I. ÚVOD

Tento Provozní řád je určen všem uživatelům O2 areny. Obsahuje základní informace o objektu O2 areny, popisuje obecná pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu O2 areny a popisuje základní organizační strukturu zajištění chodu O2 areny.

1. Základní identifikační údaje

Objekt O2 arena nacházející se v Praze Vysočanech:
Českomoravská č.p. 2345/17a, Praha.
Majitel a provozovatel a správce objektu: Bestsport, a.s.
Se sídlem: Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9
Statutární orgán Ing. Robert Schaffer, předseda představenstva
Ing. Jiří Tomaník, člen představenstva
Mgr. Kateřina Wojaczková, členka představenstva
IČO: 24214795
DIČ: CZ24214795
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17875
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-8792590227/0100
E-mail: dispecink@bestsport.cz

2. Struktura a platnost Provozního řádu – schvalovací doložka

Tento Provozní řád objektu O2 areny je součástí Provozního Manuálu O2 areny (soubor provozních, bezpečnostních a organizačních řádů a pravidel) a je vydáván majitelem objektu, společností Bestsport, a.s.

Provozní řád je organizován formou číslovaných kapitol a podkapitol. Tím je zajištěna jeho dynamická otevřená podoba, a může tedy být dle aktuálních požadavků nebo potřeb v režimu provozu objektu měněn nebo doplňován bez ztráty kontinuity.

Na tento Provozní řád objektu O2 areny navazují další provozní řády a směrnice, které jsou součástí Provozního Manuálu a které dále konkretizují pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu a pro výkon jednotlivých činností v objektu.

Celková struktura těchto dokumentů společně s pravidly pro jejich tvorbu, udržování a schvalování je popsána ve Směrnici „Metodika tvorby vnitropodnikových předpisů a systém jejich evidence“.

Provozní řád je platný od dne platnosti vyznačeného ve Schvalovací doložce na titulní straně Provozního řádu a pouze tehdy, je-li schválen odpovědným zástupcem Provozovatele O2 areny.

Za účelem informování návštěvníků O2 areny o základních pravidlech, vztahujících se na pobyt v O2 areně, vydává Provozovatel O2 areny tzv. Návštěvní řád, který představuje souhrn pravidel pro návštěvníky O2 areny jako diváků.

 

II. OBECNÉ INFORMACE

1. O objektu

O2 arenou se rozumí multifunkční hala na adrese Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha (dále také jako „objekt“ nebo „O2 arena“). Oarena je vymezena kruhovým prostorem haly o průměru 135 m s 17,3 m širokým prstencem s obchodními a kancelářskými prostorami. Stavba O2 areny má šest podlaží a její zastřešení má tvar kulového vrchlíku. Vrchol střechy je na úrovni + 32,885 m. Na nosnících jsou osazena upevňovací zařízení pro variabilní přestavbu haly pro různé typy produkcí a s možností použití pro sportovní, zábavní i kulturně společenské akce. Převážná většina standardních vnitřních technologií budovy je napojena na centrální integrovaný systém řízení, který umožňuje automatické i manuální ovládání jednotlivých funkcí z technologického velínu.

Maximální divácká kapacita Oareny je pro sezení 17.500 diváků.

Doplňujícími provozy O2 areny jsou gastroprovozy (kuchyně, bary, restaurace, občerstvení), tiskové středisko, šatny a zázemí hráčů, účinkujících a zaměstnanců, technické a administrativní zázemí budovy, komunikační propojení, prostory a zázemí lóží a klubových sedadel, obchodní jednotky v prstenci kolem O2 areny apod.

 

2. Prostorové uspořádání objektu

Prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou či schválenou Provozovatelem O2 areny. Podmínka vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách O2 areny je obvykle držení platné vstupenky či jiného oprávnění (dále také jako „vstupenka“), přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do O2 areny musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou či schválenou Provozovatelem O2 areny, a jejich pohyb v prostorách O2 areny je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci Provozovatele O2 areny, zaměstnanci dodavatelů Provozovatele O2 areny).

Prostory O2 areny se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků O2 areny do čtyř kategorií, a to na a) veřejné prostory přístupné všem oprávněným návštěvníkům, b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence, c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence a d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

