Ochrana soukromí

Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si tyto webové stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jaké cookies používáme?

Cookies používáme pro lepší funkčnost našich webových stránek a možnosti zjistit, jak naše webové stránky používají návštěvníci. Stejně tak cookies pomáhají zlepšovat Váš uživatelský komfort, když ukládají Vaše nastavení pro příští návštěvu (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

Používáme také cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti – více informací naleznete na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Cookies nepoužíváme ke sběru osobních údajů.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Kontakt

V případě dotazů či podnětů ohledně cookies při používání stránek je možné se obracet na adresu osobniudaje@bestsport.cz

Informace ke kamerovým záznamům

Okolí a objekt budovy O2 areny (budova č.p. 2345, na pozemku parc. č. 3343/35, k. ú. Libeň; adresa Českomoravská 17a), okolí a objekt budovy O2 universa (budovy č. p. 2345, na pozemku parc. č. 3343/32, 3343/109 a 3343/10, k. ú. Libeň, adresa Českomoravská 17), okolí a objekt budovy STAGES HOTEL PRAGUE (budovy č. p. 2521, na pozemcích parc. č. 3343/90 a 3343/49, k. ú. Libeň; adresa Českomoravská 19a), a okolí a objekt budovy Parkovacího domu (budovy č.p. 2422, k.ú. Libeň; adresa: Lisabonská 2) jsou zejména z důvodu oprávněných zájmů správce monitorovány nepřetržitým kamerovým systémem (CCTV) se záznamem, a to za účelem ochrany majetku, života a zdraví osob, provozu všech uvedených objektů a zajištění pořádku a organizace při akcích a v souvislosti s nimi v objektech O2 arena/O2 universum/STAGES HOTEL PRAGUE. Záznam, pořízený z tohoto kamerového systému, je uchováván po dobu 21 kalendářních dnů od okamžiku pořízení záznamu u budov O2 areny, O2 universum a STAGES HOTEL PRAGUE a 48 hodin od okamžiku pořízení záznamu u budovy Parkovacího domu, neexistuje-li oprávněný důvod pro delší dobu uchovávání (např. žádost orgánů činných v trestním řízení).
Záznam je poskytován na žádost subjektům údajů, ledaže by tato žádost zasáhla do práv jiných subjektů údajů (záznam může být pro účely poskytnutí upraven), orgánům činným v trestním řízení, případně jiným orgánům veřejné správy. Záznam (obvykle bez dalších úprav) je poskytován také pořadatelům akcí, pokud o záznam požádají z důvodu zajištění či prošetření bezpečnosti či pořádku na akci, dodržení pravidel akce (např. ELH či jiných pravidel) nebo organizace akce, kterou pořádají/pořádali v provozech Bestsport, a.s. Pořadatelé akcí se záznamem nakládají v souladu s vlastními pravidly pro ochranu osobních údajů vztahujícími se na akce pořádané v provozech Bestsport, a.s.
O monitoringu tímto kamerovým systém jsou subjekty údajů informování prostřednictvím informačních tabulek v místě pořizování záznamu, kde je uveden i kontakt na správce. Správcem osobních údajů takto zpracovávaných je pro účely zpracování ze strany Bestsport, a.s. společnost Bestsport, a.s., IČO: 24214795. V případě, že je záznam předán pořadateli akce v souladu s výše uvedeným, je správcem takto poskytnutého záznamu daný pořadatel akce.
Další údaje k uvedenému kamerovému systému lze získat na e-mailové adrese cctv@bestsport.cz nebo osobniudaje@bestsport.cz.

Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce: Správcem osobních údajů je společnost Bestsport, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha, IČO: 24214795, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17875 (dále jako „Bestsport, a.s.“ nebo také „správce“). Správce je provozovatelem tzv. O2 areny (budovy č.p. 2345/17, k.ú. Libeň), tzv. O2 universum (budovy na pozemku parc. č. 3343/32, k.ú. Libeň), tzv. Fora Karlín (budovy na pozemku parc. č. 408, k. ú. Karlín)  a tzv.  Parkovacího domu (budovy č.p. 2422, k.ú. Libeň) (O2 arena, O2 universum, Forum Karlín a Parkovací dům dále společně jako „Budovy“).
 2. Zákonnost: Osobní údaje získává a zpracovává správce v souladu s právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) 
 3. Osobní údaj: Správce shromažďuje osobní údaje, které jsou mu sděleny přímo subjektem údajů, a to buď na základě souhlasu, nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému v Budovách a jejich okolí a osobní údaje získané při návštěvě Budov. Osobní údaje takto poskytované jsou obvykle jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní údaje (telefon, mobilní telefon, adresa, kontaktní adresa), číslo osobního průkazu, fotografie pro účely zavedení do systému v případě opakovaných vstupů do některé z Budov, v případě kamerových záznamů fotografie nebo jiný obrazový záznam subjektů údajů a v případě nákupů subjektem údajů také informace o tomto nákupu (zejména druh zboží/služby, cena, množství), případně jiné osobní údaje, které subjekt údajů sdělí správci (dále také jako „osobní údaj“).  
 4. Účely zpracování osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce pro následující účely a na základě následujících titulů: 
  1. v případě zadání e-mailové adresy pro zasílání newsletteru na webových stránkách správce je účelem zpracování osobních údajů zasílání marketingových sdělení a novinek z oblasti podnikání správce, a to na základě souhlasu s tímto zpracováním; účelem může být v tomto případě i zasílání provozních a informačních sdělení k provozu Budov (např. informace o bezpečnostních opatřeních k akcím apod.); e-mailovou adresu poskytuje subjekt údajů pro tento účel dobrovolně a souhlas není předpokladem poskytnutí žádné služby nebo prodeje zboží správce.
  2. v případě nákupu zboží/služeb správce je účelem splnění smlouvy, případně sdělení provozních a jiných informací k zakoupenému zboží/služeb, potřebných k užití zboží/služby, a to na základě uzavřené smlouvy; účelem může být v tomto případě i zasílání provozních a informačních sdělení k provozu Budov (např. informace o bezpečnostních opatřeních k akcím apod.); účelem může být i interní potřeba Bestsport, a.s., především pro ochranu práv a oprávněných zájmů Bestsport, a.s., pro vytváření statistik a analýz, k zlepšování a zkvalitňování služeb a případně jejich uzpůsobení, pro analýzy obchodních příležitostí aj.; V případě nákupu zboží/služeb je poskytnutí osobních údajů předpokladem uzavření platné smlouvy, bez kterých nemůže být smlouva uzavřena; v případě nákupu zboží/služeb správce jsou osobní údaje zpracovávány i za účelem zasílání newsletteru (marketingových sdělení); proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným e-mailem na e-mailovou adresu osobniudaje@bestsport.cz  nebo písemně na adresu sídla správce;
  3. v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů správcem na webových stránkách ticketoperátora správce (společnosti prodávající mj. vstupenky na akce konané v Budovách O2 areny, O2 universa či Fora Karlín) je účelem zpracování osobních údajů zasílání marketingových sdělení a novinek z oblasti podnikání správce, a to na základě souhlasu s tímto zpracováním; účelem může být v tomto případě i zasílání provozních a informačních sdělení k provozu Budov (např. informace o bezpečnostních opatřeních k akcím apod.), statistické vyhodnocování návštěvníků akcí konaných v Budovách a další analytické vyhodnocování pro účely správce; osobní údaje poskytuje subjekt údajů pro tento účel dobrovolně a souhlas není předpokladem poskytnutí žádné služby nebo prodeje zboží správce nebo třetí strany;
  4. v případě monitorování provozoven (Budov) a okolí provozoven (Budov) správce je účelem ochrana majetku, bezpečnosti a dalších chráněných zájmů správce, zaměstnanců správce i dalších osob, nacházejících se v těchto místech; záznam z kamer je držen po dobu 21 dnů ode dne pořízení (informace ke kamerovým záznamům je uvedena zvlášť), resp. 48 hodin od okamžiku pořízení v případě Parkovacího domu; poskytnutí těchto osobních údajů je předpokladem vstupu do Budov a jejich okolí a důvodem jsou oprávněné zájmy správce;
  5. v případě živého přenosu na obrazovky je účelem poskytování služeb zákazníkům na vybraných akcích – přímý přenos z hlediště na velké obrazovky uvnitř haly, sloužící pro poskytování plnění, jako je zábava během přestávek apod.; poskytnutí těchto osobních údajů je předpokladem vstupu do některých Budovy a důvodem oprávněné zájmy správce; živý přenos je realizován vždy tak, aby byl v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dál jen „OZ“); 
  6. v případě návštěvy O2 areny či O2 universa prostřednictvím personální recepce (tedy za účelem návštěvy některé z těchto Budov mimo konání akcí) bez použití vstupenky je účelem ochrana majetku, bezpečnosti a další chráněné zájmy správce; poskytnutí těchto osobních údajů je předpokladem vstupu do Budovy O2 areny či O2 universa a důvodem obvykle oprávněné zájmy správce – bez poskytnutí uvedených údajů může být odepřen vstup do uvedených Budov;
  7. v případě vytváření záznamů z akcí je účelem oprávněný zájem správce jako (i) provozovatele Budov či (ii) jako pořadatele akce, a to na zachycení uměleckého výkonu, nálady a atmosféry v publiku, propagace dané akce či budoucích akcí a další komerční využití takových záznamů správcem, přičemž ke zpracování může dojít na např. na sociálních sítích správce, webové stránce správce, v magazínu vydávaném správcem a dalších sdělovacích prostředcích; takové záznamy se pořizují z každé akce konané v Budovách O2 areny, O2 universa a Fora Karlín a obvykle je informace o pořízení záznamu uvedena také u příslušné akce na stránkách akce (www.o2arena.cz nebo www.o2universum.cz nebo www.forumkarlin.cz); poskytnutí těchto osobních údajů je předpokladem vstupu do Budov O2 areny, O2 universa či Fora Karlín za účelem zhlédnutí příslušné akce a tedy uzavření smlouvy o prodeji vstupenky na danou akci; záznamy jsou pořizovány v souladu s OZ, zejména pak ve smyslu k § 88 a 89 OZ k reportážním a uměleckým účelům a ochraně práv správce;
  8. v případě použití webového formuláře na stránkách správce (případně zasláním e-mailu ve vztahu k níže uvedeným kategoriím) je účelem zpracování osobních údajů poskytnutí služby subjektu údajů správcem – poskytnutí informace, zpracování žádosti, zpracování stížnosti, zpracování poptávky po poskytnutí služeb apod., přičemž:
   1. v případě kategorie Akce a vstupenky se jedná obvykle o zpracování stížnosti či poskytnutí informací ke konkrétní akci konané v Budově O2 areny, O2 universa či Fora Karlín (informace k času akce, ceně vstupenky, identifikaci pořadatele akce apod.),
   2. v případě kategorie Pronájem prostor se jedná obvykle o zpracování poptávky po pronájmu prostor v Budovách; 
   3. v případě kategorie Práce a brigáda se jedná obvykle o zpracování žádosti o zaměstnaní/nabídnutí pracovní síly správci;
   4. v případě kategorie Návrhy a připomínky a Ostatní se obvykle jedná o zpracování osobních údajů za účelem poskytnutí rady, informace či stížnosti;

