o2-levy
o2-pravy.png
hapka-zije-990x100.jpglgsparta-permanentky-750x100.jpg
krystof2-160x600sparta-permanentky-160x600.jpgramazzotti-160x600.gif

Provozní řád

 

OBECNÉ INFORMACE

1. O objektu

O2 arena jako stavební objekt je v rámci skeletové konstrukce rozdělen na dvě základní části tj. na Velkou arenu a Malou arenu. Velká arena je vymezena kruhovým prostorem haly o průměru 135 m s 17,3 m širokým prstencem s obchodními a kancelářskými prostorami. Stavba Velké areny má šest podlaží a její zastřešení má tvar kulového vrchlíku. Vrchol střechy je na úrovni + 32,885 m. Na nosnících jsou osazena upevňovací zařízení pro variabilní přestavbu haly pro různé typy produkcí a s možností použití pro sportovní, zábavní i kulturně společenské akce. Převážná většina standardních vnitřních technologií budovy je napojena na centrální integrovaný systém řízení, který umožňuje automatické i manuální ovládání jednotlivých funkcí z technologického velínu.

Doplňujícími provozy O2 areny jsou gastroprovozy (kuchyně, bary, restaurace, občerstvení), tiskové středisko, šatny a zázemí hráčů, účinkujících a zaměstnanců, technické a administrativní zázemí budovy, komunikační propojení, prostory a zázemí lóží a klubových sedadel, obchodní jednotky v prstenci kolem haly, apod.

2. Poloha objektu

O2 arena je součástí Víceúčelového centra Zelený ostrov a nachází se v severovýchodní části širšího centra města Prahy, na území městské části Praha 9 - Vysočany. Lokalita Zeleného ostrova ve tvaru trojúhelníka je ohraničena z jihu ulicí Českomoravskou, severní a západní stranu ohraničuje ulice Ocelářská a východní strana sousedí s průmyslovou zástavbou.

3. Prostorové uspořádání objektu

O2 arena je podle druhu vykonávané činnosti a podle práva vstupu osob rozdělena prostorově na:
Prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou Provozovatelem. Podmínka vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách O2 areny je držení platné vstupenky, přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do O2 areny musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou Provozovatelem, a jejich pohyb v prostorách O2 areny je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci Provozovatele O2 areny, zaměstnanci dodavatelů Provozovatele O2 areny).

Prostory O2 areny se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků O2 areny do čtyř kategorií, a to na a) veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům, b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence, c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence a d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

a. Veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům jsou prostory O2 areny vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky. Jedná se zejména o vestibul severního a jižního vstupu, prostory tzv. „červeného ringu“ na 1. NP O2 areny, na kterém se nacházejí stánky rychlého občerstvení, info recepce, sběrna SAZKA sázková kancelář, a.s., kuřácké prostory, a dále prostory tzv. „ringu 4. NP O2 patra“ O2 areny (pokud není kapacita O2 areny na danou Akci omezena, tj. nejsou prodávány vstupenky na 4. NP O2 patro). Rozsah těchto veřejných prostor může být provozovatelem O2 areny omezen dle typu konané Akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů), atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.

b. Veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 1. NP, 2. NP Klubového patra (včetně hlediště Partyboxů a hlediště u barů na jižní a západní straně O2 areny), hlediště 3. NP Skyboxového patra (včetně hlediště Starsbaru, je-li otevřen), hlediště 4. NP O2 patra a hlediště na úrovni ledové plochy -5,50m, pakliže jsou prodávány vstupenky na tuto plochu. Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP O2 areny a na úrovni ledové plochy 0,00, které jsou Provozovatelem O2 areny vymezeny jako zvláštní přístupové prostory do příslušných částí hledišť (např. restaurace Lokomotivka v případě, že na Akci jsou prodávány vstupenky na ledovou plochu na úrovni -5,50 m).

c. Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory foyer 2. NP Klubového patra, které je odděleno od hlediště závěsem, toalety a prostory Partyboxů bez jejich hlediště, tj. ty prostory Partyboxu, které jsou oddělené od hlediště skleněnou uzavíratelnou stěnou, a dále na 3. NP Skyboxovém patře to jsou prostory chodeb, z chodeb přístupných toalet, prostory Síně slávy, je - li Provozovatelem O2 areny dle typu Akce otevřena návštěvníkům, prostory Starsbaru bez jeho hlediště, je-li otevřen a prostory Skyboxů bez jejich hlediště. Tyto prostory jsou určeny pro návštěvníky, kteří mají VIP vstupenky vydávané na základě speciálních smluvních vztahů s Provozovatelem O2 areny.

d. Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory O2 areny určené k zajištění provozu O2 areny a podpory organizace konání Akcí v O2 areně. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze zaměstnancům Provozovatele O2 areny a dále osoby provádějící zásobování a dodávání služeb pro Provozovatele O2 areny nebo zástupci a subdodavatelé promotérů Akcí, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se např. o Hospodářský dvůr O2 areny, prostory skladů a potravinářských přípraven (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících, atp.

Vedle výše uvedeného se prostory O2 areny dále dělí dle jejich využití na:

• prostory přístupné návštěvníkům 
• prostory nájemní
• zázemí pro hráče a účinkující
• zázemí provozovatele objektu
• technologické prostory

Vstup a pobyt osob a výkon jednotlivých činností v těchto prostorách je konkretizován v kapitole 3.tohoto Provozního řádu a v navazujících řádech a směrnicích.

Vstup osob a pobyt osob v O2 areně

1. Dopravní dostupnost a dopravní omezení

Městská hromadná doprava
Tramvajové spojení k severnímu vstupu je z ulice Sokolovské, k jižnímu vstupu je z ulice Českomoravské.
Autobusové spojení je k severnímu vstupu z konečné stanice autobusů Českomoravská.
Spojení metrem je k severnímu vstupu ze stanice Českomoravská trasy B.

Vlak
Vlakové spojení je k jižnímu vstupu (Českomoravská ulice) od železniční stanice Nádraží Libeň.

Automobil
Dopravní dostupnost automobilem bude rozdílná dle rozsahu akce pořádané v O2 areně. Pro běžné sportovní, kulturní či společenské akce nebudou zřizována žádná dopravní omezení. V odůvodněných případech, především při předpokládané velké návštěvnosti, bude zřizováno dopravní omezení zakazující průjezd vozidel ulicí Českomoravskou v úseku Balabenka - Nádraží Libeň, případně bude omezen i průjezd ulicí Ocelářskou. Příjezd k hale bude v tomto případě umožněn vozidlům Městské hromadné dopravy, taxi a dále na základě zvláštních povolení vydávaných provozovatelem O2 areny ve spolupráci s pořadatelem akce. Pro tyto případy bude zpracováno Dopravně - inženýrské opatření.

Parkování
• v den pořádání akce v O2 areně je možnost využití placených parkovacích míst, resp. případné parkování s možností úhrady za službu v Parkovacím domě, a to s možností vjezdu z ulice Českomoravská a Ocelářská.
• v době mimo pořádání akce je parkování v bezprostředním okolí O2 areny umožněno pouze držitelům zvláštního povolení vydávaného provozovatelem O2 areny.
• provoz Parkovacího domu je detailně řešen Provozním řádem parkoviště, který je k dispozici u pracovníků provozovatele parkoviště.
• v případě poškození, vykradení či ztráty automobilu neodpovídá provozovatel O2 areny či pořadatel akce za vzniklé škody, neboť jde o parkoviště placené nikoliv hlídané!

 

2. Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu

V prostorách O2 areny i v jejím okolí je instalován Informační systém, který napomáhá návštěvníkům O2 areny při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách O2 areny.

Diváci
Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody promotéra akce s provozovatelem O2 areny.
Diváci vstupují do O2 areny aktuálně otevřenými vstupy:


severním vstupem na 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup do O2 areny je zajištěn 18 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy. Zde jsou také situovány bezbariérové vstupy pro invalidy - pohyb invalidních osob v O2 areně je detailně řešen "Provozním řádem - pro imobilní občany", který je k dispozici na severní inforecepci červeného ringu.
O2 arena disponuje celkem 48 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce. V každém ze sektorů 103, 104, 120, 121 se v úrovni 20. a 21. řady, v sektorech 117, 118 v úrovni řady 17. a 18., nachází platforma umožňující pohodlné sledování představení osmi vozíčkářům a členům jejich doprovodu. Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.
o Vstupenky pro držitele průkazů ZTP/P - vozíčkáře, případně pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, poskytuje-li pořadatel akce těmto tělesně postiženým občanům slevu na vstupném, lze objednat na telefonním čísle call centra (+420) 266 12 11 22 v pracovní dny od 8 do 16,30 hod.


jižním vstupem na 2.podlaží z ulice Českomoravská, od tramvajové zastávky a železniční stanice Nádraží Libeň. Z tohoto podlaží diváci sjíždějí eskalátory na 1.podlaží, kde je vstup do O2 areny zajištěn 12 vstupními turnikety.


