Pravidla pro návštěvníky

Vstup diváků

Vstup do O2 areny je divákům umožněn zpravidla 1,5 hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody promotéra akce s provozovatelem O2 areny.

Diváci vstupují do O2 areny vstupem Sever na 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup do O2 areny je zajištěn 18 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy.

 

ZTP/P

Bezbariérové vstupy pro invalidy

Bezbariérové vstupy pro invalidy jsou zajištěny vstupem Sever na 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. O2 arena disponuje celkem 48 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce. V každém ze sektorů 103, 104, 120, 121 na úrovni 20. a 21. řady a v sektorech 117, 118 na úrovni 17. a 18. řady se nachází platforma pro osm vozíčkářů a členů jejich doprovodu. Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

Pohyb invalidních osob v O2 areně je detailně řešen „Provozním řádem – pro imobilní občany“, který je k dispozici na severní inforecepci.

Vstupenky

Objednávky zasílejte e-mailem na adresu rezervace@ticketportal.cz, případné dotazy zodpovíme i na telefonním čísle 224 091 439 (v pracovní dny od 9 do 17 hodin).

Fotografování

Do O2 areny je zakázáno vnášet jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce, na některé akce je možné přinést např. kompaktní fotoaparát. Více informací naleznete v Pokynech pořadatele, které jsou uvedené v detailu každé akce. Fotografovat na akcích je umožněno médiím na základě akreditace, kterou uděluje pořadatel.

Úschovna (Depozit)

Po dobu konání akce je možné uložit cenné věci či objemná zavazadla do úschovny (depozitu), kterou návštěvníci najdou vlevo od vstupu Sever.

Platba je možná pouze v hotovosti.

Orientační ceník:

 • malé předměty: 20,- Kč (např. nůž, deštník, potraviny)
 • střední předměty: 50,- Kč (např. menší batoh, taška, skládací kočárek)
 • cenné a velké předměty: 100,- Kč (např. notebook, tablet, fotoaparát, kufr, krosna)

Depozit je prostorově omezen a slouží především pro úschovu nadrozměrných zavazadel (větších než 40x30x20 cm) a dalších předmětů, s kterými není možné vstoupit do O2 areny (viz Zakázané předměty).

V Depozitu NENÍ MOŽNÉ uschovat výbušné, vysoce hořlavé, omamné, psychotropní, silně zapáchající, toxické nebo jinak nebezpečné látky, kyseliny, střelné zbraně a střelivo, tlakové nádoby a další materiály, které mohou svými chemickými nebo fyzikálními vlastnostmi způsobit ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo majetku.

Návštěvní řád

Tento Návštěvní řád, který je určen všem osobám, které vstupují do O2 areny vyznačenými vstupy na základě předložené a platné vstupenky, nebo na základě zvláštního povolení Provozovatele, dodržují následující základní informace a pravidla:

 1. Definice pro účely Návštěvního řádu. O2 arenou se rozumí multifunkční hala na adrese Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha, která je součástí širšího komplexu v budově č. p. 2345. Provozovatelem se rozumí společnost Bestsport, a.s. Pořadatelem se rozumí osoba, která v O2 areně po dohodě s Provozovatelem pořádá akci. Prodejcem vstupenek se rozumí osoba, která je dle dohody Provozovatele a Pořadatele oficiálním prodejcem vstupenek na akci, konanou v O2 areně. Pověřenou osobou je osoba, která dle určení Provozovatele nebo dle dohody Provozovatele a Pořadatele plní v O2 areně a jejím přilehlém okolí pokyny Provozovatele nebo Pořadatele v souvislosti s konáním akcí a/nebo provozem O2 areny a která je viditelně označena (uniformou, vestou); může se jednat o ostrahu, organizační a pořadatelskou službu, zdravotníka, hasiče, protikuřáckou hlídku apod.
 2. Pravidla pro vstup do O2areny a pohybu po O2 areně. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s dodržováním Provozního řádu, Návštěvního řádu, Reklamačního řádu a Pokynů pořadatele a zavazuje se jimi při návštěvě O2 areny řídit, stejně jako se zavazuje dodržovat podmínky stanovené účinnými právními předpisy. Jednotlivé řády O2 areny jsou k dispozici ve všech pokladnách O2 areny, na inforecepci v severním foyer a dále na webové adrese https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/pravidla-pro-navstevniky/. Návštěvníci O2 areny jsou povinni při svém pobytu v O2 areně respektovat také obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. Návštěvníci O2 areny jsou dále povinni se řídit pokyny Pořadatele v místě konání akce a pokyny dalších oprávněných osob, které jsou řádně označeny (pořadatelská služba, hasiči, zdravotníci a lékaři, protikuřácké hlídky apod.).
 3. Prevence škod. Každá osoba vstupující do O2areny je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování O2 areny, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v O2 areně a jejím okolí. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v O2 areně závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit příslušné Pověřené osobě nebo Provozovateli.
 4. Vstup osob. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci, přičemž osoby mladší 15 let vstupují do O2 areny pouze v doprovodu zletilé osoby (např. zákonného zástupce); Pověřená osoba je oprávněna požadovat předložení dokladu vstupující osoby pro prokázání splnění této podmínky.
 5. Nevpuštění či vyvedení z O2areny. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům a pravidlům, které se na jeho pobyt v O2 areně vztahují (viz výše) nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či jiné osoby, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do O2 areny nebo bude případně vyvedena z prostor O2 areny, a to bez náhrady. Dále bude z O2 areny vyvedena každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr.zák.“) nebo přestupku, přičemž v takovém případě může Provozovatel či Pořadatel přivolat Policii ČR. Jedná se zejm. o jednaní, kterým osoba:
  1. úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
  2. nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku
  3. svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu
  4. šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby
  5. užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví
  6. veřejně hanobí některý národ, jazyk etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod.
  7. veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě
  8. veřejně šíří poplašnou zprávu (např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  9. dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu návštěvníků apod.
  10. způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví
  11. užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci
  12. zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v O2 areně a způsobí tak škodu na cizím majetku
  13. opakovaně nebo soustavně se dopouští jednání, aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku, které spočívá v zákazu navštěvovat místa, kde se konají sportovní akce, nebo aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku podle zákona o návykových látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil čel tohoto trestu.
 6. ZTP/P. Pro držitele vstupenek ZTP/P, kteří jsou vozíčkáři, a jejich doprovod jsou určena místa na speciálních platformách v 1. patře O2 areny, pokud druh a charakter akce nevyřadí z provozu tuto část patra, tj. nebude možné využít platformy vyhrazené pro vozíčkáře anebo to Pořadatel z určitého důvodu neumožní. Pro ZTP/P návštěvníky, kteří jsou vozíčkáři, a jejich doprovod, jsou-li držiteli vstupenek na Klubové patro, jsou určena místa na speciálních platformách v 2. patře O2 areny. Do O2areny vstupují pouze vchody pro vstupenky ZTP/P určenými.
 7. Vstupenka. Každý návštěvník je povinen pro vstup do O2 areny předložit ke kontrole vstupenku, je-li jeho pobyt v prostorách objektu O2 areny založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky; každý divák je povinen mít vlastní vstupenku (včetně malého dítěte). Vstupenka do O2 areny platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené (případně stání na ploše), pokud ze strany Pořadatele nedojde ke změně. Návštěvník není oprávněn sledovat akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do O2 areny, nestanoví-li Pořadatel akce jinak – viz Pokyny pořadatele. Po opuštění O2 areny pozbývá vstupenka platnosti. Návštěvník je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v O2 areně a je povinen se na výzvu příslušné Pověřené osoby prokázat takovou platnou vstupenkou, jinak může být vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup. Kontrola vstupenky může probíhat zejména při vstupu do O2 areny u turniketů, při vstupu do hlediště v jednotlivých sektorech, v hledišti apod. Kontrola vstupu je prováděna obvykle automatickým turniketovým systémem (nebo mobilní čtečkou) nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držiteli takové vstupenky umožněno vstupenku reklamovat v reklamačním místě O2 areny (reklamační pokladny příslušného Prodejce vstupenek). Reklamaci vstupenek lze uplatnit pouze u vstupenky zakoupené u oficiálních prodejců O2 O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol, ledaže reklamující osoba nesdělí jinak. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka. Reklamace vstupenek řeší zejména Prodejce vstupenek a Pořadatel.
 8. Nakládání se vstupenkou. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu Pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky může být odepřen vstup na místo konání akce nebo bude z místa konání akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 9. Typy vstupenek. Vstupenky mohou být (i) tištěné s kontrolním ústřižkem (běžná vstupenka), (ii) tištěné ve formě tzv. „hometicketu/e-ticketu“, tj. papír obvykle ve formátu A4 bez kontrolního útržku nebo (iii) ve formě QR kódu v telefonním zařízení, případně (iv) v jiné formě, pokud to umožňuje dohoda Pořadatele akce, Provozovatele a Prodejce vstupenek. V případě vstupenky ad (i) musí vstupenka být kompletní, tedy vč. kontrolního ústřižku a řádně vydaná oprávněným Prodejcem vstupenek. V případě vstupenky ad (ii) a (iv) musí vstupenka splňovat podmínky uvedené při koupi takové vstupenky (v případě ad (ii) musí být např. vytištěna na papíru příslušného formátu A4 apod.). V případě vstupenky ad (iii) musí být QR kód vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do O2 areny je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě vstupenky ad (iii) je Návštěvník povinen zajistit, že příslušné zařízení s QR vstupenkou bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat po celou dobu pobytu držitele vstupenky v místě konání akce; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční (např. nebude dostatečně nabité), může být takový návštěvník vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 10. Marketingové využití akce, vstupenky či O2 areny. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele a Pořadatele akce nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky nebo jiné osoby či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. V O2areně je zakázáno pořádat a podílet se na pořádání jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit bez předchozího souhlasu Provozovatele. Zakoupení vstupenky neopravňuje žádnou osobu jakkoliv marketingově využít akci bez souhlasu Pořadatele.
 11. Změna a zrušení akce. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel akce. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle informace od Pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu je vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění, vyjma zveřejnění alespoň na webových stránkách akce. Držiteli vstupenky se doporučuje před konáním akce na webových stránkách akce na o2arena.cz ověřit aktuální platné podmínky pro vstup do O2 areny, včetně případných dalších provozních informací (doba otevření haly apod.). V případě změny termínu akce bude po informaci od Pořadatele tato skutečnost uvedena alespoň na webových stránkách akce na www.o2arena.cz.
 12. Reklamace. V případě, že má návštěvník v úmyslu reklamovat službu poskytnutou na základě vstupenky, je mu tak umožněno během akce na infostánku sever, přičemž je jeho povinností tuto službu vyreklamovat neprodleně poté, co nastanou okolnosti, které znamenají vznik nároku za vadné plnění. Reklamace učiněná až po shlédnutí akce nemusí být považována za „neprodlenou“. Za reklamaci se neuznává omezení výhledu ze strany ostatních návštěvníku z důvodu např. tance, zpěvu, průchodu řadou apod., dále pak např. omezení výhledu z důvodu bezpečnostních prvků O2 areny vycházející z kolaudace objektu či právních norem České republiky (např. výška zábradlí na tribunách apod. a částečné omezení výhledu z důvodu set-up akce či designu samotné scény). Ostatní podmínky reklamací se řídí Reklamačním řádem, jestliže se jedná o reklamaci vůči Provozovateli.
 13. Odpovědnost za škody. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny třetími osobami či vyšší mocí. Návštěvníci odpovídají za škodu, kterou způsobí a tato škoda po nich bude vymáhána v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
 14. Bezpečnostní prohlídka při vstupu. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel, a to i s využitím techniky, s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob v O2 areně. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do O2 areny.
 15. Zakázané předměty. Do O2 areny není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály (je možno vnášet reklamní materiály po předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla (větší než 40x30x20 cm), zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), tyče (např. selfie tyč, násady, žerď na vlajku apod.), předměty s laserovým paprskem, drony, nůžky, notebooky, tablety a podobné přístroje (zákaz vnášení notebooků, tabletů a podobných přístrojů se netýká návštěvníků VIP pater – 2. a 3. patro O2 areny), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových , vyjma osobních mobilních telefonů, pokud nestanoví Pořadatel jinak (vč. většího omezení nad rámec tohoto Návštěvního řádu), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy (s výjimkou kapesních dalekohledů a divadelních kukátek do velikosti 15 cm délky), parfémy – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání Pověřené osoby při vstupní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání Pověřené osoby při vstupní kontrole lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak O2areny, tak Pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel nebo Pořadatel. Zakázané předměty, které nejsou povoleny k vnosu do O2 areny, a které návštěvník neodloží do deposita, budou vyhozeny.
 16. Zvláštní zakázané předměty. Pořadatel může po dohodě s Provozovatelem dále stanovit, které další konkrétní předměty se na určitou akci nesmí do O2 areny vnášet, a to obvykle uvedením v Pokynech pořadatele.
 17. Depozit. Návštěvníci mohou za účelem návštěvy využít placený venkovní depozit pro uložení věcí, které nelze vnést do O2 areny za předpokladu, že se nejedná o věci, které nelze uložit ani do depozitu. Depozit je umístěn v severní části pozemku okolo O2 areny (u tzv. vlajkoslávy). Podmínky využití depozitu jsou uvedeny na depozitu nebo na https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/pravidla-pro-navstevniky/.
 18. Konzumace potravin v O2areně. V O2 areně je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v O2 areně, a to pouze na vyhrazených místech. Při některých akcích je vnášení jídla a pití do prostoru hlediště a plochy zcela zakázáno.
 19. Zákaz vhazování předmětů. V O2 areně platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu a do hlediště.
 20. Asistenční zvířata. Do O2 areny je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty, vyjma asistenčních a vodících psů (na vyžádání Pověřené osoby je třeba při vstupní kontrole předložit doklad o absolvování výcviku asistenčního/vodícího psa).
 21. Zákaz používání otevřeného ohně. V O2 areně je zakázáno používat otevřený oheň.
 22. Záznamová zařízení. Do O2 areny bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li Provozovatelem po dohodě s Pořadatelem stanoveno v Pokynech pořadatele jinak nebo nejedná-li se o osobní mobilní telefon. Je zakázán přenos akce a napomáhání při přenosu akce, výroba obrázků a reprodukce akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v O2 areně, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele a Pořadatele použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky O2 areny je zakázáno.
 23. Využití záznamu návštěvníků. Každá osoba vstupující do O2 areny souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným, avšak přiměřeným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce/sportovního utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s O2 arenou, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory). I v takovém případě má však taková osoba práva vyplývající z platných právních předpisů, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, přičemž práva subjektů údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou za Provozovatele uvedena v Zásadách zpracování osobních údajů, dostupných zde https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/ochrana-soukromi/.
 24. Ztráty a nálezy. Povinností každé osoby vstupující do O2 areny je odevzdat předměty nalezené v O2 areně Provozovateli, Pověřené osobě, Pořadateli nebo Policii ČR.
 25. Odložené věci. Provozovatel a Pořadatel nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za odložené věci, ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel nebo Pořadatel do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny či depozitum).
 26. CCTV (kamerové záznamy). Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt O2 areny i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do O2 areny, resp. na území okolo O2 areny vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem. Informace o tom, jaké údaje, jak dlouho a za jakým účelem jsou zpracovávány jsou uvedeny zde: https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/ochrana-soukromi/.
 27. Evakuace. V případě evakuace objektu O2 areny je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat pravidla dle Požární poplachové směrnice, jejíž znění je vyvěšeno na každém patře O2 areny v potřebném množství a dále se řídit pokyny Pověřených osob řídících evakuaci. Mapa evakuačních východů je vyvěšena v prostorách O2 areny souběžně s Požární poplachovou směrnicí.
 28. Zákaz propagace politických stran a hnutí. Každá osoba vstupující do O2 areny, resp. na území okolo O2 areny, je povinna v O2 areně a jejím okolí dodržovat zákaz propagace politických stran, hnutí a spolků, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak.
 29. Omezená dostupnost výrobků. V prostorách O2 areny je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V prostorách O2 areny je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v O2 areně zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. O2 arena je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 areny povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 areny je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 areně zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za akce určené převážně pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O2 areně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí. Za veřejné sportovní akce se považují obvykle takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.
 30. Zákaz kouření. V celém vnitřním prostoru O2areny je dle platných právních předpisů zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret a podobných zařízení.
 31. Povinnost návštěvníků uposlechnout výzvu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele, Provozovatele, Pověřené osoby nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání, které je v rozporu se ZOZ, zejména dle § 8 až 10 ZOZ a § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2 arenu opustili, kouří-li, jsou-li osobou zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v O2 areně oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel oprávněn (zejména prostřednictvím Pověřené osoby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy Pověřené osoby nebo kohokoliv z pracovníku O2 areny, z prostor O2 areny, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 areny, a to bez náhrady.
 32. Aplikace Návštěvního řádu na jiné osoby. Tento Návštěvní řád se vztahuje přiměřeně i na takové diváky či návštěvníky O2areny, kteří vstupují do O2 areny jako diváci na základě jiného dokladu, než je vstupenka (např. na základě stripu), ledaže se Pořadatel s Provozovatelem dohodne jinak.
 33. Vztah Návštěvního řádu a Pokynů pořadatele. Pokyny pořadatele doplňují Návštěvní řád.
Provozní řád

I. ÚVOD

Tento Provozní řád je určen všem uživatelům O2 areny. Obsahuje základní informace o objektu O2 areny, popisuje obecná pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu O2 areny a popisuje základní organizační strukturu zajištění chodu O2 areny.

1. Základní identifikační údaje

Objekt O2 arena nacházející se v Praze Vysočanech:
Českomoravská č.p. 2345/17a, Praha.
Majitel a provozovatel a správce objektu: Bestsport, a.s.
Se sídlem: Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9
Statutární orgán Ing. Robert Schaffer, předseda představenstva
Ing. Jiří Tomaník, člen představenstva
Mgr. Kateřina Wojaczková, členka představenstva
IČO: 24214795
DIČ: CZ24214795
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17875
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-8792590227/0100
E-mail: dispecink@bestsport.cz

2. Struktura a platnost Provozního řádu – schvalovací doložka

Tento Provozní řád objektu O2 areny je součástí Provozního Manuálu O2 areny (soubor provozních, bezpečnostních a organizačních řádů a pravidel) a je vydáván majitelem objektu, společností Bestsport, a.s.

Provozní řád je organizován formou číslovaných kapitol a podkapitol. Tím je zajištěna jeho dynamická otevřená podoba, a může tedy být dle aktuálních požadavků nebo potřeb v režimu provozu objektu měněn nebo doplňován bez ztráty kontinuity.

Na tento Provozní řád objektu O2 areny navazují další provozní řády a směrnice, které jsou součástí Provozního Manuálu a které dále konkretizují pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu a pro výkon jednotlivých činností v objektu.

Celková struktura těchto dokumentů společně s pravidly pro jejich tvorbu, udržování a schvalování je popsána ve Směrnici „Metodika tvorby vnitropodnikových předpisů a systém jejich evidence“.

Provozní řád je platný od dne platnosti vyznačeného ve Schvalovací doložce na titulní straně Provozního řádu a pouze tehdy, je-li schválen odpovědným zástupcem Provozovatele O2 areny.

Za účelem informování návštěvníků O2 areny o základních pravidlech, vztahujících se na pobyt v O2 areně, vydává Provozovatel O2 areny tzv. Návštěvní řád, který představuje souhrn pravidel pro návštěvníky O2 areny jako diváků.