Poskytnutí osobních údajů je v každém případě dobrovolné ze strany subjektu údajů, a to jak z hlediska poskytnutí těchto údajů, tak rozsahu poskytnutých osobních údajů; důvodem zpracování je tak obvykle souhlas subjektu údajů, který subjekt údajů uděluje zasláním požadavku přes webový formulář, aby správce osobní údaje zpracoval za účelem výše uvedeným;

  1. v případě obchodních smluvních vztahů mezi správcem a dodavatelem/odběratelem je účelem plnění smlouvy, případně sdělení provozních a jiných informací k plnění dle smlouvy, a to na základě uzavřené smlouvy; účelem může být i interní potřeba Bestsport, a.s., především pro ochranu práv a oprávněných zájmů Bestsport, a.s., pro vytváření statistik a analýz, k zlepšování a zkvalitňování služeb a případně jejich uzpůsobení, pro analýzy obchodních příležitostí aj.; poskytnutí osobních údajů jednajících a někdy i kontaktních osob je předpokladem uzavření platné smlouvy, bez kterých nemůže být smlouva uzavřena; 
  2. v případě žádosti subjektu údajů na správce je účelem zpracování osobních údajů výkon povinností správce ve smyslu GDPR a evidence provedení takové povinnosti v souladu s GDPR, přičemž se zpracovávají osobní údaje poskytnuté subjektem údajů, obvykle v rozsahu jméno, příjmení, kontakt (e-mail, telefon, adresa) a dále způsoby a datum doručení žádosti a způsob a datum jejího vyřízení, případně další údaje, které jsou nutné pro identifikaci žádosti a její zpracování v souladu s GDPR.
 1. Zdroj osobních údajů: Zdrojem osobních údajů je:
  1. subjekt údajů (ať už přímo sdělením správci či jeho aktivitou na sociálních sítích na profilech spravovaných správcem či prostřednictvím cookies, pokud to subjekt údajů umožnil nebo např. prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách správce);
  2. kamerový systém v provozovnách Bestsport, a.s. (Budovách) a okolí provozoven Bestsport, a.s. (Budov) pořizující záznam,
  3. kamery uvnitř budov Bestsport, a.s., snímající hlediště, vždy však bez záznamu, 
  4. kamery Bestsport, a.s. jako provozovatele Budov či pořadatele akce, při pořízení záznamu z akce pořádané v O2 areně, O2 universum či Foru Karlín,
  5. veřejné registry podnikajících osob (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, seznam plátců DPH, databáze katastru nemovitostí a jiné odborné veřejně přístupné registry).
 2. Souhlas se zadáním e-mailové adresy. Dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného subjektem údajů, a to elektronickou formou –  sdělením e-mailové adresy na webové stránce správce, je nutné zadat v příslušném poli e-mailovou adresu, zaškrtnout udělení souhlasu, potvrdit seznámení se s těmito zásadami v příslušném políčku a potvrdit v zaslaném e-mailu, že e-mailová adresa byla zadána oprávněnou osobou. Nebude-li zadaný e-mail prostřednictvím poskytnutého odkazu potvrzen, nebude vložený e-mail zaregistrován v databázi správce ani jinak zpracován.
 3. Správnost osobních údajů: Zadáním a poskytnutím osobního údaje správci (např. na webové stránce www.o2arena.cz / www.o2universum.cz / www.forumkarlin.cz, při nákupu zboží či služby apod.), potvrzuje poskytovatel osobního údaje oprávněnost takový osobní údaj poskytnout a také jeho správnost a úplnost. 