Režim uživatelů Klubových sedadel je detailně řešen Provozním řádem Klubových sedadel, který je k dispozici na inforecepci klubového patra. Vstup na klubové patro je umožněn majitelům klubových sedadel zvláštním vchodem na základě platné vstupenky. Diváci se vstupenkami na patro 1. a 4. nemají povolen přístup do jiných pater budovy.

Uživatelé SKYBOXŮ

Vstup do objektu je uživatelům SKYBOXŮ umožněn Po-Ne, 8.00 - 24.00 hod. Změna tohoto režimu je možná pouze na základě dohody s provozovatelem O2 areny.

Uživatelé SKYBOXů vstupují do objektu čtyřmi vstupy:

dvěma vstupy na 0.podlaží z prostoru garáží (při vjezdu osobním vozem) 
vstupem " vstupem číslo 1 a 10 - vrátnice V.I.P na 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.
Režim SKYBOXů je detailně řešen Provozním řádem SKYBOXu, který je k dispozici na informační recepci Skyboxového patra

Uživatelé kanceláří

Vstup do objektu je uživatelům kanceláří umožněn Po-Ne nepřetržitě.
Uživatelé kanceláří vstupují do objektu:

personálním vstupem na 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Režim kanceláří je detailně řešen Nájemním řádem kanceláří.

Přístup ke kancelářím a obchodům ve veřejné části O2 areny
Přístup k obchodům na 2. podlaží je veřejnosti umožněn Po-Ne, 7.00 - 22.00 hod. Změna tohoto režimu je možná pouze na základě dohody s provozovatelem O2 areny.

Přístup k obchodům je možný:

po travelátorech vedoucích z 1. podlaží z ulice Ocelářská od stanice metra Českomoravská na 2.podlaží.

Režim obchodů je detailně řešen Prodejním nebo provozním řádem obchodů.

Době konání akce:

Akreditovaní návštěvníci - novináři
Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům - novinářům - umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem č. 31. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody promotéra akce s provozovatelem O2 areny. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

Účinkující, hráči a jejich doprovod
Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v O2 areně je umožněn na základě smlouvy promotéra akce s majitelem O2 areny. Součástí této smlouvy je také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že promotér trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i kdy pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, podepisuje prohlášení, o převzetí odpovědnosti, finanční, správní tak i v naposled ní řadě i trestní za případně způsobené škody na majetku, či zdraví všech zúčastněných, dále pak standardů a limitů omezujících činnosti promotéra v O2 areně.
Na každou akci pořádanou v O2 areně je dále ve spolupráci provozovatele O2 areny a promotéra akce zpracován "Manuál akce", který určuje stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce v O2 areně.
Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

Účinkující, hráči a jejich doprovod vstupují do objektu:


• v případě příjezdu automobily či autobusy hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Českomoravská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní kamerou a bezpečnostní službou, počet členů ostrahy hospodářského dvora je nastaven podle počtu povolených vozidel, které mohou najednou vjet k vykládce na hospodářského dvora,počet členů ostrahy se řídí zásadou 2 členové stálí, a podle počtu vozidel vždy na vozidlo 1 člen ostrahy.

vstupem č. 31 na 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Pracovníci zaměstnaní v O2 areně

Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným v O2 areně umožněn nepřetržitě.
Pracovníci zaměstnaní v O2 areně vstupují do objektu:

personálním vstupem na 1. podlaží vstup č. 11 z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou. 
Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

Zásobování, Dodavatelé

Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách a to:

hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Českomoravská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám účinkujících / hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní službou.

personálním vstupem na 1. podlaží vstup č. 11 z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou. 
Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.
Režim jednotlivých akcí je popsán v pokynech promotéra

.
1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou.V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli prodejce vstupenek. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma osob s povolením pořadatele.
5. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude akciová společnost O2 Czech Republic a.s.
postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě SAZKA TICKET. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.sazkaticket.cz.