 1. Veřejné prostory přístupné všem oprávněným návštěvníkům jsou prostory O2 areny vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky. Jedná se zejména o vestibul severního a jižního vstupu, prostory tzv. „červeného ringu“ na 1. NP O2 areny, na kterém se nacházejí stánky rychlého občerstvení, info recepce, a dále prostory tzv. „ringu 4. NP O2 patra“ O2 areny (pokud není kapacita O2 areny na danou akci omezena, tj. nejsou prodávány vstupenky na 4. NP patro). Rozsah těchto veřejných prostor může být Provozovatelem O2 areny omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů), atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.
 2. Veřejné prostory přístupné oprávněným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 1. NP, 2. NP Klubového patra (včetně hlediště Partyboxů a hlediště u barů na jižní a západní straně O2 areny), hlediště 3. NP Skyboxového patra (včetně hlediště Starsbaru, je-li otevřen a hlediště Prémiových sedadel), hlediště 4. NP O2 patra a hlediště na úrovni ledové plochy -5,50m, jestliže jsou prodávány vstupenky na tuto plochu. Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP O2 areny a na úrovni ledové plochy 0,00, které jsou Provozovatelem O2 areny vymezeny jako zvláštní přístupové prostory do příslušných částí hledišť (např. restaurace Lokomotivka v případě, že na akci jsou prodávány vstupenky na ledovou plochu na úrovni -5,50 m).
 3. Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory foyer 2. NP Klubového patra, které je odděleno od hlediště závěsem, toalety a prostory Partyboxů bez jejich hlediště, tj. ty prostory Partyboxu, které jsou oddělené od hlediště skleněnou uzavíratelnou stěnou, a dále na 3. NP Skyboxovém patře to jsou prostory chodeb, z chodeb přístupných toalet, prostory Síně slávy, je-li Provozovatelem O2 areny dle typu akce otevřena návštěvníkům, prostory Starsbaru bez jeho hlediště, je-li otevřen a prostory Skyboxů bez jejich hlediště a prostory Premier Club. Tyto prostory jsou určeny pro návštěvníky, kteří mají VIP vstupenky (nebo jiný identifikátor) vydávané na základě speciálních smluvních vztahů s Provozovatelem O2
 4. Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory O2 areny určené zejména k zajištění provozu O2 areny a podpory organizace konání akcí v O2 areně. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze Provozovateli O2 areny, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Pronajímatele nebo Pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace nebo osobám, kterým toto právo udělí Provozovatel O2 Jedná se např. o Hospodářský dvůr O2 areny, prostory skladů a potravinářských přípraven (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících atp.

Vedle výše uvedeného se prostory O2 areny dále dělí dle jejich využití na:

 • prostory přístupné návštěvníkům
 • prostory přístupné nájemci O2 areny
 • zázemí pro hráče a účinkující
 • zázemí Provozovatele O2 areny
 • technologické prostory

Vstup a pobyt osob a výkon jednotlivých činností v těchto prostorách je konkretizován v kapitole 3. tohoto Provozního řádu a v navazujících řádech a směrnicích.

III. VSTUP OSOB A POBYT OSOB V O2 ARENĚ

1. Dopravní dostupnost a dopravní omezení

Městská hromadná doprava

Tramvajové spojení k severnímu vstupu je z ulice Sokolovské, k jižnímu vstupu je z ulice Českomoravské.

Autobusové spojení je k severnímu vstupu z konečné stanice autobusů Českomoravská.

Spojení metrem je k severnímu vstupu ze stanice Českomoravská trasy B.

Vlak

Vlakové spojení je k jižnímu vstupu (Českomoravská ulice) od železniční stanice Nádraží Libeň.

Automobil

Dopravní dostupnost automobilem bude rozdílná dle rozsahu akce pořádané v O2 areně. Pro běžné sportovní, kulturní či společenské akce nebudou zřizována žádná dopravní omezení. V odůvodněných případech, především při předpokládané velké návštěvnosti, může být zřizováno dopravní omezení, zakazující průjezd vozidel ulicí Českomoravskou v úseku Balabenka – Nádraží Libeň, případně může být omezen i průjezd ulicí Ocelářskou. Příjezd k O2 areně bude v tomto případě umožněn vozidlům městské hromadné dopravy, taxi a dále na základě zvláštních povolení vydávaných Provozovatelem O2 areny ve spolupráci s Pořadatelem akce. Pro tyto případy bude zpracováno Dopravně – inženýrské opatření.

Parkování

V den pořádání akce v O2 areně je možnost využití placených parkovacích míst, resp. případné parkování s možností úhrady za službu v Parkovacím domě na adrese Lisabonská 2422/2, Libeň, 190 00 Praha 9 s možností vjezdu z ulice Českomoravská a Ocelářská (dále jen „Parkovací dům“); provoz Parkovacího domu je detailně řešen Provozním řádem Parkovacího domu, který je k dispozici u pracovníků provozovatele Parkovacího domu nebo na webu www.o2arena.cz v sekci „Pro návštěvníky“.

V době mimo pořádání akce je parkování v bezprostředním okolí O2 areny umožněno pouze držitelům zvláštního povolení vydávaného Provozovatelem O2 areny, případně v Parkovacím domě.

 

2. Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu

V prostorách O2 areny i v jejím okolí je instalován informační systém, který napomáhá návštěvníkům O2 areny při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách O2 areny.