 

II. OBECNÉ INFORMACE

1. O objektu

O2 arenou se rozumí multifunkční hala na adrese Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha (dále také jako „objekt“ nebo „O2 arena“). Oarena je vymezena kruhovým prostorem haly o průměru 135 m s 17,3 m širokým prstencem s obchodními a kancelářskými prostorami. Stavba O2 areny má šest podlaží a její zastřešení má tvar kulového vrchlíku. Vrchol střechy je na úrovni + 32,885 m. Na nosnících jsou osazena upevňovací zařízení pro variabilní přestavbu haly pro různé typy produkcí a s možností použití pro sportovní, zábavní i kulturně společenské akce. Převážná většina standardních vnitřních technologií budovy je napojena na centrální integrovaný systém řízení, který umožňuje automatické i manuální ovládání jednotlivých funkcí z technologického velínu.

Maximální divácká kapacita Oareny je pro sezení 17.500 diváků.

Doplňujícími provozy O2 areny jsou gastroprovozy (kuchyně, bary, restaurace, občerstvení), tiskové středisko, šatny a zázemí hráčů, účinkujících a zaměstnanců, technické a administrativní zázemí budovy, komunikační propojení, prostory a zázemí lóží a klubových sedadel, obchodní jednotky v prstenci kolem O2 areny apod.

 

2. Prostorové uspořádání objektu

Prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou či schválenou Provozovatelem O2 areny. Podmínka vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách O2 areny je obvykle držení platné vstupenky či jiného oprávnění (dále také jako „vstupenka“), přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do O2 areny musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou či schválenou Provozovatelem O2 areny, a jejich pohyb v prostorách O2 areny je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci Provozovatele O2 areny, zaměstnanci dodavatelů Provozovatele O2 areny).

Prostory O2 areny se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků O2 areny do čtyř kategorií, a to na a) veřejné prostory přístupné všem oprávněným návštěvníkům, b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence, c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence a d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

 1. Veřejné prostory přístupné všem oprávněným návštěvníkům jsou prostory O2 areny vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky. Jedná se zejména o vestibul severního a jižního vstupu, prostory tzv. „červeného ringu“ na 1. NP O2 areny, na kterém se nacházejí stánky rychlého občerstvení, info recepce, a dále prostory tzv. „ringu 4. NP O2 patra“ O2 areny (pokud není kapacita O2 areny na danou akci omezena, tj. nejsou prodávány vstupenky na 4. NP patro). Rozsah těchto veřejných prostor může být Provozovatelem O2 areny omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů), atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.
 2. Veřejné prostory přístupné oprávněným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 1. NP, 2. NP Klubového patra (včetně hlediště Partyboxů a hlediště u barů na jižní a západní straně O2 areny), hlediště 3. NP Skyboxového patra (včetně hlediště Starsbaru, je-li otevřen a hlediště Prémiových sedadel), hlediště 4. NP O2 patra a hlediště na úrovni ledové plochy -5,50m, jestliže jsou prodávány vstupenky na tuto plochu. Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP O2 areny a na úrovni ledové plochy 0,00, které jsou Provozovatelem O2 areny vymezeny jako zvláštní přístupové prostory do příslušných částí hledišť (např. restaurace Lokomotivka v případě, že na akci jsou prodávány vstupenky na ledovou plochu na úrovni -5,50 m).
 3. Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory foyer 2. NP Klubového patra, které je odděleno od hlediště závěsem, toalety a prostory Partyboxů bez jejich hlediště, tj. ty prostory Partyboxu, které jsou oddělené od hlediště skleněnou uzavíratelnou stěnou, a dále na 3. NP Skyboxovém patře to jsou prostory chodeb, z chodeb přístupných toalet, prostory Síně slávy, je-li Provozovatelem O2 areny dle typu akce otevřena návštěvníkům, prostory Starsbaru bez jeho hlediště, je-li otevřen a prostory Skyboxů bez jejich hlediště a prostory Premier Club. Tyto prostory jsou určeny pro návštěvníky, kteří mají VIP vstupenky (nebo jiný identifikátor) vydávané na základě speciálních smluvních vztahů s Provozovatelem O2
 4. Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory O2 areny určené zejména k zajištění provozu O2 areny a podpory organizace konání akcí v O2 areně. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze Provozovateli O2 areny, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Pronajímatele nebo Pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace nebo osobám, kterým toto právo udělí Provozovatel O2 Jedná se např. o Hospodářský dvůr O2 areny, prostory skladů a potravinářských přípraven (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících atp.

Vedle výše uvedeného se prostory O2 areny dále dělí dle jejich využití na:

 • prostory přístupné návštěvníkům
 • prostory přístupné nájemci O2 areny
 • zázemí pro hráče a účinkující
 • zázemí Provozovatele O2 areny
 • technologické prostory

Vstup a pobyt osob a výkon jednotlivých činností v těchto prostorách je konkretizován v kapitole 3. tohoto Provozního řádu a v navazujících řádech a směrnicích.

III. VSTUP OSOB A POBYT OSOB V O2 ARENĚ

1. Dopravní dostupnost a dopravní omezení

Městská hromadná doprava

Tramvajové spojení k severnímu vstupu je z ulice Sokolovské, k jižnímu vstupu je z ulice Českomoravské.

Autobusové spojení je k severnímu vstupu z konečné stanice autobusů Českomoravská.

Spojení metrem je k severnímu vstupu ze stanice Českomoravská trasy B.

Vlak

Vlakové spojení je k jižnímu vstupu (Českomoravská ulice) od železniční stanice Nádraží Libeň.

Automobil

Dopravní dostupnost automobilem bude rozdílná dle rozsahu akce pořádané v O2 areně. Pro běžné sportovní, kulturní či společenské akce nebudou zřizována žádná dopravní omezení. V odůvodněných případech, především při předpokládané velké návštěvnosti, může být zřizováno dopravní omezení, zakazující průjezd vozidel ulicí Českomoravskou v úseku Balabenka – Nádraží Libeň, případně může být omezen i průjezd ulicí Ocelářskou. Příjezd k O2 areně bude v tomto případě umožněn vozidlům městské hromadné dopravy, taxi a dále na základě zvláštních povolení vydávaných Provozovatelem O2 areny ve spolupráci s Pořadatelem akce. Pro tyto případy bude zpracováno Dopravně – inženýrské opatření.

Parkování

V den pořádání akce v O2 areně je možnost využití placených parkovacích míst, resp. případné parkování s možností úhrady za službu v Parkovacím domě na adrese Lisabonská 2422/2, Libeň, 190 00 Praha 9 s možností vjezdu z ulice Českomoravská a Ocelářská (dále jen „Parkovací dům“); provoz Parkovacího domu je detailně řešen Provozním řádem Parkovacího domu, který je k dispozici u pracovníků provozovatele Parkovacího domu nebo na webu www.o2arena.cz v sekci „Pro návštěvníky“.

V době mimo pořádání akce je parkování v bezprostředním okolí O2 areny umožněno pouze držitelům zvláštního povolení vydávaného Provozovatelem O2 areny, případně v Parkovacím domě.

 

2. Vstup osob do objektu a pobyt osob v objektu

V prostorách O2 areny i v jejím okolí je instalován informační systém, který napomáhá návštěvníkům O2 areny při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách O2 areny.

Mimo akci:

Uživatelé SKYBOXŮ

Vstup do objektu je uživatelům SKYBOXŮ umožněn Po-Ne, 8.00 – 24.00 hod. Změna tohoto režimu je možná pouze na základě dohody s Provozovatelem O2 areny.

Uživatelé SKYBOXů vstupují do objektu dvěma vstupy:

 • personálním vstupem číslo 11 na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.
 • případně při vjezdu osobním autem vstupem z prostoru garáží na 0. podlaží, na úrovni personálního vstupu č. 11.

Režim SKYBOXů je detailně řešen Provozním řádem SKYBOXu, který je k dispozici na informační recepci Skyboxového patra.

Přístup ke kancelářím ve veřejné části O2 areny.

Přístup ke kancelářím na 2. podlaží je veřejnosti umožněn Po-Ne, 7.00 – 22.00 hod. Změna tohoto režimu je možná pouze na základě dohody s Provozovatelem O2 areny.

Vstup do objektu je uživatelům kanceláří umožněn Po-Ne nepřetržitě.

Přístup ke kancelářím a obchodním prostorám je možný:

 • po travelátorech vedoucích z 1. podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská na 2. podlaží.

Režim kanceláří je detailně řešen v příslušné smlouvě o nájmu kanceláře.

V době konání akce:

Akreditovaní návštěvníci – novináři

Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem č. 31. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody Pořadatele akce s Provozovatelem O2 areny. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

Účinkující, hráči a jejich doprovod

Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v O2 areně je umožněn na základě smlouvy Pořadatele akce s Provozovatelem O2 areny. Součástí takové smlouvy je obvykle také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že Pořadatel akce trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i když pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, odpovídá za za případně způsobené újmy na majetku, či zdraví všech zúčastněných, stejně jako za případné sankce ze strany orgánů veřejné moci.

Na každou akci pořádanou v O2 areně je dále ve spolupráci Provozovatele O2 areny a Pořadatele akce zpracován „Bezpečnostní manuál akce“, který určuje obvykle stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce v O2 areně.

Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

Účinkující, hráči a jejich doprovod vstupují do objektu:

 • v případě příjezdu automobily či autobusy hospodářským dvorem na 0.podlaží po rampě z ulice Českomoravská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní kamerou a bezpečnostní službou, počet členů ostrahy hospodářského dvora je nastaven podle počtu povolených vozidel, které mohou najednou vjet k vykládce na hospodářského dvora, počet členů ostrahy se řídí zásadou 2 členové stálí, a podle počtu vozidel vždy na vozidlo 1 člen ostrahy.
 • vstupem č. 31 na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Pracovníci zaměstnaní v O2 areně

Vstup do O2 areny je pracovníkům zaměstnaným v O2 areně umožněn nepřetržitě.

Pracovníci zaměstnaní v O2 areně vstupují do objektu:

 • personálním vstupem na 1. podlaží vstup č. 11 z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

Zásobování, Dodavatelé

Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách a to:

 • hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Českomoravská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám účinkujících / hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní službou.
 • personálním vstupem na 1. podlaží vstup č. 11 z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně upraven Provozním řádem hospodářského dvora.

Diváci

Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla jednu až dvě hodiny před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody Pořadatele akce s Provozovatelem O2 areny.

Diváci vstupují do O2 areny dvěma vstupy:

 • severním vstupem na 1.podlaží z ulice Ocelářská, od stanice metra Českomoravská a tramvajových zastávek z ulice Sokolovská. Tento vstup do O2 areny je zajištěn 18 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy. Zde jsou také situovány bezbariérové vstupy pro invalidy.

O2 arena disponuje celkem 48 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce. V každém ze sektorů 103, 104, 120, 121 se v úrovni 20. a 21. řady, v sektorech 117, 118 v úrovni řady 17. a 18., nachází platforma umožňující pohodlné sledování představení osmi vozíčkářům a členům jejich doprovodu. Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

 • jižním vstupem, je-li využit. Jižní vstup je zajištěn až 12 vstupními turnikety.

Režim uživatelů Klubových sedadel je detailně řešen Provozním řádem Klubových sedadel, který je k dispozici na inforecepci klubového patra. Vstup na Klubové patro je umožněn majitelům klubových sedadel zvláštním vchodem na základě platné vstupenky. Diváci se vstupenkami na patro 1. a 4. nemají povolen přístup do jiných pater budovy.

Diváci v době konání akce vstupují do O2 areny na základě platné vstupenky nebo jiného oprávnění, dohodnutého mezi Provozovatelem O2 areny a Pořadatelem akce.

Další podmínky vstupu osob do O2 areny může být popsán v pokynech pořadatele.

 

3. Odchod osob z objektu

Diváci. Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou. Pro odchod diváků ze 4.podlaží jsou využívána také hlavní schodiště.

Ostatní osoby. Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Evakuace objektu. Evakuace objektu je stanovena „Požární poplachovou směrnici a evakuační plánem“ který je součástí Krizových plánů (jak jsou definovány v článku IV odst. 4 níže). Evakuaci objektu řídí Krizový Management O2 areny (jak je definován v článku IV odst. 4 níže), který postupuje v souladu s těmito plány.

V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny nouzové východy na 1. podlaží.

 

4. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu (Návštěvní řád)

Viz samostatný dokument.

 

5. Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů

V prostorách O2 areny je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V případě změny příslušné legislativy má účinný právní předpis přednost před tímto odstavcem 5.

Omezená dostupnost tabákových výrobků. V prostorách O2 areny je v souladu se ZOZ omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V prostorách O2 areny je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v O2 areně zakázán v době konání veřejných Akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let.

Zákaz kouření. V prostorách O2 areny je zakázáno kouřit.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů. O2 arena je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 areny povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 areny je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 areně zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za akce určené převážně pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O2 areně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí. Za veřejné sportovní akce se považují obvykle takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele, Provozovatele, Pověřené osoby nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání, které je v rozporu se ZOZ, zejména dle § 8 až 10 ZOZ a § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2 arenu opustili, kouří-li, jsou-li osobou zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v O2 areně oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel oprávněn (zejména prostřednictvím Pověřené osoby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy Pověřené osoby nebo kohokoliv z pracovníku O2 areny, z prostor O2 areny, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 areny, a to bez náhrady.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů. Alkoholické nápoje lze v prostorách O2 areny prodávat a podávat pouze ve:

a)   ve veřejných prostorách O2areny přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavných akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, taneční párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let, dále při obchodních a marketingových akcí a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína;

b)   v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcích, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let a (ii) doby konání sportovních veřejných akcích, kdy lze podávat pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína, přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje zpravidla pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).

6. Požární poplachová směrnice

Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (vyhláška o požární prevenci).

P1. Účel

Požární poplachová směrnice řeší provedení rychlého a účinného protipožárního zásahu a vymezuje povinnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru, provozní nehody, pohromy, jiného stavu nouze nebo mimořádné události.

P2. Postup osoby, která zpozoruje požár a místo ohlášení požáru

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám vlastními silami zlikvidovat nebo lokalizovat, je povinen neprodleně tak učinit s použitím všech dostupných věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje, hydranty). Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést veškerá nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a poskytnout jim osobní pomoc.

OHLÁŠENÍ ZPOZOROVANÉHO POŽÁRU JE MOŽNÉ

OSOBNĚ DO OHLAŠOVNY POŽÁRU NA BEZP. VELÍN NEBO ČLENOVI POŽÁRNÍ HLÍDKY, TLAČÍTKEM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLO 266 771 011

Při ohlášení požáru je nutné uvést tyto údaje:

 • Jméno a příjmení volajícího a telefonní číslo odkud je zpráva podávána
 • K jaké události došlo, která část objektu byla zasažena a rozsah události
 • Nebezpečí ohrožení osob

P3. Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím evakuačního rozsahu. Při požárním poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané prostřednictví evakuačního rozhlasu.

P4. Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

Povinností všech osob nacházejících se v ohroženém úseku je neprodlené provedení vlastní evakuace v souladu s evakuačním plánem objektu a značením směru únikových cest. Povinnost všech je dbát pokynů osob zajišťujících evakuaci a po příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru pokynů velitele zásahu.

P5. Důležitá telefonní čísla

Dispečink O2 areny – 266 771 000

Tísňová linka – 112, 150, 155, 158

Hlášení poruch ELEKTRICKÝ PROUD – 224 915 151 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele elektrické energie)

Hlášení poruch PLYN – 12 39 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele plynu)

Hlášení poruch VODA – 267 310 543 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele vody)

Každý požár nebo zárodek požáru, byť byl uhašen vlastními silami a prostředky, musí být ihned ohlášen Hasičskému záchrannému sboru Hl. m. Prahy.

P6. Vyvěšení požární poplachové směrnice

Tato požární poplachová směrnice je vyvěšena v objektu v dostatečném počtu na každém patře objektu.

7. Provozní řád VIP garáže O2 areny

Tato část provozního řádu upravuje pravidla a podmínky užívání parkovacího místa v VIP garážích O2 areny (dále jen garáží). Všichni zákazníci (uživatelé) využívající parkování v prostorách a ostatní uživatelé garáží jsou povinni se s touto částí provozního řádu seznámit a dodržovat jej. Převzetím parkovací karty, která jej opravňuje ke vjezdu do garáží nebo zakoupením parkovacího lístku akceptuje zákazník tuto část provozního řádu a uzavírá s vlastníkem dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa.

1.1    Podmínky parkování

 1. Provozní doba v garážích pondělí – neděle:
  a) pro nájemce SKYBOXU a nájemce ostatních nebytových prostor – 07.30 až 19.00 hod,
  b) pro nájemce SKYBOXU a nájemce ostatních nebytových prostor od 19.00 až 7.30 za podmínky předchozího oznámení na dispečink O2areny minimálně 24 hodin předem,
  pro ostatní návštěvníky O2 areny 2 hodiny před akcí a 2 hodiny po každé akci, neurčí-li Provozovatel O2 areny či Pořadatel akce po dohodě s Provozovatelem O2 areny jinak.
 2. Parkovací místa jsou určena pouze pro parkování vozidel dle níže uvedené specifikace.
  a) není dovolen vjezd ani parkování vozidel na LPG a CNG pohon,
  b) není dovoleno parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem, nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 2.000 kg,
  c)  jednostopá vozidla se pro účely parkování posuzují jako vozidla dvoustopá,
  d) maximální dovolená výška vozidla je 190 cm,
  e) maximální nápravový tlak vozidel je 1.000 kg.
 3. Vozidla, která jsou umístěna v garážích, musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích. Z vozidla nesmí být po dobu stání sejmuty, zakryty či jinak odstraněny evidenční značky (SPZ).
 4. Všechna parkovací místa jsou nechráněná. Předmětem dohody o poskytnutí nechráněného parkovacího místa není zabezpečení vozidla proti odcizení, krádežím či vloupáním. Vlastník ani Provozovatel O2areny neodpovídá za případné odcizení vozidla, krádeže součástí a vybavení vozidla, jakož i případných předmětů ponechaných po dobu parkování ve vozidle, vloupání do vozidla či jakékoliv jeho poškození.
 5. V případě překročení maximální přípustné doby parkování, nebo jiného závažného porušení provozního řádu (únik provozních kapalin, neoznačené vozidlo, nedostavení se na výzvu k vozidlu atp.) je Provozovatel O2areny oprávněn nechat vozidlo odstranit a umístit na nejbližší veřejné placené parkoviště, to vše na náklady vlastníka či provozovatele vozidla. Vlastník či provozovatel vozidla je v tomto případě povinen uhradit náklady spojené s odtažením vozidla na nejbližší veřejné parkoviště.
 6. Pohyb osob v garážích, který nesouvisí s užíváním nechráněného parkovacího místa, není povolen.
 7. Řidič vozidla je povinen bez výhrad dbát pokynů Provozovatele O2areny nebo jím zaškolených pracovníků, zaparkovat své vozidlo na místě, které mu je těmito pravidly či Provozovatelem O2areny určeno. Místo je vyznačeno na parkovací kartě nebo parkovacím lístku.
 8. Řidič je povinen se na výzvu Provozovatele O2areny dostavit obratem za účelem provedení bezpečnostních a/nebo provozních opatření (např. evakuace garáže, uvolnění blokovaných cest, únikových východů či jiného provozu atp.)

1.2. Systém parkování

1.2.1. Vjezd, pohyb a parkování vozidla:

1.2.1.1.   řidič zastaví před závorou, parkovací kartu nebo parkovací lístek (dále jen parkovací oprávnění) přiloží na čtečku, tím dojde k otevře závory a vysunutí rolety, která brání neoprávněnému vjezdu do garáží.

