Reklamační řád pro návštěvníky objektů provozovaných Bestsport, a.s.

Ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“), vydává Bestsport, a.s., IČO: 24214795, se sídlem Českomoravská 2345/17a, Praha 9, 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17875 (dále jako „Bestsport, a.s.“ nebo „prodávající“), pro provozy společnosti Bestsport, a.s. následující pokyny o rozsahu, podmínkách a způsobu prodeje zboží a služeb a pokyny pro uplatnění práva z vadného plnění (dále i jako „reklamace“) prodávaných výrobků a poskytovaných služeb prodávajícím ve vztahu ke spotřebitelům (návštěvníkům, resp. zákazníkům) a další související informace:

Obsah:
1. Druhy plnění poskytovaného prodávajícím
2. Způsob poskytování zboží a služeb prodávajícím
3. Zvláštní podmínky pro poskytování zboží a služeb z oblasti gastronomie
4. Platební a evidenční podmínky
5. Práva a povinnosti návštěvníků
6. Příjem a vyřízení reklamací
7. Vady plnění a nároky spotřebitele
8. Podmínky uplatnění reklamace ve specifických případech
9. Mimosoudní řešení sporů
10. Kontaktní údaje prodávajícího
11. Závěrečná ustanovení

 

1. DRUHY PLNĚNÍ POSKYTOVANÉHO PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající může v rámci svých provozů spotřebitelům poskytovat následující plnění:

 1. Zboží – potravinářské výrobky, zejm. prodejem na tzv. fastfood stáncích;
 2. Zboží – merchandisingové zboží (produkty, výrobky) během akce;
 3. Služby – cateringové služby;
 4. Služby – kulturní, společenské či sportovní zážitky určené ke sledování návštěvníkem, obvykle na základě zakoupení vstupenky;
 5. Služby – úschova věcí a zavazadel před objekty prodávajícího, úschova věcí a zavazadel ve vnitřních šatnách;
 6. Služby – parkování;
 7. Případně jiné zboží nebo služby.

 

2. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající je povinen

 1. poskytovat plnění v rozsahu dohodnutém smlouvou (zejména kupní smlouvou, smlouvou o stravovacích službách či jinou smlouvou); rozšíření služeb nad rámec smlouvy je v pravomoci prodávajícího, zejména pokud k tomu má vytvořeny technické, provozní a personální podmínky a činnost není v rozporu s platnou legislativou nebo zájmy spotřebitele (také jako „návštěvníka“ či „zákazníka“);
 2. omezit rozsah poskytovaného plnění či zcela zastavit poskytování plnění zejm. v případě, kdy by byla ohrožena bezpečnost nebo zdraví vlastních zaměstnanců či jiných osob, či by mohlo dojít ke vzniku jiné újmy; je-li to s ohledem na povahu plnění vhodné a přiměřené, potom je takové omezení oprávněn provést po informování a případném předchozím projednání s dotčeným spotřebitelem, jestliže k tomuto omezení dochází v průběhu poskytování plnění danému spotřebiteli;
 3. nakupovat zboží od dodavatelů, kteří dle znalostí prodávajícího nepředstavují riziko pro bezpečnosti poskytovaných produktů;
 4. prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit návštěvníkovi překontrolovat si správnost těchto údajů pomocí kontrolních měřidel (kalibrovaných, nebo ověřených) na místě k tomu určených prodávajícím, v souladu s příslušným právním předpisem;
 5. prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti uvedené, případně dohodnuté se spotřebitelem. Není li jakost předepsána, schválena, uváděna nebo dohodnuta, potom v jakosti obvyklé, případně v jakosti, kterou spotřebitel mohl rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží, jeho popisu, cenu a účel;
 6. prodávat výrobky a poskytovat služby s takovými vlastnostmi, které se hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc/služba tohoto druhu obvykle používá;
 7. prodávat takové výrobky a poskytovat takové služby, které vyhovují požadavkům právních předpisů;
 8. prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a tyto při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat. Všechno ostatní zboží nebo produkty musí být označeny cenovkou s názvem, jednotkou množství, případně jakostí a cenou, nebo shodnými údaji uvedenými v souhrnném ceníku, případně jinak vhodně označené, pokud tak vyžaduje právní předpis. Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytování služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu na celou Kč; prodejní ceny jsou smluvní a mohou se měnit v čase, cena platná pro konkrétního zákazníka je platná v okamžiku prodeje zboží/služby tomuto zákazníkovi;
 9. vyžaduje-li to povaha výrobku, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit. Při samoobslužném prodeji je povinen návštěvníkovi poskytnout vhodný obalový materiál;
 10. neprodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem, a postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany proti šíření toxikomanií;
 11. poskytovat další, právními předpisy stanovené informace.