Mimo akci:

Uživatelé SKYBOXŮ

Vstup do objektu je uživatelům SKYBOXŮ umožněn Po-Ne, 8.00 – 24.00 hod. Změna tohoto režimu je možná pouze na základě dohody s Provozovatelem O2 areny.

Uživatelé SKYBOXů vstupují do objektu dvěma vstupy:

 • personálním vstupem číslo 11 na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.
 • případně při vjezdu osobním autem vstupem z prostoru garáží na 0. podlaží, na úrovni personálního vstupu č. 11.

Režim SKYBOXů je detailně řešen Provozním řádem SKYBOXu, který je k dispozici na informační recepci Skyboxového patra.

Přístup ke kancelářím ve veřejné části O2 areny.

Přístup ke kancelářím na 2. podlaží je veřejnosti umožněn Po-Ne, 7.00 – 22.00 hod. Změna tohoto režimu je možná pouze na základě dohody s Provozovatelem O2 areny.

Vstup do objektu je uživatelům kanceláří umožněn Po-Ne nepřetržitě.

Přístup ke kancelářím a obchodním prostorám je možný:

 • po travelátorech vedoucích z 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská na 2. podlaží.

Režim kanceláří je detailně řešen v příslušné smlouvě o nájmu kanceláře.

V době konání akce:

Akreditovaní návštěvníci – novináři

Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem č. 31. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody Pořadatele akce s Provozovatelem O2 areny. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

Účinkující, hráči a jejich doprovod

Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v O2 areně je umožněn na základě smlouvy Pořadatele akce s Provozovatelem O2 areny. Součástí takové smlouvy je obvykle také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že Pořadatel akce trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i když pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, odpovídá za za případně způsobené újmy na majetku, či zdraví všech zúčastněných, stejně jako za případné sankce ze strany orgánů veřejné moci.

Na každou akci pořádanou v O2 areně je dále ve spolupráci Provozovatele O2 areny a Pořadatele akce zpracován „Bezpečnostní manuál akce“, který určuje obvykle stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce v O2 areně.

Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

Účinkující, hráči a jejich doprovod vstupují do objektu:

 • v případě příjezdu automobily či autobusy hospodářským dvorem na 0.podlaží po rampě z ulice Českomoravská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní kamerou a bezpečnostní službou, počet členů ostrahy hospodářského dvora je nastaven podle počtu povolených vozidel, které mohou najednou vjet k vykládce na hospodářského dvora, počet členů ostrahy se řídí zásadou 2 členové stálí, a podle počtu vozidel vždy na vozidlo 1 člen ostrahy.
 • vstupem č. 31 na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Pracovníci zaměstnaní v O2 areně

Vstup do O2 areny je pracovníkům zaměstnaným v O2 areně umožněn nepřetržitě.

Pracovníci zaměstnaní v O2 areně vstupují do objektu:

 • personálním vstupem na 1. podlaží vstup č. 11 z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

Zásobování, Dodavatelé

Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách a to:

 • hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Českomoravská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám účinkujících / hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní službou.
 • personálním vstupem na 1. podlaží vstup č. 11 z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně upraven Provozním řádem hospodářského dvora.

Diváci

Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla jednu až dvě hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody Pořadatele akce s Provozovatelem O2 areny.

Diváci vstupují do O2 areny dvěma vstupy:

 • severním vstupem na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup do O2 areny je zajištěn 18 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy. Zde jsou také situovány bezbariérové vstupy pro invalidy.

O2 arena disponuje celkem 48 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce. V každém ze sektorů 103, 104, 120, 121 se v úrovni 20. a 21. řady, v sektorech 117, 118 v úrovni řady 17. a 18., nachází platforma umožňující pohodlné sledování představení osmi vozíčkářům a členům jejich doprovodu. Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

 • jižním vstupem, je-li využit. Jižní vstup je zajištěn až 12 vstupními turnikety.

Režim uživatelů Klubových sedadel je detailně řešen Provozním řádem Klubových sedadel, který je k dispozici na inforecepci klubového patra. Vstup na Klubové patro je umožněn majitelům klubových sedadel zvláštním vchodem na základě platné vstupenky. Diváci se vstupenkami na patro 1. a 4. nemají povolen přístup do jiných pater budovy.

Diváci v době konání akce vstupují do O2 areny na základě platné vstupenky nebo jiného oprávnění, dohodnutého mezi Provozovatelem O2 areny a Pořadatelem akce.

Další podmínky vstupu osob do O2 areny může být popsán v pokynech pořadatele.

 

3. Odchod osob z objektu

Diváci. Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou. Pro odchod diváků ze 4.podlaží jsou využívána také hlavní schodiště.