1.2.1.2.   řidič zaparkuje vozidlo na stanoveném nechráněném parkovacím místě v garážích, před opuštěním vozidlo zamkne a vozidlo zabezpečí, řidič a další osoby opustí prostory garáží určeným vstupem,

1.2.1.3.   v garážích je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

1.2.1.4.   rychlost jízdy v prostorách garáží je max. 5 km/hod., není-li na místě upraveno jinak,

1.2.1.5.   při jízdě v prostorách garáží jsou zákazníci a uživatelé povinni rozsvítit potkávací světla, pokud tak neučinili před vjezdem,

1.2.1.6.   k přístupu k vozidlu a odchodu od vozidla jsou zákazníci povinni používat pouze vyznačené vstupy,

1.2.1.7.   zneužití sousedního nechráněného parkovacího místa nesprávným parkováním zákazníka bude posuzováno jako parkování na dvou (případně více) nechráněných parkovacích místech, v případě opakování tohoto přestupku, kdy dojde k znemožnění parkování dalšího zákazníka, může být odebráno parkovací oprávnění a účtována náhrada újmy, případně bude uživatel vyloučen z dalšího budoucího užívání parkování;

1.2.1.8.   pokus o zneužití parkovacího oprávnění bude posuzován jako podstatné porušení provozního řádu parkování v garážích, a důsledek tohoto bude odebrání parkovacího oprávnění a účtování způsobené újmy.

1.2.2. Vstup k zaparkovanému vozidlu:

1.2.2.1.   řidič vstoupí do prostor garáží stanoveným vstupem z O2 areny, a tak dosáhne svého parkovacího místa a vozidla,

1.2.2.2.   při pohybu v parkovacím prostoru O2 areny má každá osoba povinnost dbát o svoji bezpečnost.

1.2.3. Výjezd vozidla:

1.2.3.1.   řidič zastaví před roletou u čtečky oprávnění, opět přiloží parkovací oprávnění na vnitřní čtečku, po otevření rolety a zvednutí závory vyjede z garáží,

1.2.3.2.   pokud je otevřena roleta (tj. obvykle 2 hodiny před akcí a 2 hodiny po akci) vyjede řidič, aniž by musel čtečku přikládat ke čtecímu zařízení,

1.2.3.3.   pokusí-li se řidič o zneužití dlouhodobého (předplaceného) parkovacího oprávnění, může mu být parkovací oprávnění odebráno a účtována náhrada újmy.

1.2.4. Povinnosti zákazníka:

1.2.4.1.   Po celou dobu užití parkovacího místa musí být zákazník z důvodu bezpečnosti přítomen v budově O2 areny; zákazník tedy není oprávněn zanechat zaparkované vozidlo v garáži a opustit budovu O2 areny; v opačném případě se jedná o podstatné porušení provozního řádu parkování v garážích.

1.2.4.2.   Při zaparkování osobního vozidla vždy řádně uzavřít a uzamknout toto vozidlo, zajistit jej proti samovolnému pohybu a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu.

1.2.4.3.   Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny obsluhy garáží a tuto část provozního řádu.

1.2.4.4.   Dodržovat všechny obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy.

1.2.4.5.   Parkovací místo užívat jen vozidlem v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačeném nechráněném parkovacím místě.

1.2.4.6.   Před vjezdem do garáže očistit osobní vozidlo od případných zbytků sněhu a udržovat čistotu a pořádek v garážích. Nevyužívat prostory garáží pro údržbu vozidel a výměnu kapalin.

1.2.4.7.   Zakoupený jednorázový parkovací lístek předat obsluze u vjezdu do garáží.

1.2.4.8.   Případná ztráta, poškození a nečitelnost parkovacího dlouhodobého oprávnění jdou k tíži zákazníka – uživatele vozidla. V takovém případě bude účtována za ztrátu elektronické parkovací karty náhrada ve výši Kč 1.000,-. V případě ztráty parkovacího lístku je nutné zakoupit ještě před vjezdem parkovací lístek nový; původní se nenahrazuje. Následkem pokusu o zneužití parkovacího oprávnění může být jeho zablokování, a to bez jakékoliv náhrady ze strany Provozovatele O2 areny.

1.3. Zakázané činnosti v prostoru garáží a při parkování vozidel:

1.3.1.1.   kouření a používání otevřeného ohně,

1.3.1.2.   odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů,

1.3.1.3.   doplňování pohonných hmot či jiných kapalinových náplní do vozidel a jejich vypuštění, provádění oprav, nabíjení akumulátorů a mytí vozidel,

1.3.1.4.   ponechání motoru v běhu po delší dobu než nezbytně nutnou pro příjezd a odjezd vozidla, zkoušení motoru a troubení,

1.3.1.5.   parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz garáží, stejně jako celkové parkování vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu a vozidel nesplňujících technické předpisy,

1.3.1.6.   parkování vozidel v jízdních pruzích před nouzovými východy, a před vstupy do O2 areny, vzhledem k možnému narušení provozu,

1.3.1.7.   pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech,

1.3.1.8.   vjezd a parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na kolech, popř. s pneu s hřeby,

1.3.1.9.   uzamykání osob, dětí či zvířat ve vozidle, jakož i spaní ve vozidlech.

1.4. Zveřejnění pravidel:

Tento odstavec (Provozní řád VIP garáže O2 areny) může být zveřejněn samostatně, zejména pak viditelným způsobem s náležitým upozorněním pro zákazníky v garáží.

 

IV. ORGANIZACE PROVOZU O2 ARENY

1. Struktura řízení provozu objektu – Facility Management

Správu O2 areny zajišťuje provozovatel O2 areny pomocí svých zaměstnanců nebo svých dodavatelů.

Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci Provozovatele O2 areny nebo pracovníky specializovaných dodavatelů.

Operativní řízení každodenního provozu O2 areny je zajišťováno dispečinkem (dále jen Dispečink). V rámci tohoto Dispečinku se řeší veškeré činnosti, které vyžadují koordinaci a součinnost jednotlivých útvarů a dodavatelů v O2 areně. Dále je Dispečink pracovištěm, kde se evidují a vyřizují veškeré provozní požadavky všech subjektů v O2 areně.

 

2. Komunikace s uživateli O2 areny

Veškerá provozní komunikace s uživateli O2 areny je v běžném každodenním provozu zajišťována prostřednictvím Dispečinku O2 areny, a to:

–   přímým kontaktem s Dispečinkem prostřednictvím telefonu

–   zprostředkovaně pomocí pracovníků na straně Provozovatele  O2 areny – ostraha, recepce, pořadatelská služba

Provozní doba Dispečinku je Po – Ne, 7.00 – 19.00, v odůvodněných případech 24 hodin denně – o změně provozní doby rozhoduje vedoucí Dispečinku nebo j eho nadřízený.

Mimo provozní dobu Dispečinku zastupuje jeho funkci technologický velín. Technologický velín je pracoviště, kde je držena nepřetržitá služba a je umístěno ve 3. patře objektu v kancelářské části objektu. V době zástupu Dispečinku je na toto pracoviště přesměrován telefon Dispečinku.

Provoz Dispečinku O2 areny je detailně řešen samostatným Provozním řádem Dispečinku.

 

3. Služby poskytované v objektu

Veškeré služby spojené s provozem O2 areny jsou řízeny Provozovatelem O2 areny a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných dodavatelů.

a) Bezpečnost. Bezpečnost v objektu je zajišťována prostřednictvím:
– fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy
– technickými zabezpečovacími prostředky
Zajištění bezpečnosti objektu O2 areny je detailně řešeno Směrnicí bezpečnosti O2

b) Úklid. Vnitřní úklid objektu a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován Provozovatelem O2 areny. Zajištění úklidu objektu je detailně řešeno Směrnicí úklidu O2 areny.

c) Odpadové hospodářství. Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován Provozovatelem O2 Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu je detailně řešeno Směrnicí odpadového hospodářství O2areny.

d) Provoz objektových technologií. Provoz objektových technologií je zajišťován Provozovatelem O2 Pro jednotlivé technologie či technologické soubory jsou zpracovány samostatné Provozní řády v souladu s předpisy jednotlivých výrobců technologických zařízení a platnými českými normami.

e) Gastro provozy. Provoz gastro provozů je zajišťován Provozovatelem O2 areny. Zajištění gastro provozů v objektu je detailně řešeno Provozním řádem gastro O2areny pro každé patro samostatně. Gastro provozy jsou rozmístěny po všech patrech přístupných návštěvníkům O2 areny. Specifikace gastro provozů pro návštěvníky je uvedena na Informačním schématu objektu, který je vyvěšen v O2 areně.

f) Obchody. Vybrané nebytové prostory v O2 areně mohou být vlastníkem O2 areny pronajaty jednotlivým nájemcům na základě nájemních smluv. Přílohou těchto nájemních smluv je obvykle také Provozní řád, který detailně řeší provoz těchto prostor ve vztahu k O2 areně.

 

4. Krizový management (štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení objektu O2 arena Krizový management O2 areny. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.

a. Základní ustanovení

(1) Krizový štáb je pracovním orgánem společnosti Bestsport, a.s., který ho svolává a používá výhradně:

a) při zavádění krizových opatření pro řešení krizové situace a zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
b)   při cvičeních organizovaných k ověření činností podle písm. a) nebo b).

(2) Krizový štáb svou činnost vykonává v rozsahu působnosti společnosti Bestsport, a.s. v oblasti krizového řízení, přičemž koordinační úloha vedoucího krizového štábu zabezpečuje součinnost, jednotnost při plnění jejich vlastních úkolů a při plnění úkolů na podporu rozhodnutí a opatření vedoucího krizového štábu. V případě jeho nepřítomnosti vykonává krizový štáb svou činnost ve prospěch jeho zástupce.

(3) Krizový štáb se operativně podle rozhodnutí vedoucího krizového štábu schází k zasedání krizového štábu (dále jen „zasedání“). Zasedání se zúčastňují zejména členové krizového štábu a dále přizvaní členové stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Vedoucí krizového štábu je oprávněn přizvat na zasedání i další osoby, zejména odborníky, které nejsou členy krizového štábu. Úkolem zasedání krizového štábu je projednat a formulovat návrhy a doporučení krizového štábu vedoucímu krizového štábu.

(4) Pokud vedoucí krizového štábu rozhodne, že krizový štáb bude zasedat nepřetržitě, jednotliví členové krizového štábu mohou být, s předchozím souhlasem vedoucího krizového štábu, při zasedání zastupováni jimi pověřenými pracovníky.