 

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB Z OBLASTI GASTRONOMIE

Prodávající je povinen

 1. označovat potravinářské výrobky v pevně uzavřeném nevratném obalu (nakupované i vlastní výroby), určené buď k přímé spotřebě, nebo k odnesení, údajem o výrobci, jeho adresou, IČO, názvem a složením výrobku v souladu s platnou legislativou, datem výroby a použitelnosti, hmotností, způsobem skladování;
 2. informovat písemně o nutnosti okamžité spotřeby (konzumaci) v případě výrobků určených k okamžité spotřebě (kusové, porcované, vážené, nalévané produkty);
 3. vyrábět vlastní produkty podle schválených receptur nebo vlastních kalkulací; v rámci stravovacích služeb je vyhrazeno právo na změnu jídelního lístku z provozně obchodních nebo technických důvodů;
 4. při prodeji teplých pokrmů do vlastních nádob návštěvníka (jídlonosičů) v individuálně stanoveném režimu může prodávající odmítnout z hygienických důvodů přímé porcování do nádob, případně stanoví-li tak právní předpis či pokyn příslušného dozorujícího orgánu, musí toto odmítnou;
 5. informovat o alergenech v pokrmech dle platných právních předpisů,
 6. dodržovat další povinnosti stanovené příslušnými právními přepisy.

S balenými i nebalenými potravinářskými výrobky, zvláště výrobky podléhajícími rychlé zkáze, je nutno zacházet v souladu s pokyny prodávajícího nebo výrobce, tj. zejména je uchovávat při doporučených teplotách prostředí.

 

4. PLATEBNÍ A EVIDENČNÍ PODMÍNKY

Prodávající přijímá za poskytované plnění zákonné peníze, konkrétně platnou měnu České republiky. Prodávající může přijímat i cizozemské mince a bankovky, vč. EUR, pokud se tak rozhodne, a to za směnný kurz určený prodávajícím, který je zákazníkovi sdělen zveřejněním na místě směny (např. na pokladně). Neurčí-li prodávající jinak, na cizozemskou měnu vrací pouze měnu České republiky. Prodávající může rozhodnout, že za jím poskytované plnění nebude přijímat hotovost, pokud to umožňují právní předpisy České republiky, pouze bezhotovostní platby (vč. kartou) nebo může rozhodnout o tom, že hotovostní platby bude přijímat pouze na určeném místě, kde může zákazník provést nabití elektronického prostředku pro další platby v provozovnách prodávajícího.

Prodávající je oprávněn odmítnout platební kartu a vyžadovat platbu v hotovosti zejména v případech, kdy je karta poškozena nebo při debetní formě nepřesahuje zůstatek na kartě požadovanou výši úhrady nebo při použití kreditní karty byl překročen úvěrový rámec a karta je odmítnuta.

Prodávající má na žádost spotřebitele povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta v případě, že tak stanoví příslušný právní předpis nebo pokud o to spotřebitel požádá.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Spotřebitelé mají právo nakupovat zboží a výrobky v deklarované jakosti a hmotnosti, přijímat plnění služeb ve standardním (profesně obvyklém) rozsahu a požádat o kontrolní převážení kusového nebo na váhu prodávaného zboží, informaci o alergenech apod.

Při mimořádném požadavku na poskytované služby je návštěvník povinen sdělit prodávajícímu tyto mimořádné požadavky (např. na věci převzaté do úschovy) apod. Na poskytnutí mimořádné služby není nikdy nárok, zejm. pak v případě, kdy by prodávající požadavkům nemohl vyhovět bez vyvinutí zvýšeného úsilí (vč. požadavku na zvýšenou odpovědnost); návštěvník bude o odmítnutí poskytnutí mimořádné služby informován. Prodávající neodpovídá za škody či vady vzniklé z důvodu, že na tyto mimořádné požadavky nebyl předem upozorněn, případně z toho důvodu, že takové mimořádné služby neposkytne.