3. Odchod osob z objektu

Diváci
Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou. Pro odchod diváků ze 4. podlaží jsou využívána také hlavní schodiště.

Ostatní osoby
Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Evakuace objektu
Evakuace objektu je stanovena " Požární poplachovou směrnicí a evakuační plánem ", který je součástí Krizových plánů. Evakuaci objektu řídí Krizový Management O2 areny, který postupuje v souladu s těmito plány.
V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny nouzové východy na 1.podlaží.


4. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu

1. Vstup do O2 areny a pobyt v ní je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem a interních předpisů O2 areny, především tohoto Provozního řádu O2 areny. Provozní řád je k dispozici ve všech pokladnách O2 areny a dále na internetové adrese www.O2arena.cz.
2. Každá osoba vstupující do O2 areny je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování O2 areny či jejího vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
3. Do O2 areny vstupuje každý na vlastní riziko.
4. Provozovatel O2 areny si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví předpisům, Provoznímu řádu, Pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování atd.) Každá osoba pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do O2 areny nebo bude případně vyvedena z prostor O2 areny bez náhrady.
5. Vstupenka do O2 areny platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. mj. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do O2 areny.
6. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu Provozovatele O2 areny a pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší než je vstupenka vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup do O2 areny nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele O2 areny a pořadatele nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. Vstupenka je cenina, její padělání nebo pozměňování je zakázáno. Provozovatel O2 arena nebo pořadatel odepřou vstup držitelům takových vstupenek.
7. Každá osoba vstupující do O2 areny je povinna projít kontrolou vstupu ověřující platnost vstupenky a opravňující tuto osobu k návštěvě příslušné akce konané v O2 areně. Kontrola vstupu je prováděna automatickým turniketovým systémem nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držitel takové vstupenky oprávněn vstupenku reklamovat u pořadatelské služby provádějící kontrolu vstupu nebo v reklamačním místě O2 areny. O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka.
8. Po opuštění prostor O2 areny pozbývá vstupenka platnosti. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe a to po celou dobu svého pobytu v O2 areně a na požádání pořadatelské služby vstupenku bez prodlení předložit ke kontrole.
9. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních O2 areny závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadatelské službě.
10. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele O2 areny. Provozovatel O2 areny neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
11. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku v O2 areně. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do O2 areny.
12. Do O2 areny není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy O2 areny při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spraji - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy O2 areny při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. "golfových holí"), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak O2 areny, tak pořadatele akce včetně jejich personálu a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel O2 areny či pořadatel akce.
13. V O2 areně je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených zde.
14. V O2 areně platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu.
15. Do O2 areny je zakázán vstup zvířat.
16. V O2 areně je kouření zakázáno. Výjimkou jsou stavebně oddělené prostory se zvláštním odvětráním tak, jak je stanoveno zákonem. Tyto prostory jsou označeny v rámci informačního systému O2 areny. Výše uvedené prostory se v 1. a ve 4. patře nevyskytují. V případě porušení zákazu kouření může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil, z prostor O2 areny bez náhrady.
17. V O2 areně je zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě.
18. Do O2 areny bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem přenosových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, vyprávění, výroba obrázků a reprodukce dění akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno (bez předchozího povolení Provozovatele O2 areny a pořadatele akce) fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v O2 areně, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele O2 areny a pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos, vyprávění nebo reprodukce loga nebo chráněné známky O2 areny je zakázáno.
19. V O2 areně je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Provozovatelem O2 areny a pořadatelem akce.
20. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s O2 arenou, pořadatelem a jejich sponzory.
21. Povinností každé osoby vstupující do O2 areny je odevzdat předměty nalezené v O2 areně Provozovateli O2 areny či pořadateli akce.
22. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
23. Provozovatel O2 areny ani pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy a to ani v případě úmyslného jednání. Škodu lze uplatnit v případě úmyslného jednání výhradně přímo na osobě, která svým úmyslným jednáním danou škodu způsobila.
24. Provozovatel O2 areny a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal provozovatel O2 areny či pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny).
25. V případě evakuace objektu O2 arena je každá osoba v té chvíli pobývající v O2 areně povinna dodržovat Požární poplachovou směrnici a evakuační plán a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.

5. Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů


V prostorách O2 areny je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů.

Omezená dostupnost tabákových výrobků
V prostorách O2 areny je zakázáno prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. Akce na které jsou prodávány dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte).

Zákaz kouření
V prostorách O2 areny je zakázáno kouřit s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor vyhrazených pro kuřáky a označených zjevně viditelným nápisem jako prostor vyhrazený pro kouření, kde je zajištěno dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právními předpisy. Jedná se o vyhrazené:
a) stavebně oddělené veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům z jižního vestibulu „červeného ringu“ na 1. NP O2 areny;
b) stavebně oddělené veřejné prostory restaurace Lokomotivka přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence na úrovni ledové plochy 0,00;
c) stavebně oddělené neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, kde je kouření povolenou pouze po skončení konání Akce.

Nedodržuje-li návštěvník v O2 areně zákaz kouření, a to ani po výzvě Provozovatele O2 areny, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je Provozovatel O2 areny oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů
O2 arena je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 areny povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje ze zákonem daných podmínek. V prostorách O2 areny je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí promotér Akce v Pokynech pořadatele, nebo Akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75 % vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte). Alkoholické nápoje, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, je v O2 areně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních Akcích. Za veřejné sportovní Akce se považují takové Akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní Akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů
Alkoholické nápoje lze v prostorách O2 areny prodávat a podávat pouze ve:
a) ve veřejných prostorách O2 areny přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavných Akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, tanečních párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. které jako pro děti nejsou výslovně označeny promotérem Akce v Pokynech pořadatele, nebo Akce, na které není ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75 % vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), dále při obchodních a marketingových Akcí a soukromých tzv. korporátních Akcích, a při pořádání sportovních Akcí pouze ve formě výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent;
b) v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech Akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných Akcích, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. které jako pro děti výslovně označí promotér Akce v Pokynech pořadatele, nebo Akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75 % vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte) a (ii) doby konání sportovních veřejných Akcích, kdy lze podávat pouze výčepní pivo s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, přičemž za dobu konání takovéto sportovní Akce se považuje pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).


6. Požární poplachová směrnice


Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s usnesením § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.
1. ÚČEL
Požární poplachová směrnice řeší provedení rychlého a účinného protipožárního zásahu a vymezuje povinnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru, provozní nehody, pohromy, jiného stavu nouze nebo mimořádné události.

2. POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám vlastními silami zlikvidovat nebo lokalizovat je povinen neprodleně tak učinit s použitím všech dostupných věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje, hydranty). Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést veškerá nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a poskytnout jim osobní pomoc.

OHLÁŠENÍ ZPOZOROVANÉHO POŽÁRU JE MOŽNÉ OSOBNĚ DO OHLAŠOVNY POŽÁRU NA BEZP. VELÍN NEBO ČLENOVI POŽÁRNÍ HLÍDKY, TLAČÍTKEM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLO 266 121 011

Při ohlášení požáru je nutné uvést tyto údaje:

• Jméno a příjmení volajícího a telefonní číslo odkud je zpráva podávána
• K jaké události došlo, která část objektu byla zasažena a rozsah události
• Nebezpečí ohrožení osob

3. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím evakuačního rozsahu. Při požárním poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané prostřednictví evakuačního rozhlasu.

4. POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Povinností všech osob nacházejících se v ohroženém úseku je neprodlené provedení vlastní evakuace v souladu s evakuačním plánem objektu a značením směru únikových cest. Povinnost všech je dbát pokynů osob zajišťujících evakuaci a po příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru pokynů velitele zásahu.

5. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Velín O2 areny………………………………..……………………………. 266 121 011
Tísňová linka……………………………………………………………… .  112

Hlášení poruch ELEKTRICKÝ PROUD……………………….. 224 915 151
Hlášení poruch PLYN…………………………………………………... 12 39
Hlášení poruch VODA………………………………………………….. 267 310 543

Každý požár nebo zárodek požáru, byť byl uhašen vlastními silami a prostředky, musí být ihned ohlášen Hasičskému záchrannému sboru hl. m. prahy.


DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU „VIP garáže O2 areny”

Tento dodatek provozního řádu upravuje pravidla a podmínky užívání parkovacího místa v VIP garážích O2 areny (dále jen garáží).

Všichni zákazníci (uživatelé) využívající parkování v prostorách a ostatní uživatelé garáží jsou povinni se s tímto dodatkem provozního řádu seznámit a dodržovat jej.

Převzetím parkovací karty, která jej opravňuje ke vjezdu do garáží nebo zakoupením parkovacího lístku akceptuje zákazník tento dodatek provozního řádu a uzavírá s vlastníkem dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa.

I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ

1. Provozní doba v garážích pondělí- neděle:

a)         pro nájemce SKYBOXU a nájemce ostatních nebytových prostor - 07.30 až 19.00 hod,

b)         pro nájemce SKYBOXU a nájemce ostatních nebytových prostor od 19.00 až 7.30 za podmínky předchozího oznámení na dispečink  O2 areny minimálně 24 hodin předem,

pro ostatní návštěvníky O2 areny 2 hodiny před akcí a 2 hodiny po každé akci.

2. Parkovací místa jsou určena pouze pro parkování vozidel dle níže uvedené specifikace.

a)         není dovolen vjezd ani parkování vozidel na LPG a CNG pohon,

b)         není dovoleno parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem, nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 2.000 kg,

c)         jednostopá vozidla se pro účely parkování posuzují jako vozidla dvoustopá,

d)        maximální dovolená výška vozidla  je 190 cm,

e)         maximální nápravový tlak vozidel je 1.000 kg.

3. Vozidla, která jsou umístěna v garážích, musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích. Z vozidla nesmí být po dobu stání sejmuty, zakryty či jinak odstraněny evidenční značky.

4. Všechna parkovací místa jsou nechráněná. Předmětem dohody o poskytnutí nechráněného parkovacího místa není zabezpečení vozidla proti odcizení, krádežím či vloupáním. Vlastník ani Provozovatel neodpovídá za případné odcizení vozidla, krádeže součástí a vybavení vozidla, jakož i případných předmětů ponechaných po dobu parkování ve vozidle, vloupání do vozidla či jakékoliv jeho poškození.

5. V případě překročení maximální přípustné doby parkování, nebo jiného závažného porušení provozního řádu (únik provozních kapalin, neoznačené vozidlo, nedostavení se na výzvu k vozidlu, atp.) je Provozovatel oprávněn nechat vozidlo odstranit a umístit na nejbližší veřejné placené parkoviště, to vše na náklady vlastníka či provozovatele vozidla. Vlastník či provozovatel vozidla je v tomto případě povinen uhradit náklady spojené s odtažením vozidla na nejbližší veřejné parkoviště.

6. Pohyb osob v garážích, který nesouvisí s užíváním nechráněného parkovacího místa, není povolen.

7. Řidič vozidla je povinen bez výhrad dbát pokynů Provozovatele nebo jím zaškolených pracovníků, zaparkovat své vozidlo na místě, které mu je těmito pravidly či provozovatelem určeno. Místo je vyznačeno na parkovací kartě nebo parkovacím lístku.

8. Řidič je povinen se na výzvu provozovatele O2 areny dostavit obratem za účelem provedení bezpečnostních a/nebo provozních opatření (např. evakuace garáže, uvolnění blokovaných cest, únikových východů či jiného provozu, atp.)

II. SYSTÉM PARKOVÁNÍ

1. Vjezd, pohyb a parkování vozidla:

1.1  řidič zastaví před závorou, parkovací kartu, nebo parkovací lístek ( dále jen parkovací oprávnění ) přiloží na čtečku, tím dojde k otevře závory a vysunutí rolety, která brání neoprávněnému vjezdu do garáží.