Ostatní osoby. Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Evakuace objektu. Evakuace objektu je stanovena „Požární poplachovou směrnici a evakuační plánem“ který je součástí Krizových plánů (jak jsou definovány v článku IV odst. 4 níže). Evakuaci objektu řídí Krizový Management O2 areny (jak je definován v článku IV odst. 4 níže), který postupuje v souladu s těmito plány.

V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny nouzové východy na 1. podlaží.

 

4. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu (Návštěvní řád)

Viz samostatný dokument.

 

5. Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů

V prostorách O2 areny je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V případě změny příslušné legislativy má účinný právní předpis přednost před tímto odstavcem 5.

Omezená dostupnost tabákových výrobků. V prostorách O2 areny je v souladu se ZOZ omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V prostorách O2 areny je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let.

Zákaz kouření. V prostorách O2 areny je zakázáno kouřit.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů. O2 arena je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 areny povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 areny je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 areně zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za akce určené převážně pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O2 areně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí. Za veřejné sportovní akce se považují obvykle takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele, Provozovatele, Pověřené osoby nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání, které je v rozporu se ZOZ, zejména dle § 8 až 10 ZOZ a § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2 arenu opustili, kouří-li, jsou-li osobou zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v O2 areně oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel oprávněn (zejména prostřednictvím Pověřené osoby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy Pověřené osoby nebo kohokoliv z pracovníku O2 areny, z prostor O2 areny, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 areny, a to bez náhrady.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů. Alkoholické nápoje lze v prostorách O2 areny prodávat a podávat pouze ve:

a)   ve veřejných prostorách O2areny přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavných akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, taneční párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let, dále při obchodních a marketingových akcí a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína;

b)   v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcích, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let a (ii) doby konání sportovních veřejných akcích, kdy lze podávat pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína, přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje zpravidla pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).

6. Požární poplachová směrnice

Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (vyhláška o požární prevenci).

P1. Účel

Požární poplachová směrnice řeší provedení rychlého a účinného protipožárního zásahu a vymezuje povinnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru, provozní nehody, pohromy, jiného stavu nouze nebo mimořádné události.

P2. Postup osoby, která zpozoruje požár a místo ohlášení požáru

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám vlastními silami zlikvidovat nebo lokalizovat, je povinen neprodleně tak učinit s použitím všech dostupných věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje, hydranty). Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést veškerá nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a poskytnout jim osobní pomoc.

OHLÁŠENÍ ZPOZOROVANÉHO POŽÁRU JE MOŽNÉ

OSOBNĚ DO OHLAŠOVNY POŽÁRU NA BEZP. VELÍN NEBO ČLENOVI POŽÁRNÍ HLÍDKY, TLAČÍTKEM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLO 266 771 011

Při ohlášení požáru je nutné uvést tyto údaje:

 • Jméno a příjmení volajícího a telefonní číslo odkud je zpráva podávána
 • K jaké události došlo, která část objektu byla zasažena a rozsah události
 • Nebezpečí ohrožení osob

P3. Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím evakuačního rozsahu. Při požárním poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané prostřednictví evakuačního rozhlasu.

P4. Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

Povinností všech osob nacházejících se v ohroženém úseku je neprodlené provedení vlastní evakuace v souladu s evakuačním plánem objektu a značením směru únikových cest. Povinnost všech je dbát pokynů osob zajišťujících evakuaci a po příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru pokynů velitele zásahu.

P5. Důležitá telefonní čísla

Dispečink O2 areny – 266 771 000

Tísňová linka – 112, 150, 155, 158

Hlášení poruch ELEKTRICKÝ PROUD – 224 915 151 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele elektrické energie)

Hlášení poruch PLYN – 12 39 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele plynu)

Hlášení poruch VODA – 267 310 543 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele vody)

Každý požár nebo zárodek požáru, byť byl uhašen vlastními silami a prostředky, musí být ihned ohlášen Hasičskému záchrannému sboru Hl. m. Prahy.

P6. Vyvěšení požární poplachové směrnice

Tato požární poplachová směrnice je vyvěšena v objektu v dostatečném počtu na každém patře objektu.

7. Provozní řád VIP garáže O2 areny

Tato část provozního řádu upravuje pravidla a podmínky užívání parkovacího místa v VIP garážích O2 areny (dále jen garáží). Všichni zákazníci (uživatelé) využívající parkování v prostorách a ostatní uživatelé garáží jsou povinni se s touto částí provozního řádu seznámit a dodržovat jej. Převzetím parkovací karty, která jej opravňuje ke vjezdu do garáží nebo zakoupením parkovacího lístku akceptuje zákazník tuto část provozního řádu a uzavírá s vlastníkem dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa.

1.1    Podmínky parkování

 1. Provozní doba v garážích pondělí – neděle:
  a) pro nájemce SKYBOXU a nájemce ostatních nebytových prostor – 07.30 až 19.00 hod,
  b) pro nájemce SKYBOXU a nájemce ostatních nebytových prostor od 19.00 až 7.30 za podmínky předchozího oznámení na dispečink O2areny minimálně 24 hodin předem,
  pro ostatní návštěvníky O2 areny 2 hodiny před akcí a 2 hodiny po každé akci, neurčí-li Provozovatel O2 areny či Pořadatel akce po dohodě s Provozovatelem O2 areny jinak.
 2. Parkovací místa jsou určena pouze pro parkování vozidel dle níže uvedené specifikace.
  a) není dovolen vjezd ani parkování vozidel na LPG a CNG pohon,
  b) není dovoleno parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem, nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 2.000 kg,
  c)  jednostopá vozidla se pro účely parkování posuzují jako vozidla dvoustopá,
  d) maximální dovolená výška vozidla je 190 cm,
  e) maximální nápravový tlak vozidel je 1.000 kg.
 3. Vozidla, která jsou umístěna v garážích, musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích. Z vozidla nesmí být po dobu stání sejmuty, zakryty či jinak odstraněny evidenční značky (SPZ).
 4. Všechna parkovací místa jsou nechráněná. Předmětem dohody o poskytnutí nechráněného parkovacího místa není zabezpečení vozidla proti odcizení, krádežím či vloupáním. Vlastník ani Provozovatel O2areny neodpovídá za případné odcizení vozidla, krádeže součástí a vybavení vozidla, jakož i případných předmětů ponechaných po dobu parkování ve vozidle, vloupání do vozidla či jakékoliv jeho poškození.
 5. V případě překročení maximální přípustné doby parkování, nebo jiného závažného porušení provozního řádu (únik provozních kapalin, neoznačené vozidlo, nedostavení se na výzvu k vozidlu atp.) je Provozovatel O2areny oprávněn nechat vozidlo odstranit a umístit na nejbližší veřejné placené parkoviště, to vše na náklady vlastníka či provozovatele vozidla. Vlastník či provozovatel vozidla je v tomto případě povinen uhradit náklady spojené s odtažením vozidla na nejbližší veřejné parkoviště.
 6. Pohyb osob v garážích, který nesouvisí s užíváním nechráněného parkovacího místa, není povolen.
 7. Řidič vozidla je povinen bez výhrad dbát pokynů Provozovatele O2areny nebo jím zaškolených pracovníků, zaparkovat své vozidlo na místě, které mu je těmito pravidly či Provozovatelem O2areny určeno. Místo je vyznačeno na parkovací kartě nebo parkovacím lístku.
 8. Řidič je povinen se na výzvu Provozovatele O2areny dostavit obratem za účelem provedení bezpečnostních a/nebo provozních opatření (např. evakuace garáže, uvolnění blokovaných cest, únikových východů či jiného provozu atp.)

1.2. Systém parkování

1.2.1. Vjezd, pohyb a parkování vozidla:

1.2.1.1.   řidič zastaví před závorou, parkovací kartu nebo parkovací lístek (dále jen parkovací oprávnění) přiloží na čtečku, tím dojde k otevře závory a vysunutí rolety, která brání neoprávněnému vjezdu do garáží.

1.2.1.2.   řidič zaparkuje vozidlo na stanoveném nechráněném parkovacím místě v garážích, před opuštěním vozidlo zamkne a vozidlo zabezpečí, řidič a další osoby opustí prostory garáží určeným vstupem,

1.2.1.3.   v garážích je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

1.2.1.4.   rychlost jízdy v prostorách garáží je max. 5 km/hod., není-li na místě upraveno jinak,

1.2.1.5.   při jízdě v prostorách garáží jsou zákazníci a uživatelé povinni rozsvítit potkávací světla, pokud tak neučinili před vjezdem,

1.2.1.6.   k přístupu k vozidlu a odchodu od vozidla jsou zákazníci povinni používat pouze vyznačené vstupy,

1.2.1.7.   zneužití sousedního nechráněného parkovacího místa nesprávným parkováním zákazníka bude posuzováno jako parkování na dvou (případně více) nechráněných parkovacích místech, v případě opakování tohoto přestupku, kdy dojde k znemožnění parkování dalšího zákazníka, může být odebráno parkovací oprávnění a účtována náhrada újmy, případně bude uživatel vyloučen z dalšího budoucího užívání parkování;

1.2.1.8.   pokus o zneužití parkovacího oprávnění bude posuzován jako podstatné porušení provozního řádu parkování v garážích, a důsledek tohoto bude odebrání parkovacího oprávnění a účtování způsobené újmy.

1.2.2. Vstup k zaparkovanému vozidlu:

1.2.2.1.   řidič vstoupí do prostor garáží stanoveným vstupem z O2 areny, a tak dosáhne svého parkovacího místa a vozidla,

1.2.2.2.   při pohybu v parkovacím prostoru O2 areny má každá osoba povinnost dbát o svoji bezpečnost.