Prodávající pro úplnost uvádí, že při mimořádných stravovacích (občerstvovacích a dalších) akcích (zejm. korporátní akce) musí objednatel (obvykle se nejedná o spotřebitele) specifikovat ústně nebo písemně prodávajícímu reálné požadavky, zejména co do skladby sortimentu, absenci alergenů a ostatních doplňujících požadavků, množství, cenových relací, počtu osob, časových údajů o zahájení a ukončení akce. Při mimořádné stravovací službě musí objednatel požadovat předběžnou kalkulaci ceny bez DPH s uvedením navrhovaného sortimentu a s konečným uvedením ceny včetně DPH. Mimořádné služby budou poskytnuty až po schválení prodávajícím.

Za mimořádný požadavek se považuje cokoliv, co se vymyká běžně vnímanému standardu (např. uložení věci ve venkovním depositu běžně nevyžaduje zachování určité teploty uschovaných věcí, případně je ukládána věc, kterou není nutné pro účast na akci odložit, případně není obvyklé, že se taková věc odkládá, nelze poskytnout konkrétní potravinu s verzí bez vyžádaného alergenu, není-li v běžné nabídce apod.).

 

6. PŘÍJEM A VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ

Po celou provozní dobu provozovny prodávajícího musí být přítomen zaměstnanec pověřený přijetím stížností, reklamací a podnětů návštěvníků a jedná-li se o reklamace, stížnosti a podněty, které lze vyřešit na místě, i jejich vyřízením.

Osoba odpovědná přijímat reklamace je zpravidla přítomna při akci v O2 areně na infostánku Sever, při akci v O2 universu na infostánku/inforecepci v O2 universu, mimo akci pak dosažitelná zejména prostřednictvím recepce ve vchodu č. 11 O2 areny. K reklamaci je možné využít reklamačních formulářů, nacházejících se v době akce v O2 areně na infostánku Sever a na infostánku/inforecepci v O2 universu při akci v Ouniversu nebo mimo akci zasláním písemné reklamace poštou na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail, s uvedením konkrétního výrobku nebo služby, která je reklamována, co je obsahem reklamace a uvedením kontaktních údajů stěžovatele, případně osobně v sídle prodávajícího, v odůvodněných případech pak telefonicky prostřednictvím dispečinku. Všechny kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Příjem reklamací za služby deposita probíhá také přímo u daného deposita pracovníkem deposita. Příjem reklamací za parkování probíhá u pracovníka umístěného na výjezdu z parkoviště, je-li tam přítomen, jinak způsoby uvedenými výše.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem na lhůtě delší nebo neumožňuje-li příslušný právní předpis lhůtu delší. Při marném uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu; návštěvník bere na vědomí, že při odstoupení od smlouvy, na základě které došlo k (byť částečné) konzumaci plnění, byť s vadami, může být v některých případech povinen uhradit prodávajícím řádně poskytnuté plnění nebo jeho část.

Spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou k posouzení a vyřízení reklamace, jinak jeho nárok nemusí být uznán.

 

7. VADY PLNĚNÍ A NÁROKY SPOTŘEBITELE
Prodávající je povinen plnit vůči spotřebiteli bez vad; prodávané zboží a poskytované služby musí být při převzetí/poskytnutí prosté vad.

Není-li pro konkrétní vady určeno níže v části 8 jinak, uplatní se na vadné plnění poskytované prodávajícím následující podmínky.

Má-li služba či zboží vadu, může spotřebitel uplatnit právo z vadného plnění.

Jedná-li se o vadu zboží, může se spotřebitel domáhat podle své volby dodání nové věci bez vady nebo opravy věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady

Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo dokonce odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. prodávající vadu zboží odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se zákonem,
 2. se vada zboží projeví opakovaně,
 3. je vada zboží podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada zboží nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které spotřebitel obdržel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc s vadami nebo spotřebitel prokáže, že věc řádně prodávajícímu odeslal a věc mela tvrzené vady.

