Etická linka

Na těchto stránkách můžete oznámit podezření či zjištění neetického, nekorektního, protiprávního, či jiného jednání, které je nebo by mohlo být v rozporu s Etickým kodexem skupiny PPF

Skupina PPF je diverzifikovanou investiční skupinou, a to jak geograficky, tak oborově. I přes tuto značnou diverzifikaci skupinu PPF spojuje respekt k dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Zajištění těchto základních pravidel, kterými se skupina PPF
a její zaměstnanci při výkonu svých každodenních pracovních činnosti řídí, zaručuje Etický kodex Skupiny . Skupina PPF má zájem, aby při všech jejích činnostech a za všech okolností byla pravidla tohoto Etického kodexu dodržována, a tedy aby byly respektovány základní zásady, hodnoty a pravidla skupiny PPF.

Co je Etická linka?

Etická linka je součástí komplexního Corporate Compliance programu Skupiny. Byla zřízena jako jeden z prostředků, který umožníoznámit zjištěné neetické, nekorektní, protiprávní, či jiné jednání rozporné s Etickým kodexem skupiny PPF. Tato linka je určena jak pro zaměstnance a spolupracovníky, tak pro veškeré třetí osoby.

Co je Corporate Compliance
skupiny PPF?

Corporate Compliance program skupiny PPF je systémem kontrolních mechanismů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání společností skupiny PPF a jejích zaměstnanců, statutárních orgánů, externích poradců apod.

Jak jsou zpracovány oznámené podněty?

Vzhledem k tomu, že etická linka je určena primárně pro podání informací, které nemohou být z různých důvodů sděleny veřejně nebo přímo, je její užití zcela diskrétní a dobrovolné. K přijímání a vyhodnocování podnětů přijatých prostřednictvím etické linky jsou určena právní oddělení jednotlivých společností skupiny PPF a dále právní oddělení společnosti O2 a.s. jako hlavní útvar v rámci Corporate Compliance programu skupiny PPF.

Jak lze zjistit výsledek oznámeného podnětu?

Podnět může být podán zcela anonymně nebo se zadáním emailové adresy oznamovatele. Podle formy podání podnětu bude následně sdělen i výsledek šetření. V případě, že oznamovatel při podání podnětu sdělí svou emailovou adresu, případně další kontaktní údaje, budou mu informace o výsledku šetření oznámeného podnětu doručeny elektronicky, na uvedenou emailovou adresu. Při anonymním podání podnětu však bude oznamovateli na tomto webu dostupná pouze obecná informace o způsobu vyřešení podnětu, a to na základě vygenerovaného unikátního kódu, který oznamovatel získá po zadání podnětu.

Formulář pro podání oznámení

Aplikace etická linka umožňuje podat podnět zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů.

Ochrana osobních údajů a jiná pravidla pro nahlašování podnětů. Odesláním podnětu Oznamovatel stvrzuje správnost údajů a popisu jím oznámeného podezření obsažených v tomto podnětu a vyslovuje souhlas, aby Společnost Bestsport, a. s., IČO 24214795, se sídlem Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha, pro účely a v zájmu zjištění možného porušení zásad přijatého Corporate Compliance programu Skupiny PPF, zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala osobní údaje oznamovatele uvedené v tomto podnětu. Údaje o oznamovateli dále je společnost Bestsport, a. s., oprávněna použít pro vlastní statistické účely. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto podnětu oznamovatel uděluje na dobu pěti let. Odesláním podnětu oznamovatel dále bere na vědomí, že tento podnět k prověření možného deliktního jednání v systému Corporate compliance Skupiny PPF neslouží k vyřizování osobních účtů mezi Oznamovatelem a osobou, jíž se podnět týká. Z podání úmyslně zavádějící, nekorektní, nepravdivé nebo neúplné informace může být ze strany Skupiny PPF nebo státních orgánů vyvozena odpovědnost a takové jednání je postihováno. Osobní údaje poskytnuté v tomto podnětu mohou být za účelem vyřízení podnětu sdíleny v rámci Skupiny PPF osobám odpovědným za vyřízení podnětu. Zásady ochrany osobních údajů v Bestsport obecně, spolu s právy subjektů osobních údajů, jsou uvedeny zde: https://www.o2arena.cz/cz/ochranaudaju/. Odesláním podnětu souhlasím a prohlašuji, že jsem se řádně seznámil/a s pravidly pro nahlašování předávaných informací, s pravidly zpracování osobních údajů a plně si uvědomuji závažnost úmyslného zneužití Bestsport etické linky.

Zjištění stavu podaného hlášení

Zjistěte stav svého podaného oznámení zadáním kódu oznámení a hesla.

Stav oznámení

Stav:
Vysvětlení:
Původní oznámení: