Pravidla pro návštěvníky

Vstup diváků

Vstup do O2 areny je divákům umožněn zpravidla 1,5 hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody promotéra akce s provozovatelem O2 areny.

Diváci vstupují do O2 areny vstupem Sever na 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup do O2 areny je zajištěn 18 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy.

 

ZTP/P

Bezbariérové vstupy pro invalidy

Bezbariérové vstupy pro invalidy jsou zajištěny vstupem Sever na 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. O2 arena disponuje celkem 48 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce. V každém ze sektorů 103, 104, 120, 121 na úrovni 20. a 21. řady a v sektorech 117, 118 na úrovni 17. a 18. řady se nachází platforma pro osm vozíčkářů a členů jejich doprovodu. Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

Pohyb invalidních osob v O2 areně je detailně řešen „Provozním řádem – pro imobilní občany“, který je k dispozici na severní inforecepci.

Vstupenky

Objednávky zasílejte e-mailem na adresu rezervace@ticketportal.cz, případné dotazy zodpovíme i na telefonním čísle 224 091 439 (v pracovní dny od 9 do 17 hodin).

Fotografování

Do O2 areny je zakázáno vnášet jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce, na některé akce je možné přinést např. kompaktní fotoaparát. Více informací naleznete v Pokynech pořadatele, které jsou uvedené v detailu každé akce. Fotografovat na akcích je umožněno médiím na základě akreditace, kterou uděluje pořadatel.

Úschovna (Depozit)

Po dobu konání akce je možné uložit cenné věci či objemná zavazadla do úschovny (depozitu), kterou návštěvníci najdou vlevo od vstupu Sever.

Platba je možná pouze v hotovosti.

Orientační ceník:

 • malé předměty: 20,- Kč (např. nůž, deštník, potraviny)
 • střední předměty: 50,- Kč (např. menší batoh, taška, skládací kočárek)
 • cenné a velké předměty: 100,- Kč (např. notebook, tablet, fotoaparát, kufr, krosna)

Depozit je prostorově omezen a slouží především pro úschovu nadrozměrných zavazadel (větších než 40x30x20 cm) a dalších předmětů, s kterými není možné vstoupit do O2 areny (viz Zakázané předměty).

V Depozitu NENÍ MOŽNÉ uschovat výbušné, vysoce hořlavé, omamné, psychotropní, silně zapáchající, toxické nebo jinak nebezpečné látky, kyseliny, střelné zbraně a střelivo, tlakové nádoby a další materiály, které mohou svými chemickými nebo fyzikálními vlastnostmi způsobit ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo majetku.

Návštěvní řád

Tento Návštěvní řád, který je určen všem osobám, které vstupují do O2 areny vyznačenými vstupy na základě předložené a platné vstupenky, nebo na základě zvláštního povolení Provozovatele, dodržují následující základní informace a pravidla:

 1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Provozním řádem, Návštěvním řádem a Pokyny pořadatele a zavázal se jimi při návštěvě O2 areny řídit.
 2. Vstup a pobyt v O2 areně je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů O2 areny, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici ve všech pokladnách O2 areny, na inforecepci v severním foyer a dále na webové adrese www.o2arena.cz.
 3. Každá osoba vstupující do O2 areny je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování O2 areny, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v aréně a jejím okolí. Návštěvníci arény jsou povinni při svém pobytu v O2 areně respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost
 4. Do O2 areny vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci.
 5. Provozovatel O2 areny si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, které se na jeho pobyt v aréně vztahují, tj. zejména Provoznímu řádu, Návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům a dále Pokynům Pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším Návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných Návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do O2 areny nebo bude případně vyvedena z prostor O2 areny bez náhrady.
 6. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/209 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr.zák.“) nebo přestupku, bude z O2 areny vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo zejména:a) úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 272 nebo 273 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li Návštěvníkům nebezpečí velkého rozsahu),
  b) nabízí Návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 283 tr. zák.),
  c) svádí Návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 287 tr. zák.),
  d) šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 152 a 153 tr. zák.),
  e) užije násilí proti skupině Návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 352 tr. zák.)
  f) veřejně hanobí některý národ, jazyk etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 355 tr. zák.),
  g) veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 356 tr. zák.),
  h) veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 357 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  i) dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu Návštěvníků apod. ( § 358 tr. zák.),
  j) způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 147 tr. zák.),
  k) užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 173 tr. zák.),
  l) zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v O2 areně a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou ( § 228 tr. zák.)
 7. Do O2 areny bude povolen vstup imobilním osobám (vozíčkářům) pokud, druh a charakter Akce nevyřadí z provozu 1. NP – patro, tj. nebude možné využít platformy vyhrazené pro vozíčkáře anebo to Pořadatel akce z určitého důvodu neumožní.
 8. Každý Návštěvník je povinen pro vstup do O2 areny předložit ke kontrole vstupenku, je-li jeho pobyt v prostorách objektu O2 areny založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky; každý divák je povinen mít vlastní vstupenku, neurčí-li Pořadatel akce jinak. Vstupenka do O2 areny platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené. Návštěvník není oprávněn sledovat Akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do O2 areny, nestanoví-li Pořadatel akce jinak. Po opuštění O2 areny pozbývá vstupenka platnosti. Návštěvník je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v O2 areně a je povinen se na výzvu příslušné Pověřené osoby prokázat takovou platnou vstupenkou, jinak může být vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup. Kontrola vstupenky může probíhat zejména při vstupu do O2 areny u turniketů, při vstupu do hlediště v oknech, v hledišti apod. Kontrola vstupu je prováděna automatickým turniketovým systémem (nebo mobilní čtečkou) nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držitel takové vstupenky oprávněn vstupenku reklamovat v reklamačním místě O2 areny (infostánek nebo pokladny Prodejce vstupenek). O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol, ledaže reklamující osoba nesdělí jinak. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka. Reklamace vstupenek řeší zejména Prodejce vstupenek a Pořadatel akce.
 9. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 10. Vstupenky mohou být (i) tištěné s kontrolním ústřižkem (běžná vstupenka), (ii) tištěné ve formě tzv. „hometicketu“, tj. papír ve formátu A4 bez kontrolního útržku nebo (iii) ve formě QR kódu v telefonním zařízení, případně (iv) v jiné formě, pokud to umožňuje dohoda Pořadatele akce, Provozovatele a Prodejce vstupenek. V případě vstupenky ad (i) musí vstupenka být kompletní, tedy vč. kontrolního ústřižku a řádně vydaná oprávněným Prodejcem vstupenek. V případě vstupenky ad (ii) a (iv) musí vstupenka splňovat podmínky uvedené při koupi takové vstupenky (v případě ad (ii) musí být např. vytištěna na papíru formátu A4 apod.). V případě vstupenky ad (iii) musí být QR kód vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do O2 areny je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě vstupenky ad (iii) je Návštěvník povinen zajistit, že příslušné zařízení s QR vstupenkou bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat po celou dobu pobytu držitele vstupenky v místě konání Akce; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční (např. nebude dostatečně nabité), může být takový Návštěvník vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 11. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele O2 areny a Pořadatele akce nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky nebo jiné osoby či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí.
 12. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení Akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel akce. V případě zrušení Akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů Pořadatele akce. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 13. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v O2 areně závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Pověřené osobě.
 14. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele arény. Provozovatel O2 areny nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 15. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel, a to i s využitím techniky, s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob v O2 areně. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do O2 areny.
 16. Do O2 areny není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály (do VIP prostor je možno vnášet reklamní materiály po předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), tyče (např. selfie tyč, násady, žerď na vlajku apod.), nůžky, notebooky, tablety a podobné přístroje (zákaz vnášení notebooků, tabletů a podobných přístrojů se netýká návštěvníků VIP pater), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla Pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy arény při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pověřené osoby při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak O2 areny, tak Pořadateli akce a Návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel O2 areny nebo Pořadatel akce.
 17. Pořadatel akce může po dohodě s Provozovatelem O2 areny dále stanovit, které konkrétní předměty na určitou Akci se nesmí do O2 areny vnášet. Rozhodnutí Pořadatele akce vždy bude takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení Provozního řádu O2 areny.
 18. V O2 areně je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v aréně, a to pouze na vyhrazených místech, při některých Akcích je vnášení jídla a pití do prostoru hlediště a plochy zcela zakázáno.
 19. V O2 areně platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu a do hlediště.
 20. Do O2 areny je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 21. V celém vnitřním prostoru O2 areny je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret. Nedodržuje-li návštěvník v O2 areně zákaz kouření, a to ani po výzvě Provozovatele O2 areny nebo jiné oprávněné osoby (např. Pověřené osoby či pořadatelskáé službay), aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je Provozovatel O2 areny oprávněn (zejména prostřednictvím pořadatelské služby) vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil a který neuposlechl příslušné výzvy pořadatelské služby nebo kohokoliv z pracovníku O2 areny, z prostor O2 areny, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 areny, a to bez náhrady.
 22. V O2 areně je zakázáno používat otevřený oheň.
 23. Do O2 areny bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li Provozovatelem po dohodě s Pořadatelem akce stanoveno jinak. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce Akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu Akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v O2 areně, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele O2 areny a Pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky O2 areny je zakázáno. V O2 areně je zakázáno pořádat a podílet se na pořádání jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit bez předchozího souhlasu Provozovatele.
 24. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti s O2 arenou, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).
 25. Povinností každé osoby vstupující do O2 areny je odevzdat předměty nalezené v O2 areně Provozovateli, Pověřené osobě nebo Pořadateli akce.
 26. Náhrada veškerých škod způsobených Návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
 27. Provozovatel O2 areny a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel O2 areny nebo Pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny či depozitum).
 28. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt O2 areny i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do O2 areny, resp. na území okolo O2 areny vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.
 29. V případě evakuace objektu O2 areny je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 30. Každá osoba vstupující do O2 areny, resp. na území okolo O2 areny, je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků.
 31. V prostorách O2 areny je v souladu se ZOZ omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů.
 32. V prostorách O2 areny je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let.
 33. O2 arena je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 areny povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 areny je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel Akce v Pokynech pořadatele, nebo Akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za Akce určené převážné pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O2 areně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních Akcí. Za veřejné sportovní Akce se považují obvykle takové Akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní Akce jsou objektivně měřeny sportovní výsled. Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
 34. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele Akce, Provozovatele O2 areny nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání s rozporu se ZOZ, zejména dle § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2 arenu opustili, jsou-li osobou mladší zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v O2 areně oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel O2 areny oprávněn (zejména prostřednictvím pořadatelské služby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy pořadatelské služby nebo kohokoliv z pracovníku O2 areny, z prostor O2 areny, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 areny, a to bez náhrady.
 35. Tento Návštěvní řád se vztahuje přiměřeně i na takové diváky či návštěvníky O2 areny, kteří vstupují do O2 areny jako diváci na základě jiného dokladu, než je vstupenka (např. na základě stripu), ledaže se Pořadatel akce s Provozovatelem dohodne jinak.
Provozní řád

I. Úvod

Tento Provozní řád je určen všem uživatelům O2 areny. Obsahuje základní informace o objektu O2 areny, popisuje obecná pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu O2 areny a popisuje základní organizační strukturu zajištění chodu O2 areny.

1. Základní identifikační údaje

Objekt O2 arena nacházející se v Praze Vysočanech:
Českomoravská č.p. 2345/17a, Praha.
Majitel a provozovatel a správce objektu: Bestsport, a.s.
Se sídlem: Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9
Statutární orgán Ing. Robert Schaffer, předseda představenstva
Ing. Jiří Tomaník, člen představenstva
IČO: 24214795
DIČ: CZ24214795
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17875
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-8792590227/0100
E-mail: info@bestsport.cz

2. Struktura a platnost Provozního řádu – schvalovací doložka

Tento Provozní řád objektu O2 areny je součástí Provozního Manuálu O2 areny a je vydáván majitelem objektu, společností Bestsport, a.s.

Provozní řád je organizován formou číslovaných kapitol a podkapitol. Tím je zajištěna jeho dynamická otevřená podoba, a může tedy být dle aktuálních požadavků nebo potřeb v režimu provozu objektu měněn nebo doplňován bez ztráty kontinuity.

Na tento Provozní řád objektu O2 areny navazují další provozní řády a směrnice, které jsou součástí Provozního Manuálu a které dále konkretizují pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu a pro výkon jednotlivých činností v objektu.

Celková struktura těchto dokumentů společně s pravidly pro jejich tvorbu, udržování a schvalování je popsána ve Směrnici pro tvorbu a údržbu řádů a směrnic O2 areny.

V souladu s touto Směrnicí je tento Provozní řád platný od dne platnosti vyznačeného ve Schvalovací doložce na titulní straně Provozního řádu a pouze tehdy, je-li schválen odpovědným zástupcem provozovatele objektu.

Za účelem informování návštěvníků O2 areny o základních pravidlech, vztahujících se na pobyt v O2 areně, vydává Provozovatel O2 areny tzv. Návštěvní řád, který představuje souhrn pravidel pro návštěvníky O2 areny jako diváků.

II. Obecné informace

1. O objektu

O2 arena jako stavební objekt je v rámci skeletové konstrukce rozdělen na dvě základní části, tj. na Velkou arenu a Malou arenu. Velká arena je vymezena kruhovým prostorem haly o průměru 135 m s 17,3 m širokým prstencem s obchodními a kancelářskými prostorami. Stavba Velké areny má šest podlaží a její zastřešení má tvar kulového vrchlíku. Vrchol střechy je na úrovni + 32,885 m. Na nosnících jsou osazena upevňovací zařízení pro variabilní přestavbu haly pro různé typy produkcí a s možností použití pro sportovní, zábavní i kulturně společenské akce. Převážná většina standardních vnitřních technologií budovy je napojena na centrální integrovaný systém řízení, který umožňuje automatické i manuální ovládání jednotlivých funkcí z technologického velínu.

Maximální divácká kapacita je 17.092 diváků.

Doplňujícími provozy O2 areny jsou gastroprovozy (kuchyně, bary, restaurace, občerstvení), tiskové středisko, šatny a zázemí hráčů, účinkujících a zaměstnanců, technické a administrativní zázemí budovy, komunikační propojení, prostory a zázemí lóží a klubových sedadel, obchodní jednotky v prstenci kolem haly, apod.

2. Poloha objektu

O2 arena se nachází v severovýchodní části širšího centra města Prahy, na území městské části Praha 9 – Vysočany.

3. Prostorové uspořádání objektu

O2 arena je podle druhu vykonávané činnosti a podle práva vstupu osob rozdělena prostorově na:

Prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou Provozovatelem. Podmínka vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách O2 areny je držení platné vstupenky, přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do O2 areny musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou či schválenou Provozovatelem, a jejich pohyb v prostorách O2 areny je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci Provozovatele O2 areny, zaměstnanci dodavatelů Provozovatele O2 areny).

Prostory O2 areny se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků O2 areny do čtyř kategorií, a to na a) veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům, b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence, c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence a d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

a)   Veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům jsou prostory O2 areny vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky. Jedná se zejména o vestibul severního a jižního vstupu, prostory tzv. „červeného ringu“ na 1. NP O2 areny, na kterém se nacházejí stánky rychlého občerstvení, info recepce, a dále prostory tzv. „ringu 4. NP O2 patra“ O2 areny (pokud není kapacita O2 areny na danou akci omezena, tj. nejsou prodávány vstupenky na 4. NP O2 patro). Rozsah těchto veřejných prostor může být provozovatelem O2 areny omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů), atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.

b)   Veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 1. NP, 2. NP Klubového patra (včetně hlediště Partyboxů a hlediště u barů na jižní a západní straně O2 areny), hlediště 3. NP Skyboxového patra (včetně hlediště Starsbaru, je-li otevřen a hlediště Prémiových sedadel), hlediště 4. NP O2 patra a hlediště na úrovni ledové plochy -5,50m, pakliže jsou prodávány vstupenky na tuto plochu. Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP O2 areny a na úrovni ledové plochy 0,00, které jsou Provozovatelem O2 areny vymezeny jako zvláštní přístupové prostory do příslušných částí hledišť (např. restaurace Lokomotivka v případě, že na akci jsou prodávány vstupenky na ledovou plochu na úrovni -5,50 m).

c)   Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory foyer 2. NP Klubového patra, které je odděleno od hlediště závěsem, toalety a prostory Partyboxů bez jejich hlediště, tj. ty prostory Partyboxu, které jsou oddělené od hlediště skleněnou uzavíratelnou stěnou, a dále na 3. NP Skyboxovém patře to jsou prostory chodeb, z chodeb přístupných toalet, prostory Síně slávy, je-li Provozovatelem O2 areny dle typu akce otevřena návštěvníkům, prostory Starsbaru bez jeho hlediště, je-li otevřen a prostory Skyboxů bez jejich hlediště a prostory Premier Club. Tyto prostory jsou určeny pro návštěvníky, kteří mají VIP vstupenky (nebo jiný identifikátor) vydávané na základě speciálních smluvních vztahů s Provozovatelem O2 areny.

d)   Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory O2 areny určené k zajištění provozu O2 areny a podpory organizace konání akcí v O2 areně. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze Provozovateli O2 areny, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Pronajímatele nebo Pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se např. o Hospodářský dvůr O2 areny, prostory skladů a potravinářských přípraven (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících, atp.

Vedle výše uvedeného se prostory O2 areny dále dělí dle jejich využití na :

 • prostory přístupné návštěvníkům
 • prostory nájemní
 • zázemí pro hráče a účinkující
 • zázemí provozovatele objektu
 • technologické prostory

Vstup a pobyt osob a výkon jednotlivých činností v těchto prostorách je konkretizován v kapitole 3.tohoto Provozního řádu a v navazujících řádech a směrnicích.

III. Vstup osob a pobyt osob v O2 areně

1. Dopravní dostupnost a dopravní omezení

Městská hromadná doprava

Tramvajové spojení k severnímu vstupu je z ulice Sokolovské, k jižnímu vstupu je z ulice Českomoravské.

Autobusové spojení je k severnímu vstupu z konečné stanice autobusů Českomoravská.

Spojení metrem je k severnímu vstupu ze stanice Českomoravská trasy B.

Vlak

Vlakové spojení je k jižnímu vstupu (Českomoravská ulice) od železniční stanice Nádraží Libeň.

Automobil

Dopravní dostupnost automobilem bude rozdílná dle rozsahu akce pořádané v O2 areně. Pro běžné sportovní, kulturní či společenské akce nebudou zřizována žádná dopravní omezení. V odůvodněných případech, především při předpokládané velké návštěvnosti, bude zřizováno dopravní omezení zakazující průjezd vozidel ulicí Českomoravskou v úseku Balabenka – Nádraží Libeň, případně bude omezen i průjezd ulicí Ocelářskou. Příjezd k hale bude v tomto případě umožněn vozidlům městské hromadné dopravy, taxi a dále na základě zvláštních povolení vydávaných Provozovatelem O2 areny ve spolupráci s Pořadatelem akce. Pro tyto případy bude zpracováno Dopravně – inženýrské opatření.

Parkování

V den pořádání akce v O2 areně je možnost využití placených parkovacích míst, resp. případné parkování s možností úhrady za službu v Parkovacím domě v ulici Lisabonská, a to s možností vjezdu z ulice Českomoravská a Ocelářská; provoz Parkovacího domu je detailně řešen Provozním řádem parkovacího domu, který je k dispozici u pracovníků provozovatele Parkovacího domu.

V době mimo pořádání akce je parkování v bezprostředním okolí O2 areny umožněno pouze držitelům zvláštního povolení vydávaného Provozovatelem O2 areny.

2. Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu

V prostorách O2 areny i v jejím okolí je instalován Informační systém, který napomáhá návštěvníkům O2 areny při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách O2 areny.

Mimo akci:

Uživatelé SKYBOXŮ

Vstup do objektu je uživatelům SKYBOXŮ umožněn Po-Ne, 8.00 – 24.00 hod. Změna tohoto režimu je možná pouze na základě dohody s provozovatelem O2 areny.

Uživatelé SKYBOXů vstupují do objektu čtyřmi vstupy:

 • dvěma vstupy na 0.podlaží z prostoru garáží (při vjezdu osobním vozem)
 • vstupem číslo 1 a 10 – vrátnice V.I.P na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Režim SKYBOXů je detailně řešen Provozním řádem SKYBOXu, který je k dispozici na informační recepci Skyboxového patra

Uživatelé kanceláří

Vstup do objektu je uživatelům kanceláří umožněn Po-Ne nepřetržitě.

Uživatelé kanceláří vstupují do objektu:

 • personálním vstupem číslo 11 na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Režim kanceláří je detailně řešen Nájemním řádem kanceláří.

Přístup ke kancelářím a obchodům ve veřejné části O2 areny

Přístup k obchodům na 2.podlaží je veřejnosti umožněn Po-Ne, 7.00 – 22.00 hod. Změna tohoto režimu je možná pouze na základě dohody s Provozovatelem O2 areny.

Přístup k obchodům je možný:

 • po travelátorech vedoucích z 1.podlaží z ulice Ocelářská od stanice metra Českomoravská na 2.podlaží.

Režim obchodů je detailně řešen Prodejním nebo provozním řádem obchodů.

V době konání akce:

Akreditovaní návštěvníci – novináři

Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem č. 31. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem O2 areny. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

Účinkující, hráči a jejich doprovod

Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v O2 areně je umožněn na základě smlouvy pořadatele akce s Provozovatelem O2 areny. Součástí takové smlouvy je také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že pořadatel trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i kdy pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, podepisuje prohlášení o převzetí odpovědnosti právní a finanční za případně způsobené škody na majetku, či zdraví všech zúčastněných.

Na každou akci pořádanou v O2 areně je dále ve spolupráci provozovatele O2 areny a pořadatele akce zpracován „Manuál akce“, který určuje stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce v O2 areně.

Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

Účinkující, hráči a jejich doprovod vstupují do objektu:

 • v případě příjezdu automobily či autobusy hospodářským dvorem na 0.podlaží po rampě z ulice Českomoravská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní kamerou a bezpečnostní službou, počet členů ostrahy hospodářského dvora je nastaven podle počtu povolených vozidel, které mohou najednou vjet k vykládce na hospodářského dvora, počet členů ostrahy se řídí zásadou 2 členové stálí, a podle počtu vozidel vždy na vozidlo 1 člen ostrahy.
 • vstupem č. 31 na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Pracovníci zaměstnaní v O2 areně

Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným v O2 areně umožněn nepřetržitě.

Pracovníci zaměstnaní v O2 areně vstupují do objektu:

 • personálním vstupem na 1.podlaží vstup č. 11 z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

Zásobování, Dodavatelé

Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách a to:

 • hospodářským dvorem na 0.podlaží po rampě z ulice Českomoravská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám účinkujících / hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní službou.
 • personálním vstupem na 1.podlaží vstup č. 11 z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Diváci

Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla jednu až dvě hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem O2 areny.

Diváci vstupují do O2 areny dvěma vstupy:

 • severním vstupem na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup do O2 areny je zajištěn 18 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy. Zde jsou také situovány bezbariérové vstupy pro invalidy.

O2 arena disponuje celkem 48 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce. V každém ze sektorů 103, 104, 120, 121 se v úrovni 20. a 21. řady, v sektorech 117, 118 v úrovni řady 17. a 18., nachází platforma umožňující pohodlné sledování představení osmi vozíčkářům a členům jejich doprovodu. Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

 • jižním vstupem, je-li využit. Jižní vstup je zajištěn až 12-ti vstupními turnikety.

Režim uživatelů Klubových sedadel je detailně řešen Provozním řádem Klubových sedadel, který je k dispozici na inforecepci klubového patra. Vstup na klubové patro je umožněn majitelům klubových sedadel zvláštním vchodem na základě platné vstupenky. Diváci se vstupenkami na patro 1. a 4. nemají povolen přístup do jiných pater budovy.

Diváci v době konání akce vstupují do O2 areny na základě platné vstupenky.

Režim jednotlivých akcí je popsán v pokynech pořadatele.

3. Odchod osob z objektu

Diváci

Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou. Pro odchod diváků ze 4.podlaží jsou využívána také hlavní schodiště.

Ostatní osoby

Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Evakuace objektu

Evakuace objektu je stanovena “ Požární poplachovou směrnici a evakuační plánem „, který je součástí Krizových plánů. Evakuaci objektu řídí Krizový Management O2 areny, který postupuje v souladu s těmito plány.

V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny nouzové východy na 1.podlaží.

4. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu

 1. Vstup a pobyt v O2 areně je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů O2 areny, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici ve všech pokladnách O2 areny, na inforecepci v severním foyer a dále na webové adrese www.o2arena.cz.
 2. Každá osoba vstupující do O2 areny je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování O2 areny, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v aréně a jejím okolí. Návštěvníci arény jsou povinni při svém pobytu v O2 areně respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost
 3. Do O2 areny vstupuje každý na vlastní riziko.
 4. Provozovatel O2 areny si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, které se na jeho pobyt v aréně vztahují, tj. zejména Provoznímu řádu, Návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům a dále Pokynům Pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším Návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných Návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do O2 areny nebo bude případně vyvedena z prostor O2 areny bez náhrady.
 5. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo přestupku, bude z O2 areny vyvedena a předána Policii ČR
 6. Každý divák je povinen pro vstup do O2 areny předložit ke kontrole vstupenku, každý divák je povinen mít vlastní vstupenku, neurčí-li pořadatel akce jinak. Vstupenka do O2 areny platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené. Návštěvník není oprávněn sledovat Akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do O2 areny, nestanoví-li Pořadatel akce jinak. Po opuštění O2 areny pozbývá vstupenka platnosti. Návštěvník je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v O2 areně a je povinen se na výzvu příslušné Pověřené osoby prokázat takovou platnou vstupenkou, jinak může být vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup. Kontrola vstupenky může probíhat zejména při vstupu do O2 areny u turniketů, při vstupu do hlediště v oknech, v hledišti apod. Kontrola vstupu je prováděna automatickým turniketovým systémem (nebo mobilní čtečkou) nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držitel takové vstupenky oprávněn vstupenku reklamovat v reklamačním místě O2 areny (infostánek nebo pokladny Prodejce vstupenek). O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol, ledaže reklamující osoba nesdělí jinak. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka. Reklamace vstupenek řeší zejména Prodejce vstupenek a Pořadatel akce..
 7. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace
 8. Vstupenky mohou být (i) tištěné s kontrolním ústřižkem (běžná vstupenka), (ii) tištěné ve formě tzv. „hometicketu“, tj. papír ve formátu A4 bez kontrolního útržku nebo (iii) ve formě QR kódu v telefonním zařízení, případně (iv) v jiné formě, pokud to umožňuje dohoda Pořadatele akce, Provozovatele a Prodejce vstupenek. V případě vstupenky ad (i) musí vstupenka být kompletní, tedy vč. kontrolního ústřižku a řádně vydaná oprávněným Prodejcem vstupenek. V případě vstupenky ad (ii) a (iv) musí vstupenka splňovat podmínky uvedené při koupi takové vstupenky¨(v případě ad (ii) musí být např. vytištěna na papíru formátu A4 apod.). V případě vstupenky ad (iii) musí být QR kód vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do O2 areny je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě vstupenky ad (iii) je Návštěvník povinen zajistit, že příslušné zařízení s QR vstupenkou bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat po celou dobu pobytu držitele vstupenky v místě konání Akce; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční (např. nebude dostatečně nabité), může být takový Návštěvník vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 9. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele O2 areny a Pořadatele akce nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky nebo jiné osoby či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí.
 10. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení Akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel akce. V případě zrušení Akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů Pořadatele akce. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 11. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma osob s povolením pořadatele akce.
 12. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních O2 areny závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadatelské službě.
 13. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele O2 areny. Provozovatel O2 areny neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 14. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel, a to i s využitím techniky, s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku v O2 areně. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do O2 areny.
 15. Do O2 areny není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, notebooky, tablety a podobné přístroje, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy O2 areny při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy O2 areny při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak O2 areny, tak pořadatele akce včetně jejich personálu a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel O2 areny či pořadatel akce. Pořadatel akce může po dohodě s Provozovatelem O2 areny dále stanovit, které konkrétní předměty na určitou akci se nesmí do O2 areny vnášet. Rozhodnutí pořadatele akce vždy bude takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení Provozního řádu O2 areny. Práva a povinnosti Pořadatele akce upravují smlouvy uzavřené na každou jednotlivou akci.
 16. V O2 areně je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v aréně, a to pouze na vyhrazených místech, při některých Akcích je vnášení jídla a pití do prostoru hlediště a plochy zcela zakázáno.
 17. V O2 areně platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu.
 18. Do O2 areny je zakázán vstup zvířat (mimo asistenčních psů).
 19. V celém vnitřním prostoru O2 areny je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret. V případě zjištění porušení zákazu kouření může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil a který neuposlechl výzvy pořadatelské služby nebo kohokoliv z pracovníku O2 areny, aby se této činnosti zdržel či v ní nepokračoval nebo aby opustil prostor, kde je kouření zakázáno, z prostor O2 areny bez náhrady nebo může Provozovatel či jiná oprávněná osoba (např. pořadatelská služba) požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 areny, a to bez náhrady.
 20. V O2 areně je zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě.
 21. Do O2 areny bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem přenosových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, vyprávění, výroba obrázků a reprodukce dění akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno (bez předchozího povolení Provozovatele O2 areny a pořadatele akce) fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v O2 areně, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele O2 areny a pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos, vyprávění nebo reprodukce loga nebo chráněné známky O2 areny je zakázáno.
 22. V O2 areně je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Provozovatelem O2 areny a pořadatelem akce.
 23. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s O2 arenou, pořadatelem a jejich sponzory.
 24. Povinností každé osoby vstupující do O2 areny je odevzdat předměty nalezené v O2 areně Provozovateli O2 areny či pořadateli akce.
 25. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 26. Provozovatel O2 areny ani pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy a to ani v případě úmyslného jednání. Škodu lze uplatnit v případě úmyslného jednání výhradně přímo na osobě, která svým úmyslným jednáním danou škodu způsobila.
 27. Provozovatel O2 areny a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal provozovatel O2 areny či pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny).
 28. Všechny osoby vstupující do O2 areny berou na vědomí, že celý objekt O2 areny i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do O2 areny a svým vstupem na do O2 aerny, resp. na území okolo O2 areny vyslovují tak souhlas s tímto monitorováním a záznamem.
 29. Každá osoba vstupující do O2 areny, resp. na území okolo O2 areny, je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků.
 30. V případě evakuace objektu O2 arena je každá osoba v té chvíli pobývající v O2 areně povinna dodržovat Požární poplachovou směrnici a evakuační plán a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.

5. Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů

V prostorách O2 areny je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů V případě změny příslušné legislativy má právní předpis přednost před tímto odstavcem 5.

Omezená dostupnost tabákových výrobků

V prostorách O2 areny je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V prostorách O2 areny je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let.

Zákaz kouření

V prostorách O2 areny je zakázáno kouřit.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů

O2 arena je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 areny povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 areny je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcích, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel Akce v Pokynech pořadatele, nebo Akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za Akce určené převážné pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O2 areně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních Akcí. Za veřejné sportovní Akce se považují obvykle takové Akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní Akce jsou objektivně měřeny sportovní výsled. Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele Akce, Provozovatele O2 areny nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání s rozporu se ZOZ, zejména dle § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2 arenu opustili, jsou-li osobou mladší zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ.