(5) Prováděním úkolů pracovního charakteru se nepřetržitě zabývá stálá pracovní skupina krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Základním úkolem stálé pracovní skupiny je poskytovat nepřetržitý informační servis vedoucímu krizového štábu a jeho členům.

(6) V době mezi zasedáními krizového štábu zabezpečuje spolupráci organizačních celků (odborů, oddělení, úseků) orgánu krizového řízení se stálou pracovní skupinou pověřený člen krizového štábu.

(7) Svolání a uvedení do pracovního stavu (dále jen „aktivace“) a činnost krizového štábu je v období krizových situací zdokonalována nácvikem zpravidla jedenkrát za rok. Skutečnou aktivaci krizového štábu lze považovat za náhradu nácviku.

b. Organizace stálé pracovní skupiny

(1) Stálá pracovní skupina se člení na čtyři pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „odborné skupiny“), které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Jedná se o odborné skupiny

a) sekretariát krizového štábu,
b) analýzy situace a plánování,
c) součinnosti a komunikace,
d) týlového zabezpečení.

(2) V čele stálé pracovní skupiny a odborných skupin jsou členové krizového štábu, kteří jsou vedoucími těchto skupin. Vedoucí stálé pracovní skupiny (dále jen „vedoucí směny“) je současně vedoucím sekretariátu krizového štábu.

c. Aktivace krizového štábu

(1) Aktivace krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který současně stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání. Vedoucí krizového štábu vydá pokyn k aktivaci v případě, že

a)   je vyšším orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav pro celé nebo část území, které spadá do působnosti orgánu krizového řízení,
b)   se rozhodne sám vyhlásit stav nebezpečí pro objekt,
c)   je k tomu vyzván státními orgány při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d)   je aktivace krizového štábu součástí úkolů prováděných při cvičení.

(2) Ústní, nebo zpětným voláním ověřený telefonický, pokyn vedoucího krizového štábu k aktivaci krizového štábu realizuje stálá služba, pokud vedoucí krizového štábu nestanoví jinak, které
a)   neprodleně povolá vedoucího směny a podle pokynů vedoucího krizového štábu některé další členy stálé pracovní skupiny,
b)   informuje členy krizového štábu o aktivaci krizového štábu, čase a místě jeho úvodního zasedání a je-li vedoucím krizového štábu vyžadována jejich osobní účast na úvodním zasedání,

(3) O svolání vybraných členů odborných skupin, nebo specialistů do stálé pracovní skupiny rozhodne vedoucí krizového štábu na návrh vedoucího směny.

d. Dokumentace zasedání krizového štábu

(1) Při zasedání štábu se projednávají a doporučují ke schválení vedoucímu krizového štábu následující dokumenty

a)   krizový plán objektu

b)   návrhy opatření vyžadovaných od orgánů krizového řízení na vyšších stupních veřejné správy,

c)    návrh komplexu opatření doporučených pro řešení krizové situace,

d)    návrh Plánu řešení krizové situace,

e)     zápis právě probíhajícího zasedání,

f)      informace pro tisk nebo její návrh

e. Pracovní a přípravná dokumentace krizového štábu

(1) Při činnosti stálé pracovní skupiny se zpracovávají zejména tyto dokumenty

a)   informace o situaci a prognózách vývoje krizové situace

b)   mapové nebo obdobné grafické znázornění krizové situace

c)   přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro potřeby zasedání krizového štábu,

d)   hodnocení okamžitého stavu připravenosti orgánu krizového řízení z hlediska disponibilních lidských, věcných zdrojů,

e)   návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření k projednání při zasedání krizového štábu formou návrhu komplexu doporučených opatření krizového štábu nebo formou návrhu Plánu řešení krizové situace,

f)   návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze zasedání krizového štábu,

g)   hlášení a informace jiným krizovým štábům,

h)   protokol o řešení krizové situace, písemné záznamy (případně zvukové záznamy) o činnosti krizového štábu.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 písmenech a) až f) předkládá zasedání krizového štábu vedoucí směny. Protokol o řešení krizové situace je projednán a ukončen po skončení krizové situace.

f. Nakládání s dokumentací

Při nakládání s dokumenty uvedenými v odstavci d. a f. výše se postupuje podle zvláštních právních předpisů. Pokud dokumenty obsahují utajované skutečnosti, přihlíží se při jejich tvorbě a další manipulaci s nimi k pravidlům stanoveným ve zvláštních právních předpisech.

 

V. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A ADRESY

Dispečink / Informace   tel.: 727 845 911 nebo 266 771 000

Krizový Management   tel.: 266 77 1922, 266 771 000

Zdravotník   tel.: 266 771 000

Technologický velín   tel.: 266 77 1018

Bezpečnostní velín   tel.: 266 77 1010

Hasičský záchranný sbor   tel.: 150

Policie ČR   tel.: 158

Městská policie hl.m.Prahy   tel.: 156

Ambulance   tel.: 155

SOS   tel.: 112

(jednotné celoevropské volání v případě nouze pro cizince)

SPRÁVCE OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17a 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Vladimír Bubínek mob. 777 044 149, tel. +420 266 771 965
bubinek@bestsport.cz
TECHNICKÝ PROVOZ OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17a 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Jiří Sejk tel.: +420 266 771 041
sejk@bestsport.cz
OSTRAHA OBJEKTU
Společnost: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Adresa: Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby: Michal Krasnec mob. 702 283 027
michal.krasnec@cz.g4s.com
Reklamační řád

Reklamační řád pro návštěvníky objektů provozovaných Bestsport, a.s.

Ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“), vydává Bestsport, a.s., IČO: 24214795, se sídlem Českomoravská 2345/17a, Praha 9, 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17875 (dále jako „Bestsport, a.s.“ nebo „prodávající“), pro provozy společnosti Bestsport, a.s. následující pokyny o rozsahu, podmínkách a způsobu prodeje zboží a služeb a pokyny pro uplatnění práva z vadného plnění (dále i jako „reklamace“) prodávaných výrobků a poskytovaných služeb prodávajícím ve vztahu ke spotřebitelům (návštěvníkům, resp. zákazníkům) a další související informace:

Obsah:
1. Druhy plnění poskytovaného prodávajícím
2. Způsob poskytování zboží a služeb prodávajícím
3. Zvláštní podmínky pro poskytování zboží a služeb z oblasti gastronomie
4. Platební a evidenční podmínky
5. Práva a povinnosti návštěvníků
6. Příjem a vyřízení reklamací
7. Vady plnění a nároky spotřebitele
8. Podmínky uplatnění reklamace ve specifických případech
9. Mimosoudní řešení sporů
10. Kontaktní údaje prodávajícího
11. Závěrečná ustanovení

 

1. DRUHY PLNĚNÍ POSKYTOVANÉHO PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající může v rámci svých provozů spotřebitelům poskytovat následující plnění:

 1. Zboží – potravinářské výrobky, zejm. prodejem na tzv. fastfood stáncích;
 2. Zboží – merchandisingové zboží (produkty, výrobky) během akce;
 3. Služby – cateringové služby;
 4. Služby – kulturní, společenské či sportovní zážitky určené ke sledování návštěvníkem, obvykle na základě zakoupení vstupenky;
 5. Služby – úschova věcí a zavazadel před objekty prodávajícího, úschova věcí a zavazadel ve vnitřních šatnách;
 6. Služby – parkování;
 7. Případně jiné zboží nebo služby.

 

2. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající je povinen

 1. poskytovat plnění v rozsahu dohodnutém smlouvou (zejména kupní smlouvou, smlouvou o stravovacích službách či jinou smlouvou); rozšíření služeb nad rámec smlouvy je v pravomoci prodávajícího, zejména pokud k tomu má vytvořeny technické, provozní a personální podmínky a činnost není v rozporu s platnou legislativou nebo zájmy spotřebitele (také jako „návštěvníka“ či „zákazníka“);
 2. omezit rozsah poskytovaného plnění či zcela zastavit poskytování plnění zejm. v případě, kdy by byla ohrožena bezpečnost nebo zdraví vlastních zaměstnanců či jiných osob, či by mohlo dojít ke vzniku jiné újmy; je-li to s ohledem na povahu plnění vhodné a přiměřené, potom je takové omezení oprávněn provést po informování a případném předchozím projednání s dotčeným spotřebitelem, jestliže k tomuto omezení dochází v průběhu poskytování plnění danému spotřebiteli;
 3. nakupovat zboží od dodavatelů, kteří dle znalostí prodávajícího nepředstavují riziko pro bezpečnosti poskytovaných produktů;
 4. prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit návštěvníkovi překontrolovat si správnost těchto údajů pomocí kontrolních měřidel (kalibrovaných, nebo ověřených) na místě k tomu určených prodávajícím, v souladu s příslušným právním předpisem;
 5. prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti uvedené, případně dohodnuté se spotřebitelem. Není li jakost předepsána, schválena, uváděna nebo dohodnuta, potom v jakosti obvyklé, případně v jakosti, kterou spotřebitel mohl rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží, jeho popisu, cenu a účel;
 6. prodávat výrobky a poskytovat služby s takovými vlastnostmi, které se hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc/služba tohoto druhu obvykle používá;
 7. prodávat takové výrobky a poskytovat takové služby, které vyhovují požadavkům právních předpisů;
 8. prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a tyto při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat. Všechno ostatní zboží nebo produkty musí být označeny cenovkou s názvem, jednotkou množství, případně jakostí a cenou, nebo shodnými údaji uvedenými v souhrnném ceníku, případně jinak vhodně označené, pokud tak vyžaduje právní předpis. Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytování služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu na celou Kč; prodejní ceny jsou smluvní a mohou se měnit v čase, cena platná pro konkrétního zákazníka je platná v okamžiku prodeje zboží/služby tomuto zákazníkovi;
 9. vyžaduje-li to povaha výrobku, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit. Při samoobslužném prodeji je povinen návštěvníkovi poskytnout vhodný obalový materiál;
 10. neprodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem, a postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany proti šíření toxikomanií;
 11. poskytovat další, právními předpisy stanovené informace.