1.2  řidič zaparkuje vozidlo na stanoveném nechráněném parkovacím místě v garážích, před opuštěním vozidlo zamkne a vozidlo zabezpečí, řidič a další osoby opustí prostory garáží určeným vstupem,

1.3 v garážích je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

1.4 rychlost jízdy v prostorách garáží je max. 15 km/hod.,

1.5 při jízdě v prostorách garáží jsou zákazníci a uživatelé povinni rozsvítit tlumená světla, pokud tak neučinili před vjezdem,

1.6 k přístupu k vozidlu a odchodu od vozidla jsou zákazníci povinni používat pouze vyznačené vstupy,

1.7 zneužití sousedního nechráněného parkovacího místa nesprávným parkováním zákazníka bude posuzováno jako parkování na dvou (případně více) nechráněných parkovacích místech, v případě opakování tohoto přestupku, kdy dojde k znemožnění parkování dalšího zákazníka, může být odebráno parkovací oprávnění,

1.8 pokus o zneužití parkovacího oprávnění bude posuzováno jako hrubé porušení provozního řádu parkování v garážích a důsledek tohoto bude odebrání parkovacího oprávnění.

2. Vstup k zaparkovanému vozidlu:

2.1 řidič vstoupí do prostor garáží stanoveným vstupem z O2 areny a tak dosáhne svého parkovacího místa a vozidla,

2.2 při pohybu v parkovacím prostoru O2 areny, každá osoba má povinnost dbát o svoji bezpečnost.

3. Výjezd vozidla:

3.1 řidič zastaví před roletou, opět přiloží parkovací oprávnění na vnitřní čtečku, po otevření rolety a zvednutí závory vyjede z garáží,

3.2 pokud je otevřena roleta (tj. 2 hodiny před akcí a 2 hodiny po akci ) vyjede řidič aniž by musel čtečku přikládat ke čtecímu zařízení,

3.3 pokusí-li se řidič o zneužití dlouhodobého (předplaceného) parkovacího oprávnění, může mu být parkovací oprávnění odebráno.

III. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:

1.         Po celou dobu užití parkovacího místa musí být zákazník z důvodu bezpečnosti přítomen v budově O2 areny; zákazník tedy není oprávněn zanechat zaparkované vozidlo v garáži a opustit budovu O2 areny.

2.         Při zaparkování osobního vozidla vždy řádně uzavřít a uzamknout toto vozidlo, zajistit jej proti samovolnému pohybu a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu.

3.         Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny obsluhy garáží a tento dodatek provozního řádu.

Dodržovat všechny obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy.

4.         Parkovací místo užívat jen vozidlem v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačeném nechráněném parkovacím místě.

5.         Před vjezdem do garáže očistit osobní vozidlo od případných zbytků sněhu a udržovat čistotu a pořádek v garážích.

6.         Zakoupený jednorázový parkovací lístek předat obsluze u vjezdu do garáží.

7.         Případná ztráta, poškození a nečitelnost parkovacího dlouhodobého oprávnění jdou k tíži zákazníka - uživatele vozidla. V takovém případě bude účtována za ztrátu elektronické parkovací karty náhrada ve výši Kč 1.000,-. V případě ztráty parkovacího lístku je nutné zakoupit ještě před vjezdem parkovací lístek nový. Následkem pokusu o zneužití parkovací karty může být její zablokování, a to bez jakékoliv náhrady ze strany vlastníka či provozovatele.

IV. V PROSTORÁCH GARÁŽÍ A V PARKOVANÉM VOZIDLE JE ZAKÁZÁNO:

kouření a používání otevřeného ohně,

odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů,

doplňování pohonných hmot či jiných kapalinových náplní do vozidel a jejich vypuštění, provádění oprav, nabíjení akumulátorů a mytí vozidel,

ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení,

parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz garáží, stejně jako celkové parkování vozidel, která   nejsou   v řádném   technickém   stavu   a vozidel nesplňujících technické předpisy,

parkování vozidel v jízdních pruzích před nouzovými východy, a před vstupy do O2 areny, vzhledem k možnému narušení provozu,

pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech,

vjezd a parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na kolech, popř. s pneu s hřeby,

uzamykání osob, dětí či zvířat ve vozidle, jakož i spaní ve vozidlech.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tento dodatek provozního řádu garáží nabývá platnosti dnem 15.10.2010

Dodatek provozního řádu garáží VIP bude viditelným způsobem s náležitým upozorněním pro zákazníky umístěn ve VIP garáží.

← →

Akce & vstupenky

Aréna

Pronájem

Skyboxy & klubovky

Informace & novinky

Kontakty