V případě zjištění jednání v rozporu se ZOZ může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil a který neuposlechl výzvy pořadatelské služby nebo kohokoliv z pracovníku O2 areny, aby se této činnosti zdržel či v ní nepokračoval nebo aby opustil prostor, kde je kouření zakázáno, z prostor O2 areny bez náhrady nebo může Provozovatel či jiná oprávněná osoba (např. pořadatelská služba) požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 areny, a to bez náhrady.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů

Alkoholické nápoje lze v prostorách O2 areny prodávat a podávat pouze ve:

a)   ve veřejných prostorách O2 areny přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavných akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, tanečních párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let, tj. např. ty, které jako pro děti nejsou výslovně označeny pořadatelem Akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které není ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), dále při obchodních a marketingových akcí a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína;

b)   v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcích, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let, tj. např. ty, které jako pro děti výslovně označí pořadatel Akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte) a (ii) doby konání sportovních veřejných akcích, kdy lze podávat pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína, přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje zpravidla pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).

6. Požární poplachová směrnice

Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s usnesením § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění.

1. ÚČEL

Požární poplachová směrnice řeší provedení rychlého a účinného protipožárního zásahu a vymezuje povinnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru, provozní nehody, pohromy, jiného stavu nouze nebo mimořádné události.

2. POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám vlastními silami zlikvidovat nebo lokalizovat je povinen neprodleně tak učinit s použitím všech dostupných věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje, hydranty). Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést veškerá nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a poskytnout jim osobní pomoc.

OHLÁŠENÍ ZPOZOROVANÉHO POŽÁRU JE MOŽNÉ

OSOBNĚ DO OHLAŠOVNY POŽÁRU NA BEZP. VELÍN NEBO ČLENOVI POŽÁRNÍ HLÍDKY, TLAČÍTKEM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLO 266 771 011

Při ohlášení požáru je nutné uvést tyto údaje:

 • Jméno a příjmení volajícího a telefonní číslo odkud je zpráva podávána
 • K jaké události došlo, která část objektu byla zasažena a rozsah události
 • Nebezpečí ohrožení osob
3. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím evakuačního rozsahu. Při požárním poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané prostřednictví evakuačního rozhlasu.

4. POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Povinností všech osob nacházejících se v ohroženém úseku je neprodlené provedení vlastní evakuace v souladu s evakuačním plánem objektu a značením směru únikových cest. Povinnost všech je dbát pokynů osob zajišťujících evakuaci a po příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru pokynů velitele zásahu.

5. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Dispečink O2 areny – 266 771 000

Tísňová linka – 112, 150, 155, 158

Hlášení poruch ELEKTRICKÝ PROUD – 224 915 151

Hlášení poruch PLYN – 12 39

Hlášení poruch VODA – 267 310 543

Každý požár nebo zárodek požáru, byť byl uhašen vlastními silami a prostředky, musí být ihned ohlášen Hasičskému záchrannému sboru Hl. m. Prahy.

7. Provozní řád VIP garáže O2 areny

Tato část provozního řádu upravuje pravidla a podmínky užívání parkovacího místa v VIP garážích O2 areny (dále jen garáží).

Všichni zákazníci (uživatelé) využívající parkování v prostorách a ostatní uživatelé garáží jsou povinni se s tímto dodatkem provozního řádu seznámit a dodržovat jej.

Převzetím parkovací karty, která jej opravňuje ke vjezdu do garáží nebo zakoupením parkovacího lístku akceptuje zákazník tento dodatek provozního řádu a uzavírá s vlastníkem dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa.

1.1. Podmínky parkování

1. Provozní doba v garážích pondělí- neděle:

a)   pro nájemce SKYBOXU a nájemce ostatních nebytových prostor – 07.30 až 19.00 hod,

b)   pro nájemce SKYBOXU a nájemce ostatních nebytových prostor od 19.00 až 7.30 za podmínky předchozího oznámení na dispečink O2 areny minimálně 24 hodin předem,

pro ostatní návštěvníky O2 areny 2 hodiny před akcí a 2 hodiny po každé akci.

2. Parkovací místa jsou určena pouze pro parkování vozidel dle níže uvedené specifikace.

a)   není dovolen vjezd ani parkování vozidel na LPG a CNG pohon,

b)   není dovoleno parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem, nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 2.000 kg,

c)   jednostopá vozidla se pro účely parkování posuzují jako vozidla dvoustopá,

d)   maximální dovolená výška vozidla je 190 cm,

e)   maximální nápravový tlak vozidel je 1.000 kg.

3. Vozidla, která jsou umístěna v garážích, musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích. Z vozidla nesmí být po dobu stání sejmuty, zakryty či jinak odstraněny evidenční značky (SPZ).

4. Všechna parkovací místa jsou nechráněná. Předmětem dohody o poskytnutí nechráněného parkovacího místa není zabezpečení vozidla proti odcizení, krádežím či vloupáním. Vlastník ani Provozovatel neodpovídá za případné odcizení vozidla, krádeže součástí a vybavení vozidla, jakož i případných předmětů ponechaných po dobu parkování ve vozidle, vloupání do vozidla či jakékoliv jeho poškození.

5. V případě překročení maximální přípustné doby parkování, nebo jiného závažného porušení provozního řádu (únik provozních kapalin, neoznačené vozidlo, nedostavení se na výzvu k vozidlu, atp.) je Provozovatel oprávněn nechat vozidlo odstranit a umístit na nejbližší veřejné placené parkoviště, to vše na náklady vlastníka či provozovatele vozidla. Vlastník či provozovatel vozidla je v tomto případě povinen uhradit náklady spojené s odtažením vozidla na nejbližší veřejné parkoviště.

6. Pohyb osob v garážích, který nesouvisí s užíváním nechráněného parkovacího místa, není povolen.

7. Řidič vozidla je povinen bez výhrad dbát pokynů Provozovatele nebo jím zaškolených pracovníků, zaparkovat své vozidlo na místě, které mu je těmito pravidly či provozovatelem určeno. Místo je vyznačeno na parkovací kartě nebo parkovacím lístku.

8. Řidič je povinen se na výzvu provozovatele O2 areny dostavit obratem za účelem provedení bezpečnostních a/nebo provozních opatření (např. evakuace garáže, uvolnění blokovaných cest, únikových východů či jiného provozu, atp.)

1.2. Systém parkování
1.2.1. Vjezd, pohyb a parkování vozidla:

1.2.1.1.   řidič zastaví před závorou, parkovací kartu, nebo parkovací lístek ( dále jen parkovací oprávnění ) přiloží na čtečku, tím dojde k otevře závory a vysunutí rolety, která brání neoprávněnému vjezdu do garáží.

1.2.1.2.   řidič zaparkuje vozidlo na stanoveném nechráněném parkovacím místě v garážích, před opuštěním vozidlo zamkne a vozidlo zabezpečí, řidič a další osoby opustí prostory garáží určeným vstupem,

1.2.1.3.   v garážích je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

1.2.1.4.   rychlost jízdy v prostorách garáží je max. 15 km/hod.,

1.2.1.5.   při jízdě v prostorách garáží jsou zákazníci a uživatelé povinni rozsvítit tlumená světla, pokud tak neučinili před vjezdem,

1.2.1.6.   k přístupu k vozidlu a odchodu od vozidla jsou zákazníci povinni používat pouze vyznačené vstupy,

1.2.1.7.   zneužití sousedního nechráněného parkovacího místa nesprávným parkováním zákazníka bude posuzováno jako parkování na dvou (případně více) nechráněných parkovacích místech, v případě opakování tohoto přestupku, kdy dojde k znemožnění parkování dalšího zákazníka, může být odebráno parkovací oprávnění,

1.2.1.8.   pokus o zneužití parkovacího oprávnění bude posuzováno jako hrubé porušení provozního řádu parkování v garážích a důsledek tohoto bude odebrání parkovacího oprávnění.

1.2.2. Vstup k zaparkovanému vozidlu:

1.2.2.1.   řidič vstoupí do prostor garáží stanoveným vstupem z O2 areny a tak dosáhne svého parkovacího místa a vozidla,

1.2.2.2.   při pohybu v parkovacím prostoru O2 areny, každá osoba má povinnost dbát o svoji bezpečnost.

1.2.3. Výjezd vozidla:

1.2.3.1.   řidič zastaví před roletou, opět přiloží parkovací oprávnění na vnitřní čtečku, po otevření rolety a zvednutí závory vyjede z garáží,

1.2.3.2.   pokud je otevřena roleta (tj. 2 hodiny před akcí a 2 hodiny po akci ) vyjede řidič aniž by musel čtečku přikládat ke čtecímu zařízení,

1.2.3.3.   pokusí-li se řidič o zneužití dlouhodobého (předplaceného) parkovacího oprávnění, může mu být parkovací oprávnění odebráno.

1.2.4. Povinnosti zákazníka:

1.2.4.1.   Po celou dobu užití parkovacího místa musí být zákazník z důvodu bezpečnosti přítomen v budově O2 areny; zákazník tedy není oprávněn zanechat zaparkované vozidlo v garáži a opustit budovu O2 areny.

1.2.4.2.   Při zaparkování osobního vozidla vždy řádně uzavřít a uzamknout toto vozidlo, zajistit jej proti samovolnému pohybu a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu.

1.2.4.3.   Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny obsluhy garáží a tento dodatek provozního řádu.

1.2.4.4.   Dodržovat všechny obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy.

1.2.4.5.   Parkovací místo užívat jen vozidlem v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačeném nechráněném parkovacím místě.

1.2.4.6.   Před vjezdem do garáže očistit osobní vozidlo od případných zbytků sněhu a udržovat čistotu a pořádek v garážích.

1.2.4.7.   Zakoupený jednorázový parkovací lístek předat obsluze u vjezdu do garáží.

1.2.4.8.   Případná ztráta, poškození a nečitelnost parkovacího dlouhodobého oprávnění jdou k tíži zákazníka – uživatele vozidla. V takovém případě bude účtována za ztrátu elektronické parkovací karty náhrada ve výši Kč 1.000,-. V případě ztráty parkovacího lístku je nutné zakoupit ještě před vjezdem parkovací lístek nový. Následkem pokusu o zneužití parkovací karty může být její zablokování, a to bez jakékoliv náhrady ze strany vlastníka či provozovatele.

1.3. Zakázané činnosti v prostoru garáží a při parkování vozidel:

1.3.1.1.   kouření a používání otevřeného ohně,

1.3.1.2.   odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů,

1.3.1.3.   doplňování pohonných hmot či jiných kapalinových náplní do vozidel a jejich vypuštění, provádění oprav, nabíjení akumulátorů a mytí vozidel,

1.3.1.4.   ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení,

1.3.1.5.   parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz garáží, stejně jako celkové parkování vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu a vozidel nesplňujících technické předpisy,

1.3.1.6.   parkování vozidel v jízdních pruzích před nouzovými východy, a před vstupy do O2 areny, vzhledem k možnému narušení provozu,

1.3.1.7.   pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech,

1.3.1.8.   vjezd a parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na kolech, popř. s pneu s hřeby,

1.3.1.9.   uzamykání osob, dětí či zvířat ve vozidle, jakož i spaní ve vozidlech.

1.4. Zveřejnění pravidel:

Tento článek 7 může být zveřejněn samostatně, zejména pak viditelným způsobem s náležitým upozorněním pro zákazníky ve VIP garáží.

IV. Organizace provozu O2 areny

1. Struktura řízení provozu objektu – Facility Management

Správu O2 areny zajišťuje provozovatel O2 areny pomocí svých zaměstnanců nebo dodavatelských firem.

Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci provozovatele O2 areny nebo pracovníky specializovaných subdodavatelských organizací.

Operativní řízení každodenního provozu O2 areny je zajišťováno dispečinkem. V rámci tohoto dispečinku se řeší veškeré činnosti, které vyžadují koordinaci a součinnost jednotlivých útvarů a dodavatelů v O2 areně. Dále je dispečink pracovištěm, kde se evidují a vyřizují veškeré požadavky všech subjektů v O2 areně.

2. Komunikace s uživateli O2 areny

Veškerá komunikace s uživateli O2 areny je v běžném každodenním provozu zajišťována prostřednictvím Dispečinku O2 areny a to:

–   přímý kontaktem s Dispečinkem prostřednictvím telefonu

–   zprostředkovaně pomocí pracovníků provozovatele – ostraha, recepce, pořadatelská služba

Provozní doba Dispečinku je Po – Ne, 7.00 – 19.00, v odůvodněných případech 24 hodin denně – o změně provozní doby rozhoduje vedoucí dispečinku.

Mimo provozní dobu dispečinku zastupuje jeho funkci technologický velín. Technologický velín je pracoviště, kde je držena nepřetržitá služba a je umístěno ve 3. patře budovy v kancelářské části objektu. V době zástupu provozního dispečinku je na toto pracoviště přesměrován telefon provozního dispečinku.

Provoz Dispečinku O2 areny je detailně řešen samostatným Provozním řádem dispečinku.

3. Služby poskytované v objektu

Veškeré služby spojené s provozem O2 areny jsou řízeny provozovatelem O2 areny a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných subdodavatelských firem.

 • a. Bezpečnost
  Bezpečnost v objektu O2 areny je zajišťována prostřednictvím:
  – fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy
  – technickými zabezpečovacími prostředky
  Zajištění bezpečnosti objektu O2 areny je detailně řešeno Směrnicí bezpečnosti O2 areny.
 • b. Úklid
  Vnitřní úklid objektu O2 areny a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem O2 areny.
  Zajištění úklidu objektu O2 areny je detailně řešeno Směrnicí úklidu O2 areny.
 • c. Odpadové hospodářství
  Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu O2 areny a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem O2 areny.
  Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu O2 areny je detailně řešeno Směrnicí odpadového hospodářství O2 areny.
 • d. Provoz objektových technologií
  Provoz objektových technologií je zajišťován provozovatelem O2 areny. Pro jednotlivé technologie či technologické soubory jsou zpracovány samostatné Provozní řády v souladu s předpisy jednotlivých výrobců technologických zařízení a platnými českými normami.
 • e. Gastro provozy
  Provoz gastro provozů je zajišťován provozovatelem O2 areny .
  Zajištění gastro provozů v objektu O2 areny je detailně řešeno Provozním řádem gastro O2 areny pro každé patro samostatně.
  Gastro provozy jsou rozmístěny po všech patrech přístupných návštěvníkům O2 areny. Specifikace gastro provozů pro návštěvníky je uvedena na Informačním schématu objektu, který je vyvěšen v O2 areně.
 • f. Obchody
  Obchodní prostory jsou majitelem O2 areny pronajaty jednotlivým prodejcům na základě nájemních smluv. Přílohou těchto nájemních smluv je také Provozní řád obchodů, který detailně řeší provoz prodejních prostor ve vztahu k O2 areně.

4. Krizový management (štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení objektu O2 arena Krizový management O2 areny. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.

a. Základní ustanovení

(1) Krizový štáb je pracovním orgánem společnosti Bestsport, a.s. (dále jen „vedoucí krizového štábu“), který ho svolává a používá výhradně:
a)   při zavádění krizových opatření pro řešení krizové situace a zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
b)   při cvičeních organizovaných k ověření činností podle písm a) nebo b).

(2) Krizový štáb svou činnost vykonává v rozsahu působnosti společnosti BESTSPORT akciová společnost v oblasti krizového řízení, přičemž koordinační úloha vedoucího krizového štábu zabezpečuje součinnost, jednotnost při plnění jejich vlastních úkolů a při plnění úkolů na podporu rozhodnutí a opatření vedoucího krizového štábu. V případě jeho nepřítomnosti vykonává krizový štáb svou činnost ve prospěch jeho zástupce.

(3) Krizový štáb se operativně podle rozhodnutí vedoucího krizového štábu schází k zasedání krizového štábu (dále jen „zasedání“). Zasedání se zúčastňují zejména členové krizového štábu a dále přizvaní členové stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Vedoucí krizového štábu je oprávněn přizvat na zasedání i další osoby, zejména odborníky, které nejsou členy krizového štábu. Úkolem zasedání krizového štábu je projednat a formulovat návrhy a doporučení krizového štábu vedoucímu krizového štábu.