 

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB Z OBLASTI GASTRONOMIE

Prodávající je povinen

 1. označovat potravinářské výrobky v pevně uzavřeném nevratném obalu (nakupované i vlastní výroby), určené buď k přímé spotřebě, nebo k odnesení, údajem o výrobci, jeho adresou, IČO, názvem a složením výrobku v souladu s platnou legislativou, datem výroby a použitelnosti, hmotností, způsobem skladování;
 2. informovat písemně o nutnosti okamžité spotřeby (konzumaci) v případě výrobků určených k okamžité spotřebě (kusové, porcované, vážené, nalévané produkty);
 3. vyrábět vlastní produkty podle schválených receptur nebo vlastních kalkulací; v rámci stravovacích služeb je vyhrazeno právo na změnu jídelního lístku z provozně obchodních nebo technických důvodů;
 4. při prodeji teplých pokrmů do vlastních nádob návštěvníka (jídlonosičů) v individuálně stanoveném režimu může prodávající odmítnout z hygienických důvodů přímé porcování do nádob, případně stanoví-li tak právní předpis či pokyn příslušného dozorujícího orgánu, musí toto odmítnou;
 5. informovat o alergenech v pokrmech dle platných právních předpisů,
 6. dodržovat další povinnosti stanovené příslušnými právními přepisy.

S balenými i nebalenými potravinářskými výrobky, zvláště výrobky podléhajícími rychlé zkáze, je nutno zacházet v souladu s pokyny prodávajícího nebo výrobce, tj. zejména je uchovávat při doporučených teplotách prostředí.

 

4. PLATEBNÍ A EVIDENČNÍ PODMÍNKY

Prodávající přijímá za poskytované plnění zákonné peníze, konkrétně platnou měnu České republiky. Prodávající může přijímat i cizozemské mince a bankovky, vč. EUR, pokud se tak rozhodne, a to za směnný kurz určený prodávajícím, který je zákazníkovi sdělen zveřejněním na místě směny (např. na pokladně). Neurčí-li prodávající jinak, na cizozemskou měnu vrací pouze měnu České republiky. Prodávající může rozhodnout, že za jím poskytované plnění nebude přijímat hotovost, pokud to umožňují právní předpisy České republiky, pouze bezhotovostní platby (vč. kartou) nebo může rozhodnout o tom, že hotovostní platby bude přijímat pouze na určeném místě, kde může zákazník provést nabití elektronického prostředku pro další platby v provozovnách prodávajícího.

Prodávající je oprávněn odmítnout platební kartu a vyžadovat platbu v hotovosti zejména v případech, kdy je karta poškozena nebo při debetní formě nepřesahuje zůstatek na kartě požadovanou výši úhrady nebo při použití kreditní karty byl překročen úvěrový rámec a karta je odmítnuta.

Prodávající má na žádost spotřebitele povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta v případě, že tak stanoví příslušný právní předpis nebo pokud o to spotřebitel požádá.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Spotřebitelé mají právo nakupovat zboží a výrobky v deklarované jakosti a hmotnosti, přijímat plnění služeb ve standardním (profesně obvyklém) rozsahu a požádat o kontrolní převážení kusového nebo na váhu prodávaného zboží, informaci o alergenech apod.

Při mimořádném požadavku na poskytované služby je návštěvník povinen sdělit prodávajícímu tyto mimořádné požadavky (např. na věci převzaté do úschovy) apod. Na poskytnutí mimořádné služby není nikdy nárok, zejm. pak v případě, kdy by prodávající požadavkům nemohl vyhovět bez vyvinutí zvýšeného úsilí (vč. požadavku na zvýšenou odpovědnost); návštěvník bude o odmítnutí poskytnutí mimořádné služby informován. Prodávající neodpovídá za škody či vady vzniklé z důvodu, že na tyto mimořádné požadavky nebyl předem upozorněn, případně z toho důvodu, že takové mimořádné služby neposkytne.

Prodávající pro úplnost uvádí, že při mimořádných stravovacích (občerstvovacích a dalších) akcích (zejm. korporátní akce) musí objednatel (obvykle se nejedná o spotřebitele) specifikovat ústně nebo písemně prodávajícímu reálné požadavky, zejména co do skladby sortimentu, absenci alergenů a ostatních doplňujících požadavků, množství, cenových relací, počtu osob, časových údajů o zahájení a ukončení akce. Při mimořádné stravovací službě musí objednatel požadovat předběžnou kalkulaci ceny bez DPH s uvedením navrhovaného sortimentu a s konečným uvedením ceny včetně DPH. Mimořádné služby budou poskytnuty až po schválení prodávajícím.

Za mimořádný požadavek se považuje cokoliv, co se vymyká běžně vnímanému standardu (např. uložení věci ve venkovním depositu běžně nevyžaduje zachování určité teploty uschovaných věcí, případně je ukládána věc, kterou není nutné pro účast na akci odložit, případně není obvyklé, že se taková věc odkládá, nelze poskytnout konkrétní potravinu s verzí bez vyžádaného alergenu, není-li v běžné nabídce apod.).

 

6. PŘÍJEM A VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ

Po celou provozní dobu provozovny prodávajícího musí být přítomen zaměstnanec pověřený přijetím stížností, reklamací a podnětů návštěvníků a jedná-li se o reklamace, stížnosti a podněty, které lze vyřešit na místě, i jejich vyřízením.

Osoba odpovědná přijímat reklamace je zpravidla přítomna při akci v O2 areně na infostánku Sever, při akci v O2 universu na infostánku/inforecepci v O2 universu, mimo akci pak dosažitelná zejména prostřednictvím recepce ve vchodu č. 11 O2 areny. K reklamaci je možné využít reklamačních formulářů, nacházejících se v době akce v O2 areně na infostánku Sever a na infostánku/inforecepci v O2 universu při akci v Ouniversu nebo mimo akci zasláním písemné reklamace poštou na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail, s uvedením konkrétního výrobku nebo služby, která je reklamována, co je obsahem reklamace a uvedením kontaktních údajů stěžovatele, případně osobně v sídle prodávajícího, v odůvodněných případech pak telefonicky prostřednictvím dispečinku. Všechny kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Příjem reklamací za služby deposita probíhá také přímo u daného deposita pracovníkem deposita. Příjem reklamací za parkování probíhá u pracovníka umístěného na výjezdu z parkoviště, je-li tam přítomen, jinak způsoby uvedenými výše.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem na lhůtě delší nebo neumožňuje-li příslušný právní předpis lhůtu delší. Při marném uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu; návštěvník bere na vědomí, že při odstoupení od smlouvy, na základě které došlo k (byť částečné) konzumaci plnění, byť s vadami, může být v některých případech povinen uhradit prodávajícím řádně poskytnuté plnění nebo jeho část.

Spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou k posouzení a vyřízení reklamace, jinak jeho nárok nemusí být uznán.

 

7. VADY PLNĚNÍ A NÁROKY SPOTŘEBITELE
Prodávající je povinen plnit vůči spotřebiteli bez vad; prodávané zboží a poskytované služby musí být při převzetí/poskytnutí prosté vad.

Není-li pro konkrétní vady určeno níže v části 8 jinak, uplatní se na vadné plnění poskytované prodávajícím následující podmínky.

Má-li služba či zboží vadu, může spotřebitel uplatnit právo z vadného plnění.

Jedná-li se o vadu zboží, může se spotřebitel domáhat podle své volby dodání nové věci bez vady nebo opravy věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady

Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo dokonce odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. prodávající vadu zboží odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se zákonem,
 2. se vada zboží projeví opakovaně,
 3. je vada zboží podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada zboží nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které spotřebitel obdržel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc s vadami nebo spotřebitel prokáže, že věc řádně prodávajícímu odeslal a věc mela tvrzené vady.

Jedná-li se o vadu služby, může se spotřebitel domáhat buď opravy (poskytnutí náhradní služby), nebo doplnění toho, co chybí (poskytnutí dodatečné služby), anebo přiměřené slevy z ceny.

Reklamovat lze veškeré vady věcí a služeb prokazatelně uhrazených návštěvníkem prodávajícímu. Spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzením o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo se spotřebitel jinak dohodl s prodávajícím na jiném plnění.

Spotřebitel může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtách stanovených zákonem, zejména s ohledem na předcházení možného vzniku škody, nemožnosti nápravy či možnosti prokázání tvrzených skutečností; ve většině případů a je-li to možné a vhodné (s ohledem na povahu vady), považuje se za lhůtu bez zbytečného odkladu den návštěvy spotřebitele v provozovně. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Prodávající doporučuje spotřebitelům při akci uplatnit reklamaci ihned, a to prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře na infostánku Sever, kde může být reklamace také ihned vyřízena.

Spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží nebo službě je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud spotřebitel zboží užívá či službu konzumuje, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li spotřebitel vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a spotřebitel je nemůže užívat.

Zejména v případě práv z vad akce (usazení diváka apod.), které spotřebitel uplatňuje po pořadateli dané akce, je tak spotřebitel nároky z vad povinen uplatnit po pořadateli akci okamžitě, aby mu pořadatel akce mohl případně okamžitě umožnit přesazení na místo bez vad a nedocházelo k další konzumaci služby s vadami.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží; ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi spotřebitelem a prodávajícím.
Spotřebitel má právo na písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě, že pořadatelem akce není Bestsport, a.s., avšak je mu doručena spotřebitelem reklamace ve vztahu k akci, oznámí Bestsport, a.s. spotřebiteli, že není oprávněn s ním danou reklamaci řešit, a odkáže ho na příslušného pořadatele.

Dodavatelé – v případě, že je služba či výrobek poskytován třetí stranou (a služba či výrobek není věcí smluvního vztahu Bestsport, a.s. a spotřebitele) a reklamace bude doručena Bestsport, a.s., Bestsport, a.s. oznámí spotřebiteli, že není oprávněn s ním danou reklamaci řešit, a odkáže ho na příslušného dodavatele.