1.2.3. Výjezd vozidla:

1.2.3.1.   řidič zastaví před roletou u čtečky oprávnění, opět přiloží parkovací oprávnění na vnitřní čtečku, po otevření rolety a zvednutí závory vyjede z garáží,

1.2.3.2.   pokud je otevřena roleta (tj. obvykle 2 hodiny před akcí a 2 hodiny po akci) vyjede řidič, aniž by musel čtečku přikládat ke čtecímu zařízení,

1.2.3.3.   pokusí-li se řidič o zneužití dlouhodobého (předplaceného) parkovacího oprávnění, může mu být parkovací oprávnění odebráno a účtována náhrada újmy.

1.2.4. Povinnosti zákazníka:

1.2.4.1.   Po celou dobu užití parkovacího místa musí být zákazník z důvodu bezpečnosti přítomen v budově O2 areny; zákazník tedy není oprávněn zanechat zaparkované vozidlo v garáži a opustit budovu O2 areny; v opačném případě se jedná o podstatné porušení provozního řádu parkování v garážích.

1.2.4.2.   Při zaparkování osobního vozidla vždy řádně uzavřít a uzamknout toto vozidlo, zajistit jej proti samovolnému pohybu a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu.

1.2.4.3.   Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny obsluhy garáží a tuto část provozního řádu.

1.2.4.4.   Dodržovat všechny obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy.

1.2.4.5.   Parkovací místo užívat jen vozidlem v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačeném nechráněném parkovacím místě.

1.2.4.6.   Před vjezdem do garáže očistit osobní vozidlo od případných zbytků sněhu a udržovat čistotu a pořádek v garážích. Nevyužívat prostory garáží pro údržbu vozidel a výměnu kapalin.

1.2.4.7.   Zakoupený jednorázový parkovací lístek předat obsluze u vjezdu do garáží.

1.2.4.8.   Případná ztráta, poškození a nečitelnost parkovacího dlouhodobého oprávnění jdou k tíži zákazníka – uživatele vozidla. V takovém případě bude účtována za ztrátu elektronické parkovací karty náhrada ve výši Kč 1.000,-. V případě ztráty parkovacího lístku je nutné zakoupit ještě před vjezdem parkovací lístek nový; původní se nenahrazuje. Následkem pokusu o zneužití parkovacího oprávnění může být jeho zablokování, a to bez jakékoliv náhrady ze strany Provozovatele O2 areny.

1.3. Zakázané činnosti v prostoru garáží a při parkování vozidel:

1.3.1.1.   kouření a používání otevřeného ohně,

1.3.1.2.   odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů,

1.3.1.3.   doplňování pohonných hmot či jiných kapalinových náplní do vozidel a jejich vypuštění, provádění oprav, nabíjení akumulátorů a mytí vozidel,

1.3.1.4.   ponechání motoru v běhu po delší dobu než nezbytně nutnou pro příjezd a odjezd vozidla, zkoušení motoru a troubení,

1.3.1.5.   parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz garáží, stejně jako celkové parkování vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu a vozidel nesplňujících technické předpisy,

1.3.1.6.   parkování vozidel v jízdních pruzích před nouzovými východy, a před vstupy do O2 areny, vzhledem k možnému narušení provozu,

1.3.1.7.   pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech,

1.3.1.8.   vjezd a parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na kolech, popř. s pneu s hřeby,

1.3.1.9.   uzamykání osob, dětí či zvířat ve vozidle, jakož i spaní ve vozidlech.

1.4. Zveřejnění pravidel:

Tento odstavec (Provozní řád VIP garáže O2 areny) může být zveřejněn samostatně, zejména pak viditelným způsobem s náležitým upozorněním pro zákazníky v garáží.

 

IV. ORGANIZACE PROVOZU O2 ARENY

1. Struktura řízení provozu objektu – Facility Management

Správu O2 areny zajišťuje provozovatel O2 areny pomocí svých zaměstnanců nebo svých dodavatelů.

Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci Provozovatele O2 areny nebo pracovníky specializovaných dodavatelů.

Operativní řízení každodenního provozu O2 areny je zajišťováno dispečinkem (dále jen Dispečink). V rámci tohoto Dispečinku se řeší veškeré činnosti, které vyžadují koordinaci a součinnost jednotlivých útvarů a dodavatelů v O2 areně. Dále je Dispečink pracovištěm, kde se evidují a vyřizují veškeré provozní požadavky všech subjektů v O2 areně.

 

2. Komunikace s uživateli O2 areny

Veškerá provozní komunikace s uživateli O2 areny je v běžném každodenním provozu zajišťována prostřednictvím Dispečinku O2 areny, a to:

–   přímým kontaktem s Dispečinkem prostřednictvím telefonu

–   zprostředkovaně pomocí pracovníků na straně Provozovatele  O2 areny – ostraha, recepce, pořadatelská služba

Provozní doba Dispečinku je Po – Ne, 7.00 – 19.00, v odůvodněných případech 24 hodin denně – o změně provozní doby rozhoduje vedoucí Dispečinku nebo j eho nadřízený.