(4) Pokud vedoucí krizového štábu rozhodne, že krizový štáb bude zasedat nepřetržitě, jednotliví členové krizového štábu mohou být, s předchozím souhlasem vedoucího krizového štábu, při zasedání zastupováni jimi pověřenými pracovníky.

(5) Prováděním úkolů pracovního charakteru se nepřetržitě zabývá stálá pracovní skupina krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Základním úkolem stálé pracovní skupiny je poskytovat nepřetržitý informační servis vedoucímu krizového štábu a jeho členům.

(6) V době mezi zasedáními krizového štábu zabezpečuje spolupráci organizačních celků (odborů, oddělení, úseků) orgánu krizového řízení se stálou pracovní skupinou pověřený člen krizového štábu.

(7) Svolání a uvedení do pracovního stavu (dále jen „aktivace“) a činnost krizového štábu je v období krizových situací zdokonalována nácvikem nejméně jedenkrát za rok. Skutečnou aktivaci krizového štábu lze považovat za náhradu nácviku.

b. Organizace stálé pracovní skupiny

(1) Stálá pracovní skupina se člení na pět pracovních skupin krizového štábu (dále jen „odborné skupiny“), které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Jedná se o odborné skupiny

a) sekretariát krizového štábu,

b) analýzy situace a plánování,

c) součinnosti a komunikace,

d) týlového zabezpečení.

(2) V čele stálé pracovní skupiny a odborných skupin jsou členové krizového štábu, kteří jsou vedoucími těchto skupin. Vedoucí stálé pracovní skupiny (dále jen „vedoucí směny“) je současně vedoucím sekretariátu krizového štábu.

c. Aktivace krizového štábu

(1) Aktivace krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který současně stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání. Vedoucí krizového štábu vydá pokyn k aktivaci v případě, že

a)   je vyšším orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav pro celé nebo část území, které spadá do působnosti orgánu krizového řízení,

b)   se rozhodne sám vyhlásit stav nebezpečí pro objekt O2 arena

c)   je k tomu vyzván státními orgány při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d)   je aktivace krizového štábu součástí úkolů prováděných při cvičení.

(2) Ústní, nebo zpětným voláním ověřený telefonický, pokyn vedoucího krizového štábu k aktivaci krizového štábu realizuje stálá služba, pokud vedoucí krizového štábu nestanoví jinak, které

a)   neprodleně povolá vedoucího směny a podle pokynů vedoucího krizového štábu některé další členy stálé pracovní skupiny,

b)   informuje členy krizového štábu o aktivaci krizového štábu, čase a místě jeho úvodního zasedání a je-li vedoucím krizového štábu vyžadována jejich osobní účast na úvodním zasedání,

(3) O svolání vybraných členů odborných skupin, nebo specialistů do stálé pracovní skupiny rozhodne vedoucí krizového štábu na návrh vedoucího směny.

d. Dokumentace zasedání krizového štábu

(1) Při zasedání štábu se projednávají a doporučují ke schválení vedoucímu krizového štábu následující dokumenty

a)   krizový plán objektu O2 arena

b)   návrhy opatření vyžadovaných od orgánů krizového řízení na vyšších stupních veřejné správy,

c)   návrh komplexu opatření doporučených pro řešení krizové situace,

d)   návrh Plánu řešení krizové situace,

e)   zápis právě probíhajícího zasedání,

f)   informace pro tisk nebo její návrh.

e. Pracovní a přípravná dokumentace krizového štábu

(1) Při činnosti stálé pracovní skupiny se zpracovávají zejména tyto dokumenty

a)   informace o situaci a prognózách vývoje krizové situace

b)   mapové nebo obdobné grafické znázornění krizové situace

c)   přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro potřeby zasedání krizového štábu,

d)   hodnocení okamžitého stavu připravenosti orgánu krizového řízení z hlediska disponibilních lidských, věcných zdrojů,

e)   návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření k projednání při zasedání krizového štábu formou návrhu komplexu doporučených opatření krizového štábu nebo formou návrhu Plánu řešení krizové situace,

f)   návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze zasedání krizového štábu,

g)   hlášení a informace jiným krizovým štábům,

h)   protokol o řešení krizové situace, písemné záznamy (případně zvukové záznamy) o činnosti krizového štábu.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 písmenech a) až f) předkládá zasedání krizového štábu vedoucí směny. Protokol o řešení krizové situace je projednán a ukončen po skončení krizové situace.

f. Nakládání s dokumentací

Při nakládání s dokumenty uvedenými v článku 4 a v článku 5 se postupuje podle zvláštních právních předpisů. Pokud dokumenty obsahují utajované skutečnosti, přihlíží se při jejich tvorbě a další manipulaci s nimi k pravidlům stanoveným ve zvláštních právních předpisech.

V. Důležitá telefonní čísla a adresy

Dispečink / Informace   tel.: 727 845 911 nebo 266 771 000

Krizový Management   tel.: 266 77 1922, 266 771 000

Zdravotník   tel.: 266 771 000

Technologický velín   tel.: 266 77 1018

Bezpečnostní velín   tel.: 266 77 1010

Hasičský záchranný sbor   tel.: 150

Policie ČR   tel.: 158

Městská policie hl.m.Prahy   tel.: 156

Ambulance   tel.: 155

SOS   tel.: 112

(jednotné celoevropské volání v případě nouze pro cizince)

SPRÁVCE OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17a 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Vladimír Bubínek mob. 777 044 149
bubinek@bestsport.cz
TECHNICKÝ PROVOZ OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17a 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Jiří Sejk mob. 602 677 073
sejk@bestsport.cz
OSTRAHA OBJEKTU
Společnost: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Adresa: Na Košince 2257/9, 180 00 Praha 8
Kontaktní osoby: Josef Táborský mob. 602 280 607
josef.taborsky@cz.g4s.com
Reklamační řád

Ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vydává Bestsport, a.s., IČO: 24214795, se sídlem Českomoravská 2345/17a, Praha 9, 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17875 (dále jen „prodávající“), pro všechny provozy společnosti Bestsport, a.s. následující pokyny o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále i jako „reklamace“) poskytovaných společností, tj. prodávajícím ve vztahu ke spotřebitelům a další související informace:

1. Způsob poskytování zboží a služeb prodávajícím:

Prodávající je povinen

a) poskytovat plnění v rozsahu dohodnutém smlouvou (zejména kupní smlouvou, smlouvou o stravovacích službách či jinou smlouvou); rozšíření služeb nad rámec smlouvy je v pravomoci prodávajícího, zejména pokud k tomu má vytvořeny technické, provozní a personální podmínky a činnost není v rozporu s platnou legislativou nebo zájmy spotřebitele (také jako „návštěvníka“);
b) omezit rozsah služeb nebo zastavit jejich poskytování zcela v případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost, nebo zdraví vlastních zaměstnanců či návštěvníků, a to vždy po předchozím projednání s dotčeným spotřebitelem, je-li to možné;
c) nakupovat zboží od schválených dodavatelů, kteří poskytují záruku bezpečnosti produktů;
d) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře, nebo množství a umožnit návštěvníkovi překontrolovat si správnost těchto údajů pomocí kontrolních měřidel (kalibrovaných, nebo ověřených);
e) prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti uvedené, případně dohodnuté se spotřebitelem. Neníli jakost předepsána, schválena, uváděna nebo dohodnuta, potom v jakosti obvyklé, případně v jakosti, kterou spotřebitel mohl rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží, jeho popisu, ceně a účel;
f) prodávat výrobky a poskytovat služby s takovými vlastnostmi, které se hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc/služba tohoto druhu obvykle používá;
g) prodávat takové výrobky a poskytovat takové služby, které vyhovují požadavkům právních předpisů;
h) prodávat výrobky a poskytovat služby za sjednané nebo stanovené ceny a tyto při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat. Zboží v nezměněném stavu v originálním obalu označené výrobcem se doplňuje pouze údajem o ceně. Všechno ostatní zboží nebo produkty musí být označeny cenovkou s názvem, jednotkou množství, případně jakostí a cenou nebo shodnými údaji uvedenými v souhrnném ceníku. Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytování služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu na celou Kč; prodejní ceny jsou smluvní;
i) vyžaduje-li to povaha výrobku, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit. Při samoobslužném prodeji je povinen návštěvníkovi poskytnout vhodný obalový materiál;
j) neprodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem a postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany proti šíření toxikomanií;
k) poskytovat další, zákonem stanovené informace.