Jedná-li se o vadu služby, může se spotřebitel domáhat buď opravy (poskytnutí náhradní služby), nebo doplnění toho, co chybí (poskytnutí dodatečné služby), anebo přiměřené slevy z ceny.

Reklamovat lze veškeré vady věcí a služeb prokazatelně uhrazených návštěvníkem prodávajícímu. Spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzením o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo se spotřebitel jinak dohodl s prodávajícím na jiném plnění.

Spotřebitel může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtách stanovených zákonem, zejména s ohledem na předcházení možného vzniku škody, nemožnosti nápravy či možnosti prokázání tvrzených skutečností; ve většině případů a je-li to možné a vhodné (s ohledem na povahu vady), považuje se za lhůtu bez zbytečného odkladu den návštěvy spotřebitele v provozovně. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Prodávající doporučuje spotřebitelům při akci uplatnit reklamaci ihned, a to prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře na infostánku Sever, kde může být reklamace také ihned vyřízena.

Spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží nebo službě je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud spotřebitel zboží užívá či službu konzumuje, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li spotřebitel vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a spotřebitel je nemůže užívat.

Zejména v případě práv z vad akce (usazení diváka apod.), které spotřebitel uplatňuje po pořadateli dané akce, je tak spotřebitel nároky z vad povinen uplatnit po pořadateli akci okamžitě, aby mu pořadatel akce mohl případně okamžitě umožnit přesazení na místo bez vad a nedocházelo k další konzumaci služby s vadami.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží; ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi spotřebitelem a prodávajícím.
Spotřebitel má právo na písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě, že pořadatelem akce není Bestsport, a.s., avšak je mu doručena spotřebitelem reklamace ve vztahu k akci, oznámí Bestsport, a.s. spotřebiteli, že není oprávněn s ním danou reklamaci řešit, a odkáže ho na příslušného pořadatele.

Dodavatelé – v případě, že je služba či výrobek poskytován třetí stranou (a služba či výrobek není věcí smluvního vztahu Bestsport, a.s. a spotřebitele) a reklamace bude doručena Bestsport, a.s., Bestsport, a.s. oznámí spotřebiteli, že není oprávněn s ním danou reklamaci řešit, a odkáže ho na příslušného dodavatele.

 

8. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ REKLAMACE VE SPECIFICKÝCH PŘÍPADECH

Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu plnění zjistí, a to zejména za účelem možnosti řádného vyřízení reklamace prodávajícím a předcházení vzniku škod.

A) Gastro služby a výrobky:
Reklamace k výrobkům označeným a určeným pro okamžitou spotřebu, tj. podléhající rychlé zkáze nebo výrobky s krátkou dobou spotřeby (teplé a studené pokrmy, masné a lahůdkářské výrobky, zeleninové a ovocné saláty, cukrářské výrobky, rozlévané nápoje – bez označení výrobcem „dobou spotřeby“), je nutné uplatnit buď před zahájením nebo v průběhu konzumace, a to nejpozději do spotřebování nejvýše 50 % jídla (pokud je možné to takto určit), nikoliv tedy až v okamžiku, kdy ze zbývající části pokrmu nebo nápoje již nelze objektivně posoudit oprávněnost reklamace. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel s ohledem nemožnosti prokázání oprávněnosti reklamace a jejího vyřízení.

S ohledem na povahu gastro pokrmů, které prodávající ve svých provozech poskytuje, reklamovat nelze také takový gastro výrobek určený k okamžité spotřebě, který byl vynesen z provozovny prodávajícího.

Gastro výrobky poskytované prodávajícím, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, je nutné reklamovat nejpozději ihned po jejich rozbalení; s ohledem na povahu gastro pokrmů, které prodávající ve svých provozech poskytuje, nelze přijmout reklamaci takového výrobků, který byl vynesen mimo provozovnu prodávajícího.

Reklamace gastro výrobků je zpravidla vyřízena ihned, a to náhradním plněním nebo vrácením uhrazené (části) ceny.