Mimo provozní dobu Dispečinku zastupuje jeho funkci technologický velín. Technologický velín je pracoviště, kde je držena nepřetržitá služba a je umístěno ve 3. patře objektu v kancelářské části objektu. V době zástupu Dispečinku je na toto pracoviště přesměrován telefon Dispečinku.

Provoz Dispečinku O2 areny je detailně řešen samostatným Provozním řádem Dispečinku.

 

3. Služby poskytované v objektu

Veškeré služby spojené s provozem O2 areny jsou řízeny Provozovatelem O2 areny a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných dodavatelů.

a) Bezpečnost. Bezpečnost v objektu je zajišťována prostřednictvím:
– fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy
– technickými zabezpečovacími prostředky
Zajištění bezpečnosti objektu O2 areny je detailně řešeno Směrnicí bezpečnosti O2

b) Úklid. Vnitřní úklid objektu a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován Provozovatelem O2 areny. Zajištění úklidu objektu je detailně řešeno Směrnicí úklidu O2 areny.

c) Odpadové hospodářství. Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován Provozovatelem O2 Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu je detailně řešeno Směrnicí odpadového hospodářství O2areny.

d) Provoz objektových technologií. Provoz objektových technologií je zajišťován Provozovatelem O2 Pro jednotlivé technologie či technologické soubory jsou zpracovány samostatné Provozní řády v souladu s předpisy jednotlivých výrobců technologických zařízení a platnými českými normami.

e) Gastro provozy. Provoz gastro provozů je zajišťován Provozovatelem O2 areny. Zajištění gastro provozů v objektu je detailně řešeno Provozním řádem gastro O2areny pro každé patro samostatně. Gastro provozy jsou rozmístěny po všech patrech přístupných návštěvníkům O2 areny. Specifikace gastro provozů pro návštěvníky je uvedena na Informačním schématu objektu, který je vyvěšen v O2 areně.

f) Obchody. Vybrané nebytové prostory v O2 areně mohou být vlastníkem O2 areny pronajaty jednotlivým nájemcům na základě nájemních smluv. Přílohou těchto nájemních smluv je obvykle také Provozní řád, který detailně řeší provoz těchto prostor ve vztahu k O2 areně.

 

4. Krizový management (štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení objektu O2 arena Krizový management O2 areny. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.

a. Základní ustanovení

(1) Krizový štáb je pracovním orgánem společnosti Bestsport, a.s., který ho svolává a používá výhradně:

a) při zavádění krizových opatření pro řešení krizové situace a zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
b)   při cvičeních organizovaných k ověření činností podle písm. a) nebo b).

(2) Krizový štáb svou činnost vykonává v rozsahu působnosti společnosti Bestsport, a.s. v oblasti krizového řízení, přičemž koordinační úloha vedoucího krizového štábu zabezpečuje součinnost, jednotnost při plnění jejich vlastních úkolů a při plnění úkolů na podporu rozhodnutí a opatření vedoucího krizového štábu. V případě jeho nepřítomnosti vykonává krizový štáb svou činnost ve prospěch jeho zástupce.

(3) Krizový štáb se operativně podle rozhodnutí vedoucího krizového štábu schází k zasedání krizového štábu (dále jen „zasedání“). Zasedání se zúčastňují zejména členové krizového štábu a dále přizvaní členové stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Vedoucí krizového štábu je oprávněn přizvat na zasedání i další osoby, zejména odborníky, které nejsou členy krizového štábu. Úkolem zasedání krizového štábu je projednat a formulovat návrhy a doporučení krizového štábu vedoucímu krizového štábu.

(4) Pokud vedoucí krizového štábu rozhodne, že krizový štáb bude zasedat nepřetržitě, jednotliví členové krizového štábu mohou být, s předchozím souhlasem vedoucího krizového štábu, při zasedání zastupováni jimi pověřenými pracovníky.

(5) Prováděním úkolů pracovního charakteru se nepřetržitě zabývá stálá pracovní skupina krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Základním úkolem stálé pracovní skupiny je poskytovat nepřetržitý informační servis vedoucímu krizového štábu a jeho členům.

(6) V době mezi zasedáními krizového štábu zabezpečuje spolupráci organizačních celků (odborů, oddělení, úseků) orgánu krizového řízení se stálou pracovní skupinou pověřený člen krizového štábu.