 4. Zpracovatelé: Zpracováním osobních údajů, vč. zasílání obchodních sdělení společnosti Bestsport, a.s. může správce, pověřit externí subjekty, které pro správce zajišťují administrativní anebo odbornou, popř. technickou podporu, anebo provádějí marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (dále jako „Zpracovatelé„); tyto externí subjekty jsou smluvně vázány dodržovat zásady zpracování osobních údajů v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy stejně jako společnost Bestsport, a.s. Správce využívá služeb Zpracovatelů ve smyslu těchto zásad u
  1. Marketingových služeb a komunikaci, pořizování fotografií a videí, obsluhy sociálních sítí a webových stránek;
  2. Provozu účetního systému (technická podpora);
  3. Pořadatelské a bezpečnostní služby, podpory kamerového systému;
  4. Ticketingových služeb;
  5. Právních a platebních služeb.
 5. Přístup třetích osob: Osobní údaje může správce zpřístupnit i orgánům veřejné moci ze zákonných důvodů a dále v nezbytném rozsahu i jiným subjektům z důvodu ochrany práv správce (např. soudům, orgánům činným v tr. řízení apod.).
 6. Doba zpracovávání: Osobní údaje zpracovává správce 
  1. na dobu maximálně 10 let od přihlášení se k odběru novinek a tedy udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, resp. do doby dokud svůj souhlas subjekt údajů nedovolá;
  2. na dobu stanovenou s ohledem na účel zpracovávání osobních údajů, a to v nezbytném rozsahu, v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě jiného titulu než souhlasu (zejména se pak jedná na dobu pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady či záruku za zboží či služby zakoupené u správce (obvykle dva roky), na dobu pro uplatnění práv správce vůči svým dlužníkům (obvykle tři roky), uchovávání daňových dokladů pro potřeby správy daní (obvykle deset let) apod.), není-li dále uvedeno jinak;
  3. na dobu stanovenou v uděleném souhlasu, jsou-li osobní údaje uděleny se souhlasem subjektu údajů,
  4. na dobu 21 kalendářních dnů v případě záznamu z kamer monitorujících provozovny správce (Budovy) či okolí provozoven správce (Budov), resp. 48 hodin v případě Budovy – Parkovacího domu, viz samostatná informace ke kamerovým záznamům,
  5. na dobu 10 let v případě pořízení záznamů z akce Bestsport, a.s. jako pořadatele akce, 
  6. na dobu nezbytnou pro zpracování požadavku, který byl správci doručen prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách správce, maximálně však 10 let od doby poskytnutí takových údajů, není-li u příslušného formuláře uvedeno jinak;
  7. na dobu pěti let ode dne získání osobních údajů, zpracovávaných za účelem přímého marketingu při nákupu zboží či služeb správce, nejsou-li takové údaje poskytnuty na základě souhlasu (v takovém případě se uplatní lhůta uvedená v souhlasu);
  8. na dobu pěti let od odeslání odpovědi na žádost subjektu údajů ve vztahu ke správci ve smyslu výkonu práv subjektu údajů podle GDPR (např. žádost o sdělení, jaké údaje správce zpracovává apod.)
  9. na dobu dvou měsíců po skončení výběrové řízení na obsazení pracovní pozice nebo dvou měsíců po zaslání životopisu bez výběrového řízení v případě zaslání životopisu Bestsport, a.s., není-li udělen souhlas pro delší zpracování; jméno, příjmení a pozici, na kterou se subjekt údajů hlásil, se zpracovává dva roky od okamžiku jejich sdělení Bestsport, a.s.

Po skončení doby oprávněného zpracování, například zánikem této služby anebo na žádost v oprávněných případech, přestane osobní údaje správce zpracovávat a osobní údaje uložené u správce či zpracovatele zlikviduje v souladu s platnými právními předpisy.

 1. Forma zpracování a zabezpečení: Poskytnuté údaje zpracovává správce automatizovaně i ručně s možností jejich mechanického zpracování, bezpečně, v souladu s technickými a bezpečnostními mechanismy, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů (zejména pak před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením či jiným zneužitím)
 2. Druh zpracování: Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou shromažďování, třídění, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, přizpůsobování, pozměňování, vyhledávání, bude na ně nahlíženo, budou používány, zpřístupňovány, vč. zpřístupňování přenosem, šířeny, zkombinovány, omezeny, zničeny, vymazány aj.
 3. Automatizované rozhodování: Správce neprovádí automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mělo právní účinky pro subjekt údajů nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo. Automatizované zpracování s prvky profilování je prováděno pouze v případě zasílání newsletterů (marketingových sdělení) na základě předchozího nákupu zboží/sužeb u správce či ticketoperátora správce, a to pouze v rozsahu zasílání newsletterů na obdobné produkty správce, které si subjekt údajů u správce či ticketoperátora pořídil. 
 4. Odvolání souhlasu: Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Odvolání souhlasu je možné provést písemně zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu Bestsport, a.s., Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha nebo elektronicky, zasláním e-mailu na e-mailovou adresu osobniudaje@bestsport.cz. V případě newsletteru (marketingových sdělení) je způsob odvolání souhlasu uveden přímo v newsletteru. 
 5. Poučení o právech subjektu údajů. Subjekty osobních údajů mají následující práva:
  1. Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo si vyžádat, jaké osobní údaje o daném subjektu správce zpracovává, a to písemně poštou na adrese Bestsport, a.s., Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha nebo na e-mailové adrese osobniudaje@bestsport.cz. Jen v souladu s GDPR  může správce požadovat právo na úhradu nákladů spojených s poskytnutím této informace.  Správce na vyžádání poskytne kopie zpracovávaných osobních údajů v souladu s GDPR. Tímto právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 
  2. Právo na opravu: Subjekt údajů může požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o subjektu údajů zpracovává.
  3. Právo na výmaz: Subjektu údajů může správce požádat, aby vymazal osobní údaje daného subjektu údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje subjektu údajů zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. subjekt údajů vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů subjektu údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů subjektu údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje subjekt údajů byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje subjekt údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se správce vztahuje; 
 6. osobní údaje subjektu údajů byly shromážděny výlučně v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  1. Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů může správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů subjekt údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů subjektu údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování osobních údajů subjekt údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů subjekt údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  1. Právo na přenositelnost údajů: V případech zpracování osobních údajů založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů a které subjekt údajů správci poskytl, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  2. Právo vznést námitku: Subjekt údajů může vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů subjekt údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce. 
  3. Právo být informován: Subjekt údajů má právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně subjektu údajů. 
  4. Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování: Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se subjektu údajů obdobným způsobem významně dotýká. 
 1. Změna osobních údajů: V případě, že se osobní údaj změní, je subjekt údajů povinen tuto změnu správci oznámit v situacích uvedených v příslušném předpise, jinak nelze zaručit náležité a správné zpracování poskytnutých osobních údajů. 
 2. Místo uplatnění práv. Všechna práva (odvolání, námitky apod.) může subjekt údajů uplatnit 
  1. písemně poštou na adrese správce: Bestsport, a.s., Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha; 
  2. osobně na adrese správce: Bestsport, a.s., Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha;
  3. zasláním e-mailu na e-mailovou adresu osobniudaje@bestsport.cz 
  4. elektronicky ve formuláři na https://www.o2arena.cz/cz/kontakt/ (kategorie Osobní údaje);

Subjekt údajů může rovněž podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, posta@uoou.cz. 

 1. Příjemci: Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:
  1. Zpracovatelé správce – poskytovatel bezpečnostních a organizačních služeb, pořadatelé akce, ticketoperátor, poskytovatel mediálních služeb (zejména zpracovatel mediálních kampaní), provozovatel webových služeb (zejména hosting), poskytovatelé servisních služeb a služeb podpory IT systémů správce či systémů zpracovatelů
  2. Orgány činné v trestním řízení;
  3. Jiné orgány veřejné správy v případě oprávněné žádosti či z důvodu zákonných povinností správce nebo příslušného Zpracovatele;
 2. Cookies: Společnost Bestsport, a.s. může pro své obchodní a marketingové účely používat na své webové stránce cookies. V takovém případě je uživatel při návštěvě www.o2arena.cz o cookies informován a požádán o souhlas s jejich použitím.
 3. Aktualizace zásad. Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času upraveny nebo aktualizovány. Jakékoli změny budou účinné zveřejněním upravených zásad na stránce www.o2arena.cz/www.o2universum.cz/www.forumkarlin.cz.