 

8. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ REKLAMACE VE SPECIFICKÝCH PŘÍPADECH

Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu plnění zjistí, a to zejména za účelem možnosti řádného vyřízení reklamace prodávajícím a předcházení vzniku škod.

A) Gastro služby a výrobky:
Reklamace k výrobkům označeným a určeným pro okamžitou spotřebu, tj. podléhající rychlé zkáze nebo výrobky s krátkou dobou spotřeby (teplé a studené pokrmy, masné a lahůdkářské výrobky, zeleninové a ovocné saláty, cukrářské výrobky, rozlévané nápoje – bez označení výrobcem „dobou spotřeby“), je nutné uplatnit buď před zahájením nebo v průběhu konzumace, a to nejpozději do spotřebování nejvýše 50 % jídla (pokud je možné to takto určit), nikoliv tedy až v okamžiku, kdy ze zbývající části pokrmu nebo nápoje již nelze objektivně posoudit oprávněnost reklamace. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel s ohledem nemožnosti prokázání oprávněnosti reklamace a jejího vyřízení.

S ohledem na povahu gastro pokrmů, které prodávající ve svých provozech poskytuje, reklamovat nelze také takový gastro výrobek určený k okamžité spotřebě, který byl vynesen z provozovny prodávajícího.

Gastro výrobky poskytované prodávajícím, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, je nutné reklamovat nejpozději ihned po jejich rozbalení; s ohledem na povahu gastro pokrmů, které prodávající ve svých provozech poskytuje, nelze přijmout reklamaci takového výrobků, který byl vynesen mimo provozovnu prodávajícího.

Reklamace gastro výrobků je zpravidla vyřízena ihned, a to náhradním plněním nebo vrácením uhrazené (části) ceny.

B) Úschova věcí:
Spotřebitel je povinen se při úschově věcí v depozitech prodávajícího předem seznámit s provozním řádem takového depositu a věci do deposita neukládat, jestliže s provozním řádem nesouhlasí. Při úschově je spotřebitel povinen si od obsluhy převzít doklad o úschově věci (jedna věc = jeden doklad) a po převzetí věci zpět do svého držení je povinen překontrolovat, že na svůj doklad obdržel svoji věc ve stavu, v jakém ji předal do deposita. Neodpovídá-li stav věci výše uvedenému, je spotřebitel pro řádné vyřízená reklamace povinen ihned provést reklamaci u obsluhy deposita a má právo na vydání dokladu o přijetí reklamace. Na úschovu v depositu či šatně není nárok a úschovu věci lze odmítnout, zejm. v případě, je-li naplněna kapacita deposita/šatny.

Na pozdější reklamace není možné brát zřetel, neboť není možné prokázat pochybení na straně prodávajícího a řádně vyřídit reklamaci.

C) Služba spojená s akcí, jestliže akci nepořádá Bestsport, a.s.:
S ohledem na povahu plnění ze strany prodávajícího při akci, kterou ne(spolu)pořádá Bestsport, a.s., je vůči prodávajícímu možné obvykle uplatnit pouze takové reklamace, které vyplývají ze služeb, poskytovaných Bestsport, a.s. (např. poskytnutí pokrmů či obvykle cateringových služeb) anebo ze stavu místa plnění (např. vadná sedačka).

S ohledem na povahu plnění je spotřebitel povinen vadu reklamovat u prodávajícího ihned poté, co vadu zjistí, aby bylo možné zajistit nápravu. Reklamace probíhá u infostánků a spočívá-li vada ve skutečností, že spotřebitel nemůže využít sedadlo, na které má zakoupenou vstupenku, z důvodu na straně Bestsport, a.s., bude oprávněná reklamace vyřízena tak, že mu bude nabídnuto jiné sedadlo, umožňuje-li to kapacita místa plnění, případně jedná-li se o opravitelnou vadu sedadla, pokusí se prodávající nejdříve zajistit opravu předmětného sedadla. V případě, že je náhradní sedadlo nabídnuto ve stejné cenové kategorii, jako byla zakoupena vstupenka, považuje se taková reklamace nabídnutím náhradního místa za vyřízenou a nároky spotřebitele jsou tak řádně vypořádány. Jestliže je sedadlo nabídnuto ve vyšší cenové kategorii než kategorii, ve které byla zakoupena vstupenka, není spotřebitel povinen doplácet doplatek do ceny takové kategorie a takový náklad nese prodávající. Jestliže je sedadlo nabídnuto v nižší cenové kategorii než kategorii, ve které byla zakoupena vstupenka, má spotřebitel právo na vrácení části ceny odpovídající rozdílu cenových kategorií – v takovém případě však spotřebitel, pokud s takovým plnění nesouhlasí, vadu reklamoval včas a místo konání akce opustí, aniž by akci či její podstatnou část shlédnul, může místo náhradního plnění požádat o vrácení celého vstupného. Takový požadavek je nutné uvést na reklamačním protokolu, sepsaném v místě plnění.

Není-li možné nabídnout náhradní plnění, ačkoliv spotřebitel reklamoval oprávněně a včas, uplatní se podmínky uvedené v bodě 7 výše.

D) Sužba spojená s akcí, jestliže akci (spolu)pořádá Bestsport, a.s.:
Vedle skutečností uvedených pod bodem C) výše, které platí i pro služby na akcích, které spolu(pořádá) Bestsport, a.s., se dále uplatní následující.

Jestliže se akce zcela ruší bez náhrady, vrátí prodávající v přiměřené lhůtě, prostřednictvím prodejců vstupenek, zaplacené vstupné spotřebiteli, a to obvykle stejným způsobem, jakým bylo vstupné uhrazeno, i bez výslovné žádosti spotřebitele. Další případné podmínky vrácení vstupného upravují obchodní podmínky prodejců vstupenek. Prodávající neodpovídá za jakékoliv poplatky prodejců vstupenek, které si prodejci vstupenek s nákupcem vstupenky účtují (zejm. poštovné, pojištění apod.).

Jestliže se mění termín konání akce, zůstávají původně zakoupené vstupenky v platnosti, neurčí-li prodávající jinak. Jestliže se termín akce mění z důvodu mimo vůli prodávajícího (např. nemoc vystupujícího, opatření orgánů veřejné moci), nenáleží zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník má v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy, je povinen takové právo uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o jeho vzniku dozví, nejpozději do jednoho měsíce před novým termínem akce.

Jestliže se mění program akce, není možné takovou změnu reklamovat, jestliže bylo při zakoupení vstupenky na akci uvedeno, že program akce může doznat změn a zároveň charakter akce zůstává zachován. Zejména v případě, kdy předmětem akce je vystoupení více osob, neúčast některých z osob není vadným plněním. O vadné plnění by se jednalo pouze v případě, kdy by došlo zcela ke změně předpokládaného obsahu či charakteru akce. V takovém případě je zákazník povinen uplatnit svá práva bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně (vadě) dozví, na kontaktních údajích uvedených níže, a to vždy před termínem konání takové akce. Vyhodnotí-li prodávající reklamaci jako oprávněnou, vrátí zákazníkovi cenu uhrazenou za vstupenku bez zbytečného odkladu (v takovém případě se vstupenka zneplatňuje), prostřednictvím prodejce vstupenek, který platbu vrátí obvykle stejným způsobem, jakým byla vstupenka zakoupena. Vrácení vstupného může být podmíněno vrácením vstupenky, byla-li zakoupena v hmotné podobě (nikoliv elektronicky).

Jakákoliv reklamace na termín akce či změnu obsahu akce, doručená po konání akce, které se spotřebitel neúčastnil, bude zamítnuta jako neoprávněná.

E) Ostatní
Obsah představení/zážitku nemůže být předmětem reklamace, jestliže se nejedná o zjevně jinou akci, než bylo možné spotřebitelem očekávat (např. místo koncertu se jedná o hokejové utkání). Důvodem je zejm. skutečnost, že obsah představení/zážitku je zcela v režii vystupujícího, obvykle jako autorské dílo; prodávající negarantuje výsledek.

Technickou kvalitu představení/zážitku (zejm. pak zvuk, výhled apod.) lze reklamovat pouze v případě, že se jedná o zjevně nepřiměřené odchylky, které nebylo možné rozumně předpokládat (nelze reklamovat např. to, že výhled ze 4. patra O2 areny, vč. kvality zvuku, je kvalitativně horší, neboť tomu odpovídá i snížená cena vstupenky na taková sedadla; běžná sedačka je určena pro běžnou dospělou osobu apod.).

Předmětem reklamace také nemůže být, pokud spotřebitel zakoupí vstupenku na místa, která nesplňují technické potřeby spotřebitele, ačkoliv se předem na tuto skutečnost u pořadatele akce neinformuje. Důvodem je skutečnost, že některé potřeby lze splnit pouze na pevně daných místech, zejm. z důvodu požární bezpečnosti a nelze takové zákazníky umístit na jiná místa.

Ostatní práva spotřebitelů z vadného plnění, neuvedená v této kapitole 8, se řídí částí 7 a podpůrně ZOS a OZ.

 

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě jakéhokoliv sporu mezi Bestsport, a.s., a spotřebitelem doporučujeme spotřebiteli, aby se nejdříve obrátil přímo na Bestsport, a.s. V každém případě však může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E mail: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených; více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt přímo na stránkách České obchodní inspekce.

 

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Obchodní firma: Bestsport, a.s.
sídlo: Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha
IČO: 24214795
DIČ: CZ 699007354
zápis u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 17875
tel: +420 266 77 191 000
ID datové schránky: eip9n9x
e-mail: web@bestsport.cz

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Upravuje-li účinný právní předpis svým kogentním ustanovením jakékoli práva nebo povinnosti dle tohoto Reklamačního řádu jinak, uplatní se takové ustanovení právního předpisu. Zejména platí, že neumožňuje-li příslušný právní předpis volbu plnění prodávajícím, pouze spotřebitelem, potom se taková volba, uvedená výše, neuplatní.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. února 2024 a nahrazuje předchozí Reklamační řád č. 01/17, účinný od 20. března 2017.