li návštěvník v O2 areně zákaz kouření, a to ani po výzvě Provozovatele O2 areny, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je Provozovatel O2 areny oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

35. O2 arena je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 areny povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 areny je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel Akce v Pokynech pořadatele, nebo Akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte). Alkoholické nápoje, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, je v O2 areně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních Akcí. Za veřejné sportovní Akce se považují takové Akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní Akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

36. Tento Návštěvní řád se vztahuje přiměřeně i na takové diváky či návštěvníky O2 areny, kteří vstupují do O2 areny jako diváci na základě jiného dokladu, než je vstupenka (např. na základě stripu), ledaže se Pořadatel akce s Provozovatelem dohodne jinak.

← →

Akce & vstupenky

Aréna

Pronájem

Skyboxy & klubovky

Informace & novinky

Kontakty