(7) Svolání a uvedení do pracovního stavu (dále jen „aktivace“) a činnost krizového štábu je v období krizových situací zdokonalována nácvikem zpravidla jedenkrát za rok. Skutečnou aktivaci krizového štábu lze považovat za náhradu nácviku.

b. Organizace stálé pracovní skupiny

(1) Stálá pracovní skupina se člení na čtyři pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „odborné skupiny“), které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Jedná se o odborné skupiny

a) sekretariát krizového štábu,
b) analýzy situace a plánování,
c) součinnosti a komunikace,
d) týlového zabezpečení.

(2) V čele stálé pracovní skupiny a odborných skupin jsou členové krizového štábu, kteří jsou vedoucími těchto skupin. Vedoucí stálé pracovní skupiny (dále jen „vedoucí směny“) je současně vedoucím sekretariátu krizového štábu.

c. Aktivace krizového štábu

(1) Aktivace krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který současně stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání. Vedoucí krizového štábu vydá pokyn k aktivaci v případě, že

a)   je vyšším orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav pro celé nebo část území, které spadá do působnosti orgánu krizového řízení,
b)   se rozhodne sám vyhlásit stav nebezpečí pro objekt,
c)   je k tomu vyzván státními orgány při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d)   je aktivace krizového štábu součástí úkolů prováděných při cvičení.

(2) Ústní, nebo zpětným voláním ověřený telefonický, pokyn vedoucího krizového štábu k aktivaci krizového štábu realizuje stálá služba, pokud vedoucí krizového štábu nestanoví jinak, které
a)   neprodleně povolá vedoucího směny a podle pokynů vedoucího krizového štábu některé další členy stálé pracovní skupiny,
b)   informuje členy krizového štábu o aktivaci krizového štábu, čase a místě jeho úvodního zasedání a je-li vedoucím krizového štábu vyžadována jejich osobní účast na úvodním zasedání,

(3) O svolání vybraných členů odborných skupin, nebo specialistů do stálé pracovní skupiny rozhodne vedoucí krizového štábu na návrh vedoucího směny.

d. Dokumentace zasedání krizového štábu

(1) Při zasedání štábu se projednávají a doporučují ke schválení vedoucímu krizového štábu následující dokumenty

a)   krizový plán objektu

b)   návrhy opatření vyžadovaných od orgánů krizového řízení na vyšších stupních veřejné správy,

c)    návrh komplexu opatření doporučených pro řešení krizové situace,

d)    návrh Plánu řešení krizové situace,

e)     zápis právě probíhajícího zasedání,

f)      informace pro tisk nebo její návrh

e. Pracovní a přípravná dokumentace krizového štábu

(1) Při činnosti stálé pracovní skupiny se zpracovávají zejména tyto dokumenty

a)   informace o situaci a prognózách vývoje krizové situace

b)   mapové nebo obdobné grafické znázornění krizové situace

c)   přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro potřeby zasedání krizového štábu,

d)   hodnocení okamžitého stavu připravenosti orgánu krizového řízení z hlediska disponibilních lidských, věcných zdrojů,

e)   návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření k projednání při zasedání krizového štábu formou návrhu komplexu doporučených opatření krizového štábu nebo formou návrhu Plánu řešení krizové situace,

f)   návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze zasedání krizového štábu,

g)   hlášení a informace jiným krizovým štábům,

h)   protokol o řešení krizové situace, písemné záznamy (případně zvukové záznamy) o činnosti krizového štábu.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 písmenech a) až f) předkládá zasedání krizového štábu vedoucí směny. Protokol o řešení krizové situace je projednán a ukončen po skončení krizové situace.

f. Nakládání s dokumentací

Při nakládání s dokumenty uvedenými v odstavci d. a f. výše se postupuje podle zvláštních právních předpisů. Pokud dokumenty obsahují utajované skutečnosti, přihlíží se při jejich tvorbě a další manipulaci s nimi k pravidlům stanoveným ve zvláštních právních předpisech.

 

V. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A ADRESY

Dispečink / Informace   tel.: 727 845 911 nebo 266 771 000

Krizový Management   tel.: 266 77 1922, 266 771 000

Zdravotník   tel.: 266 771 000

Technologický velín   tel.: 266 77 1018

Bezpečnostní velín   tel.: 266 77 1010

Hasičský záchranný sbor   tel.: 150

Policie ČR   tel.: 158

Městská policie hl.m.Prahy   tel.: 156

Ambulance   tel.: 155

SOS   tel.: 112

(jednotné celoevropské volání v případě nouze pro cizince)

SPRÁVCE OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17a 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Vladimír Bubínek mob. 777 044 149, tel. +420 266 771 965
bubinek@bestsport.cz
TECHNICKÝ PROVOZ OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17a 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Jiří Sejk tel.: +420 266 771 041
sejk@bestsport.cz
OSTRAHA OBJEKTU
Společnost: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Adresa: Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby: Michal Krasnec mob. 702 283 027
michal.krasnec@cz.g4s.com