B) Úschova věcí:
Spotřebitel je povinen se při úschově věcí v depozitech prodávajícího předem seznámit s provozním řádem takového depositu a věci do deposita neukládat, jestliže s provozním řádem nesouhlasí. Při úschově je spotřebitel povinen si od obsluhy převzít doklad o úschově věci (jedna věc = jeden doklad) a po převzetí věci zpět do svého držení je povinen překontrolovat, že na svůj doklad obdržel svoji věc ve stavu, v jakém ji předal do deposita. Neodpovídá-li stav věci výše uvedenému, je spotřebitel pro řádné vyřízená reklamace povinen ihned provést reklamaci u obsluhy deposita a má právo na vydání dokladu o přijetí reklamace. Na úschovu v depositu či šatně není nárok a úschovu věci lze odmítnout, zejm. v případě, je-li naplněna kapacita deposita/šatny.

Na pozdější reklamace není možné brát zřetel, neboť není možné prokázat pochybení na straně prodávajícího a řádně vyřídit reklamaci.

C) Služba spojená s akcí, jestliže akci nepořádá Bestsport, a.s.:
S ohledem na povahu plnění ze strany prodávajícího při akci, kterou ne(spolu)pořádá Bestsport, a.s., je vůči prodávajícímu možné obvykle uplatnit pouze takové reklamace, které vyplývají ze služeb, poskytovaných Bestsport, a.s. (např. poskytnutí pokrmů či obvykle cateringových služeb) anebo ze stavu místa plnění (např. vadná sedačka).

S ohledem na povahu plnění je spotřebitel povinen vadu reklamovat u prodávajícího ihned poté, co vadu zjistí, aby bylo možné zajistit nápravu. Reklamace probíhá u infostánků a spočívá-li vada ve skutečností, že spotřebitel nemůže využít sedadlo, na které má zakoupenou vstupenku, z důvodu na straně Bestsport, a.s., bude oprávněná reklamace vyřízena tak, že mu bude nabídnuto jiné sedadlo, umožňuje-li to kapacita místa plnění, případně jedná-li se o opravitelnou vadu sedadla, pokusí se prodávající nejdříve zajistit opravu předmětného sedadla. V případě, že je náhradní sedadlo nabídnuto ve stejné cenové kategorii, jako byla zakoupena vstupenka, považuje se taková reklamace nabídnutím náhradního místa za vyřízenou a nároky spotřebitele jsou tak řádně vypořádány. Jestliže je sedadlo nabídnuto ve vyšší cenové kategorii než kategorii, ve které byla zakoupena vstupenka, není spotřebitel povinen doplácet doplatek do ceny takové kategorie a takový náklad nese prodávající. Jestliže je sedadlo nabídnuto v nižší cenové kategorii než kategorii, ve které byla zakoupena vstupenka, má spotřebitel právo na vrácení části ceny odpovídající rozdílu cenových kategorií – v takovém případě však spotřebitel, pokud s takovým plnění nesouhlasí, vadu reklamoval včas a místo konání akce opustí, aniž by akci či její podstatnou část shlédnul, může místo náhradního plnění požádat o vrácení celého vstupného. Takový požadavek je nutné uvést na reklamačním protokolu, sepsaném v místě plnění.

Není-li možné nabídnout náhradní plnění, ačkoliv spotřebitel reklamoval oprávněně a včas, uplatní se podmínky uvedené v bodě 7 výše.

D) Sužba spojená s akcí, jestliže akci (spolu)pořádá Bestsport, a.s.:
Vedle skutečností uvedených pod bodem C) výše, které platí i pro služby na akcích, které spolu(pořádá) Bestsport, a.s., se dále uplatní následující.

Jestliže se akce zcela ruší bez náhrady, vrátí prodávající v přiměřené lhůtě, prostřednictvím prodejců vstupenek, zaplacené vstupné spotřebiteli, a to obvykle stejným způsobem, jakým bylo vstupné uhrazeno, i bez výslovné žádosti spotřebitele. Další případné podmínky vrácení vstupného upravují obchodní podmínky prodejců vstupenek. Prodávající neodpovídá za jakékoliv poplatky prodejců vstupenek, které si prodejci vstupenek s nákupcem vstupenky účtují (zejm. poštovné, pojištění apod.).

