23.5.2022 19:30

TOOL

Ticket sales have ended.

Date 23.5.2022 19:30
Entry from 18:00
Place O2 arena, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer
Download Orientační plán TOOL Ticketmaster (217.89 Kb)
Orientation Plan TOOL Ticketportal (300.45 Kb)
Price

CZK 2 190–3 790
---
wheelchairer + guide
CZK 2 190 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster ( ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

POKYNY POŘADATELE  –  TOOL

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz .

Účastníci akce jsou upozorněni, že pořadatel a umělec si vyhrazují právo trvat na tom, aby účastníci dodržovali všechny zdravotní a bezpečnostní protokoly a požadavky na vstup stanovené pořadatelem nebo umělcem bez ohledu na to, zda jsou tato opatření vyžadována zákonem
(včetně například požadavku na předložení dokladu o očkování nebo negativního výsledku testu atd.).

Účastník akce přebírá všechna rizika a nebezpečí, které se mohou vyskytnout na akci, na již se vydává vstupenka, ať se jedná o události, které se vyskytnou před, během nebo po akci, a do míry umožňující zákony se tímto vzdává svých práv požadovat náhradu škody na zdraví a domáhat se odpovědnosti po kapele TOOL, managementu, zařízení, umělců, jiných účastníků, a všech příslušných zástupců, poboček, agentů, úředníků, ředitelů, vlastníků a zaměstnanců, a to za sebe nebo doprovázenou nezletilou osobu. Účastník akce nese rizika spojena s nepříznivým počasím.

TOOL, jejich entity a pobočky nejsou odpovědné za podmínky nebo jednání účastníků akce, ani za změny vzniklé v místě konání, zejména uspořádání míst k sezení nebo podmínek v areně.

Objekty způsobující zranění mohou vletět do hlediště během akce. Zůstaňte ve střehu po celou dobu, před, během i po akci. V případě zasažení neprodleně kontaktujte pořadatele za účelem vyhledání lékařské pomoci.

Kamery ani nahrávací zařízení nejsou na akci povoleny.

 

 

 

The event attendees are notified that the promoter and artist reserve the right to insist that attendees comply with all health and safety protocols and entry requirements specified by the promoter or artist regardless of whether such measures are required by law (including by way of example, a requirement to present proof of vaccination or a negative test result etc.).

You voluntarily assume all risks and danger incidental to the event for which a ticket is issued, whether occurring before, during or after the event, and to the extent permitted by applicable laws you expressly waive any claims for personal injury and liability against Tool, management, facilities, artists, other participants, and all of Tool’s respective parents, affiliated entities, agents, officers, directors, owners and employees on behalf of yourself and any accompanying minor.  You bear all risks in inclement weather.

Tool, its entities and affiliates are not responsible for conditions or the actions of the crowd at any event nor are they responsible for any changes made at the venue including, but not limited to, seating arrangements or venue conditions.  Objects may fly into the spectator area during an event and injury may occur.  Stay alert at all times before, during and after the event or performance.  If struck immediately ask an usher for directions to a medical station.

No Cameras or Audio Recording Devices Allowed.

 

 

 

 

The American four-member rock band is returning to Prague after three years as part of their European tour. The band will perform at the O2 arena in Prague on May 23, 2022.

18:00 entrance opening
19:30 BRASS AGAINST
20:45 TOOL

The American band, which was formed in 1990 and won several Grammy Awards, is returning to Prague’s O2 arena to present its magical show full of unconventional stimuli. Danny Carey (drums), Justin Chancellor (bass guitar), Adam Jones (guitar) and Maynard James Keenan (vocals) are behind the incredible musical synergy. The band, which has recorded five studio albums in their career, comes to the fans to present the latest record from 2019, Fear Inoculum, which they released after 13 long years.

THE OFFICIAL DEALERS FOR EVENTS IN THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT FOR THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER DEALERS.