2. Zvláštní podmínky pro poskytování zboží a služeb z oblasti gastronomie:

Prodávající je povinen:

a) označovat potravinářské výrobky v pevně uzavřeném nevratném obalu (nakupované i vlastní výroby), určené buď k přímé spotřebě nebo k odnesení, údajem o výrobci, jeho adresou, IČO, názvem a složením výrobku v souladu s platnou legislativou, datem výroby a použitelnosti, hmotností, způsobem skladování;
b) informovat písemně o nutnosti okamžité spotřeby (konzumaci) v případě výrobků určených k okamžité spotřebě (kusové, porcované, vážené, nalévané produkty);
c) vyrábět vlastní produkty podle schválených receptur nebo vlastních kalkulací, které musí být na požádání předloženy návštěvníkovi k nahlédnutí; v rámci stravovacích služeb je vyhrazeno právo na změnu jídelního lístku z provozně obchodních nebo technických důvodů;
d) při prodeji teplých pokrmů do vlastních nádob návštěvníka (jídlonosičů) v individuálně stanoveném režimu, může prodávající odmítnout z hygienických důvodů přímé porcování do nádob;
e) dodržovat další povinnosti stanovené příslušnými právními přepisy.

S balenými i nebalenými potravinářskými výrobky, zvláště výrobky podléhajícími rychlé zkáze, je nutno zacházet v souladu s pokyny prodávajícího nebo výrobce, tj. uchovávat je při doporučených teplotách prostředí.

3. Platební a evidenční podmínky

Prodávající je oprávněn odmítnout interní platební kartu a vyžadovat platbu v hotovosti v případech, kdy je karta poškozena nebo při debetní formě přesahuje zůstatek na kartě požadovanou výši úhrady. Prodávající má povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, případně s dalšími údaji vyžadovanými zákonem (zejména z. č. 112/2016 Sb., v platném znění – dále jen „zákon o evidenci tržeb“).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající (příjemce tržby) je povinen v místě uskutečňování tržeb uvést oznámení, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“. Příjemce tržby, který eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů a zároveň v místě uskutečňování tržby uvést oznámení, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li uvedeno jinak, eviduje prodávající tržbu u správce daně on-line, tedy v běžném režimu.

4. Práva a povinnosti návštěvníků:

Spotřebitelé mají právo nakupovat zboží a výrobky v deklarované jakosti a hmotnosti, přijímat plnění služeb ve standardním (profesně obvyklém) rozsahu a požádat o kontrolní převážení kusového nebo na váhu prodávaného zboží, o nahlédnutí do receptur apod.

Při mimořádných stravovacích (občerstvovacích a dalších) akcích musí spotřebitel specifikovat ústně nebo písemně prodávajícímu reálné požadavky, zejména co do skladby sortimentu a ostatních doplňujících požadavků, množství, cenových relací, počtu osob, časových údajů o zahájení a ukončení akce. Při mimořádné stravovací službě požadovat předběžnou kalkulaci ceny bez DPH s uvedením navrhovaného sortimentu, s konečným uvedením ceny včetně DPH.

Při mimořádném požadavku na poskytované služby je návštěvník povinen sdělit prodávajícímu tyto mimořádné požadavky (např. na věci převzaté do úschovy) apod. Nemůže-li těmto požadavkům prodávající bez vyvinutí většího úsilí vyhovět, nemůže být služba či výrobek poskytnuta a o tomto bude návštěvník informován. Prodávající neodpovídá za škody či vady vzniklé z důvodu, že na tyto mimořádné požadavky nebyl předem upozorněn.

Spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou k posouzení reklamace.

5. Vady plnění a nároky spotřebitele

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávané zboží a poskytované služby jsou při převzetí/poskytnutí prosté vad.

Trpí-li poskytnuté zboží či služba vadou, je spotřebitel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v souladu se zákonem, a to ve lhůtě stanové zákonem. Spotřebitel je oprávněn

a) v případě podstatného porušení smlouvy

požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, spočívá-li vada v nekompletnosti dodávky
požadovat odstranění vady opravou věci,
požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle bodu b) níže

b) v případě nepodstatného porušení smlouvy

na odstranění vady
na přiměřenou slevu z kupní ceny

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Reklamovat lze veškeré vady věcí a služeb prokazatelně uhrazených návštěvníkem prodávajícímu. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzením o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtách stanovených zákonem, zejména s ohledem na předcházení možného vzniku škody, nemožnosti nápravy či možnosti prokázání tvrzených skutečností; je-li to možné a vhodné (s ohledem na povahu vady), považuje se za lhůtu bez zbytečného odkladu den návštěvy kupujícího v provozovně. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Prodávající doporučuje spotřebitelům při akci uplatnit reklamaci ihned, a to prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře na infostánku Sever, kde může být reklamace také ihned vyřízena.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží; ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Spotřebitel má právo na písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace k výrobkům označeným a určeným pro okamžitou spotřebu, tj. podléhající rychlé zkáze (teplé a studené pokrmy, masné a lahůdkářské výrobky, zeleninové a ovocné saláty, cukrářské výrobky, rozlévané nápoje – bez označení výrobcem „lhůtou spotřeby“), je nutné uplatnit buď před zahájením, nebo v průběhu konzumace, a to nejpozději do spotřebování 70% jídla v případech, kdy je možné to takto určit, nikoliv tedy až v okamžiku, kdy ze zbývající části pokrmu nebo nápoje již nelze objektivně posoudit oprávněnost reklamace.

6. Vyřizování reklamací

Po celou provozní dobu provozovny Bestsport, a.s. musí být přítomen zaměstnanec pověřený vyřizováním stížností, reklamací a podnětů návštěvníků. Osoba odpovědná přijímat reklamace je zpravidla přítomna při akci na infostánku Sever, mimo akci pak dosažitelná zejména prostřednictvím recepce ve vchodu č. 11 O2 areny. K reklamaci je možné využít reklamačních formulářů, nacházejících se v době akce na infostánku Sever nebo mimo akci zasláním písemné reklamace poštou na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail web@bestsport.cz, s uvedením konkrétního výrobku nebo služby, která je reklamována, co je obsahem reklamace a uvedením kontaktních údajů stěžovatele, případně osobně v sídle prodávajícího, v odůvodněných případech pak telefonicky prostřednictvím dispečinku Bestsport, a.s. na čísle +420 266 777 1 000.

Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby potřebné k odbornému posouzení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak. Po uplynutí této lhůty má návštěvník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7. Mimosoudní řešení sporů

V případě jakéhokoliv sporu mezi Bestsport, a.s. a kupujícím (spotřebitelem) doporučujeme spotřebiteli, aby se nejdříve obrátil přímo na Bestsport, a.s. V každém případě však může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených; více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt přímo na stránkách České obchodní inspekce.

8. Zvláštní ustanovení:

Vstupenky – prodejcem vstupenek na akci může být jak Bestsport, a.s., tak třetí strana; reklamace vstupenek může být uplatněna na pokladnách O2 areny u provozovatele pokladem (ticketingový operátor), na infostánku sever při akci, případně v sídle Bestsport, a.s. V případě, že pořadatelem akce není Bestsport, a.s., předá Bestsport, a.s. reklamaci příslušnému poskytovateli a o tomto uvědomí spotřebitele na poskytnutém kontaktním údaji spotřebitele.

Dodavatelé – v případě, že je služba či výrobek poskytována třetí stranou a reklamace bude doručena Bestsport, a.s., předá Bestsport, a.s. reklamaci příslušnému poskytovateli a o tomto uvědomí spotřebitele na poskytnutém kontaktním údaji spotřebitele.