Jestliže se mění termín konání akce, zůstávají původně zakoupené vstupenky v platnosti, neurčí-li prodávající jinak. Jestliže se termín akce mění z důvodu mimo vůli prodávajícího (např. nemoc vystupujícího, opatření orgánů veřejné moci), nenáleží zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník má v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy, je povinen takové právo uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o jeho vzniku dozví, nejpozději do jednoho měsíce před novým termínem akce.

Jestliže se mění program akce, není možné takovou změnu reklamovat, jestliže bylo při zakoupení vstupenky na akci uvedeno, že program akce může doznat změn a zároveň charakter akce zůstává zachován. Zejména v případě, kdy předmětem akce je vystoupení více osob, neúčast některých z osob není vadným plněním. O vadné plnění by se jednalo pouze v případě, kdy by došlo zcela ke změně předpokládaného obsahu či charakteru akce. V takovém případě je zákazník povinen uplatnit svá práva bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně (vadě) dozví, na kontaktních údajích uvedených níže, a to vždy před termínem konání takové akce. Vyhodnotí-li prodávající reklamaci jako oprávněnou, vrátí zákazníkovi cenu uhrazenou za vstupenku bez zbytečného odkladu (v takovém případě se vstupenka zneplatňuje), prostřednictvím prodejce vstupenek, který platbu vrátí obvykle stejným způsobem, jakým byla vstupenka zakoupena. Vrácení vstupného může být podmíněno vrácením vstupenky, byla-li zakoupena v hmotné podobě (nikoliv elektronicky).

Jakákoliv reklamace na termín akce či změnu obsahu akce, doručená po konání akce, které se spotřebitel neúčastnil, bude zamítnuta jako neoprávněná.

E) Ostatní
Obsah představení/zážitku nemůže být předmětem reklamace, jestliže se nejedná o zjevně jinou akci, než bylo možné spotřebitelem očekávat (např. místo koncertu se jedná o hokejové utkání). Důvodem je zejm. skutečnost, že obsah představení/zážitku je zcela v režii vystupujícího, obvykle jako autorské dílo; prodávající negarantuje výsledek.

Technickou kvalitu představení/zážitku (zejm. pak zvuk, výhled apod.) lze reklamovat pouze v případě, že se jedná o zjevně nepřiměřené odchylky, které nebylo možné rozumně předpokládat (nelze reklamovat např. to, že výhled ze 4. patra O2 areny, vč. kvality zvuku, je kvalitativně horší, neboť tomu odpovídá i snížená cena vstupenky na taková sedadla; běžná sedačka je určena pro běžnou dospělou osobu apod.).

Předmětem reklamace také nemůže být, pokud spotřebitel zakoupí vstupenku na místa, která nesplňují technické potřeby spotřebitele, ačkoliv se předem na tuto skutečnost u pořadatele akce neinformuje. Důvodem je skutečnost, že některé potřeby lze splnit pouze na pevně daných místech, zejm. z důvodu požární bezpečnosti a nelze takové zákazníky umístit na jiná místa.

Ostatní práva spotřebitelů z vadného plnění, neuvedená v této kapitole 8, se řídí částí 7 a podpůrně ZOS a OZ.

 

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě jakéhokoliv sporu mezi Bestsport, a.s., a spotřebitelem doporučujeme spotřebiteli, aby se nejdříve obrátil přímo na Bestsport, a.s. V každém případě však může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E mail: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených; více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt přímo na stránkách České obchodní inspekce.

 

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Obchodní firma: Bestsport, a.s.
sídlo: Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha
IČO: 24214795
DIČ: CZ 699007354
zápis u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 17875
tel: +420 266 77 191 000
ID datové schránky: eip9n9x
e-mail: web@bestsport.cz

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Upravuje-li účinný právní předpis svým kogentním ustanovením jakékoli práva nebo povinnosti dle tohoto Reklamačního řádu jinak, uplatní se takové ustanovení právního předpisu. Zejména platí, že neumožňuje-li příslušný právní předpis volbu plnění prodávajícím, pouze spotřebitelem, potom se taková volba, uvedená výše, neuplatní.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. února 2024 a nahrazuje předchozí Reklamační řád č. 01/17, účinný od 20. března 2017.